Ана
Николова
66

Аксаково (Област Варна) - преференция №109

Д-р Ана Тошкова Николова е опитен експерт с над 10 години опит в областта на бизнес развитието и управлението на проекти. Работила е в малки и големи бизнес организации и организации с нестопанска цел. В момента работи като външен консултант за развитието на малки и стартиращи иновативни организации в България и Европа. Основният й фокус е стратегическо и организационно развитие, финансиране и иновации. Работи и като външен експерт-оценител по няколко международни програми за финансиране с фокус технологични иновации, транспорт и градско развитие. Освен като консултант, тя има и близо 10 години опит като обучител на местно, национално и международно ниво в областта на професионалното обучение и развитието на личностни умения.  Ана има докторска степен по Управление на международни проекти придобита в УНСС.

ПРИОРИТЕТИ:

  • Активно включване на гражданите във вземането на решения: Осигуряване на достъпни и равни възможности за включване на жителите на общината във вземането на важни решения чрез активизиране на гражданското общество за участие в управлението на общината посредством обществени обсъждания, допитвания до населението, банки за идеи на граждани по всички важни въпроси.
  • Подобряване на средата за живеене, работа и развитие на бизнес: Подобряване на възможности за по-добър живот, професионална реализация и развитие на местния бизнес чрез развитието на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена и околна среда, привличане на устойчиви инвестиции и бизнес начинания, съобразено със специфичните икономически, географски и социални особености на общината. 
  • Осигуряване на възможности за развитието на младите хора: Насърчаване на развитието и активното участие на младите хора чрез създаване на нови възможности за тяхната изява и реализация.
  • Подобряване на транспортната система и свързаността: Подобряване на транспортната система и свързаност на общината както вътрешно между населените места, така и със съседни общини чрез ефективно управление на системата на градския транспорт, осигуряване на бързи и/или директни връзки към ключови локации и подобряване качеството на пътищата (вкл. изграждане на ефективна система за мониторинг и управление на състоянието им).