Златко
Илиев Урумов
14

Плевен - преференция №111

Златко Урумов е завършил е строителния техникум „Н.Фичев“ в Плевен и ВСУ “Л. Каравелов” София, където придобива магистърска степен по технология на строителството и по икономика на труда.

Има над 36-годишен опит в сектор строителство и инвестиционно проектиране, вкл. проекти финансирани от международни компании, както и в обществените поръчки в сферата.

Професионалният си опит е придобил в ГБС и ГУСВ, а от 10 години работи за една от водещите за Плевенския регион строително-инвестиционни компании в промишленото строителство, както и като експерт-консултант по обществени поръчки, номиниран от Камарата на строителите.
В следващия общински съвет Златко ще работи за подобряване на техническата инфраструктура и реализиране на комуникационно-транспортна мрежа в общината; подобряване на енергийната ефективност и насърчаване за споделеното използването на възобновяеми енергийни източници; подобряване на управлението на публичните средства, увеличаване на прозрачността и намаляване предпоставките за злоупотреби с обществени средства; стимулиране на бизнеса и привличане на преки чужди инвестиции за създаването на нови работни места.