Йордан
Христов Йорданов
66

Петрич - преференция №103

Кандидат за общински съветник

Приоритети за работа в общинския съвет:
– Развитие на земеделието като основен местен поминък и опазване на горския фонд и защитените територии в общината
– Подобряване на безопасно движение по пътищата в общината
– Подобряване на условията за практикуване на масов спорт от деца, подрастващи и възрастни и развитие на мрежа от велоалеи

Йордан Йорданов притежава над 20-годишен опит на ръководни и експертни позиции в системата на Министерство на земеделието и храните, както и 10-годишен опит на предприемач в сектор животновъдство. Негови приоритети са развитие на интензивните сфери на земеделието – растениевъдство и животновъдство, постигане на устойчивост на пътната безопасност и популяризиране на спорта сред всички възрастови и социални групи. Йордан Йорданов е машинен инженер, магистър от Висшето народно военно училище „Васил Левски“, гр. Велико Търново.