Райна
Златарева
66

Райна Златарева е родена на 09.11.1952-а година в София. През 1975-а година завършва “Промишлена топлотехника” в Техническия университет. През 1983-а година придобива научна степен “Доктор на техническите науки” и защитава дисертация на тема „Използване на слънчевата енергия в България. Въздушни слънчеви колектори“. Между 1975-а и 1979-а година работи в КИПП “Софпроект”, а между 1979-а и 1991-а година – в Научно-производствен стопански комбинат “Нови енергийни източници”. От 1991-а до днес е управител на частна фирма. Владее английски и руски език.