Александър
Пенков Йотков
14

Плевен - преференция №115

Александър Йотков има 20 годишен професионален опит в сектор водоснабдяване и канализация, както и в сферата на опазване на околната среда и водите. В момента е инженер – проектант на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения и експерт в Асоциация по ВиК Плевен. Член е на изпълнителния съвет на местната организация на “Да, България!”

Александър е роден в Плевен, където е завършил математическата гимназия. Има магистърска степен за строителен инженер по водоснабдяване и канализация със специализиран профил „Пречистване на води“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София. В своята професионална кариера Александър е участвал в създаването и утвърждаването на нова за България специализирана администрация в областта на управлението на водите – Басейнова дирекция Дунавски район. Ръководил е екип за управление и изпълнение на проект за интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе, който е финансиран от фондове на ЕС по ОП “Околна среда“. В практиката си Александър е разработвал множество проекти за водоснабдяване и канализация на разнообразни обществени, жилищни, промишлени и селскостопански обекти, като е консултирал и инвестиционни инициативи по отношение на съвместяването им с изискванията на българското законодателството в областта на опазване на околната среда и водите.

Александър вярва, че природата и водите на България са актив и национално богатство, което трябва да бъде запазено за следващите поколения чрез устойчиво управление, което осигурява равноправно, икономическо и социално благосъстояние на обществото.

В следващия парламент Александър поема ангажимент да работи за:
ефективно управление на водните ресурси;
реформиране на ВиК сектора;
опазване на въздуха, почвите, биоразнообразието и екосистемите.