Спас
Узунов
66

Панагюрище - преференция №115

Спас Узунов е роден в Панагюрище през 1974-а година. Завършва СОУ „Нешо Бончев“ с профил биология и химия, следвайки мечтата си да изучава и работи за опазването на българската природа. През 2000-а година се дипломира като магистър-еколог в специалността “Екологично моделиране и експертизи” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Темата на магистърската му работа е биоакумулация на мед и манган в два вида риби от яз. Тополница.

През 2001-а година започва работа в Дирекция на природен парк „Странджа“ – Малко Търново, първоначално като специалист “Биоразнообразие”, а след това – като старши експерт “Научни и консервационни дейности”.
От 2006-а до 2014-а г. работи в отдел “Екология” на „Асарел-Медет“ АД като инспектор-екология.

От 2014-а година работи в Българска фондация “Биоразнообразие” като консервационен експерт. Основните му задължения са свързани с моделиране, планиране и провеждане на консервационни дейности, организиране и провеждане на мониторинг и изготвяне на оценки за състоянието на биологичното разнообразие.

От 2007-а година е хоноруван преподавател в магистърската програма „Екология и опазване на околната среда“ на Катедра “Екология” в Биологическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“ в специалността „Управление на защитени природни обекти“, а от 2011 г. и в специалността „Нормативно регулиране по околна среда“.

От 2020-а г. обучава магистри от Пловдивски университет и Бургаски университет „Проф. Асен Златаров“ в програмата „Въведение в управлението на влажни зони“.

Основните му интереси и усилия са насочени към управлението на влажни зони и крайбрежни местообитания (лагуни, естуари, дюни, тревни и горски местообитания и морски крайбрежни местообитания), торфища, влажни и тревни местообитания в планинския пояс. Има научно-приложни разработки за природобазирани решения в управлението на околната среда, по-специално използване на екосистемните функции за решаване екологични въпроси, адаптация и смекчаване на ефектите от изменението на климата, син въглерод и опазване на важните за въглеродния кръговрат екосистеми.

Подпомага неправителствения сектор, граждански сдружения и граждани в решаване на екологични казуси. От години проучва биологичното разнообразие на Средна гора, по-специално флористичното богатство и неговото състояние. Интересува се от въздействието на минната индустрия върху околната среда и здравето на хората. Автор на редица научни и научно-популярни публикации, образователни програми, научни ръководства и обучителни помагала за биологичното разнообразие.