Демократична България: изграждането на АЕЦ „Белене” би довело до удвояване цената на тока в България и до редица сериозни рискове

Позиция на “Демократична България”, внесена на комисия в Народното събрание:

Ние от демократична България категорично се обявяваме против всякакви опити за рестартиране на проекта АЕЦ „Белене“ под каквато и да е форма, имайки предвид следното

На 16.05.2018г., със свое решение по т.37 от дневния ред, Министерски съвет на Република България прие Доклад за одобряване на конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в т. ч. и отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно юридическо лице (наричано по – долу за краткост „Решение“).

  1. Решението е незаконосъобразно:

            Със свое Решение от 29.03.2012г. и на основание чл. 86 от Конституцията,  Народното събрание на Република България подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“. Чрез преждепосоченият акт, законодателният орган се солидаризира с решение от 28.03.2012 г. на Министерски съвет, с което отменят  решения на МС, както следва: по т. 57 от Протокол 17 от 29.04.2004 г., Решение на МС № 259 от 2005 г. за определяне на енергиен обект “Ядрена централа на площадка “Белене” като обект с национално значение и Решение на МС № 260 от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка “Белене”. Като мотиви за своето Решение, Народното събрание посочва опасенията от сеизмичен риск на площадката в Белене особено в контекста на ядрената катастрофа във Фукушима (Япония), както и обективната невъзможножност републиканският бюджет или българските държавни електроцентрали да финансират или изплащат кредити за проект с недоказана икономическа ефективност. Ние изразяваме нашето становище, че тези мотиви са относими и актуални и към момента. Приемайки атакуваното Решение, МС неглижира ноторно известни данни и информация, относно силно изразената сеизмичност в района на гр. Белене. Тази специфика на района  несъмнено създава предпоставка за катастрофални последици, вследствие на авария в атомна електроцентрала, находяща се в близост до населени места и обработваеми земеделски земи. Наред с горното, по никакъв начин не бяха представени данни и доказателства относно икономическите и финансовите показатели на проекта. Не бяха подложени на обществени обсъждания параметрите и реквизитите на инвестиционните намерения на анонимни чуждестранни инвеститори, без ясна визия и гаранция за българската енергийна независимост.

Не на последно място, приемайки процесното Решение, МС не отговаря на императивно зададените преписания на Народното събрание, посочени в гореупоменатото Решение от 29.03.2012г., а именно:

За рационално използване на изградената материална и производствена база на площадка “АЕЦ “Белене”, правителството да проучи технико-икономическите условия за изграждане в следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ “Белене”, която да функционира на пазарен принцип.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, като се използва платеното от Република България оборудване

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма периодично да информира Народното събрание за действията по изпълнение на зададените насоки, както и за преодоляване на последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка “Белене”.

От горното става видно, че законодателният орган на Република България по явен и недвусмислен начин денонсира проекта АЕЦ „Белене“, чието евентуално изпълнение е отчетено като ненужно, необосновано, икономически неефективно и опасно за здравето и живота на българските граждани.

  1. Решението е необосновано: 

Наред с горното, считаме, че Министерски съвет приема процесното Решение при липса на основателни доводи за неговата целесъобразност и ефективност. Не става ясно какви са заключенията по доклада на енергийния министър и на какви мотиви се основават те. Не дава отговор на въпроси от изключителна важност: Как, къде и по какъв начин ще бъдат преработвани ядрените отпадъците от атомната електроцентрала и каква е прогнозната стойност на разходите за тези дейности. Не се дава качествен анализ на негативното въздействие върху екологичната система в региона, нито за мерките за преодоляването им. Не се представя и информация относно начина за постигане на безопасност на прогнозираното съоръжение. Изразяваме нашата категорична позиция, че липсата на данни по горепосочените въпроси води до необоснованост на атакуваното Решение, резултираща в неговото опорочаване и представляваща предпоставка за отмяна от съда.

В хоризонт до 2040 година проектът АЕЦ Белене не е нужен на страната и региона от енергийна гледна точка

Тенденциите в развитието на генериращите мощности и на електропотреблението у нас, както и всички доклади и анализи на авторитетни институции, в това число:

– Доклади на БАН от 1990, 2010 и 2017 год. (Част IV Препоръки);

– Анализ на ИПИ от 2011 год.;

– Ежегодни доклади на ЕСО (вкл. и този от 2018 год.);

– Обращение на 18 авторитетни енергетици, министри, народни представители, професори и други от март 2018 год.,

ясно доказват, че електропотреблението в страната е осигурено с хоризонт до 2040 г. и същевременно има възможности за огромен износ. Електроенергийната система не се нуждае от нови базови, а от балансиращи и регулиращи мощности. Идеята да се изгради АЕЦ Белене с участието на балканските страни за захранване на други икономики е против националните интереси. Напомняме, че тя се не срещна никаква подкрепа и се провали в периода 2005-2012 год.

Ненужният проект изисква огромни начални разходи.

Световната практика и авторитетните анализи за АЕЦ Белене показват, че началните разходи за изграждане на този ненужен проект ще бъдат не по-малко от 21 милиарда лева. Те биха представлявали пряка и мащабна заплаха за икономиката ни и заплаха за националната сигурност. Този ненужен проект няма да намери „европейско финансиране“, което се видя в периода 2005 – 2012 година.

Ненужният проект ще генерира много скъпа електроенергия

Примерите за подобни проекти в Европа и авторитетните анализи за АЕЦ Белене показват, че електроенергията от този ненужен проект би струвала не по-малко от 10 евроцента/кВч. При такава себестойност тя ще е неконкурентна и непродаваема и ще доведе до нови огромни загуби, ако централата бъде завършена. Тя би била продаваема само ако бъдат затворени редица работещи централи и се удвои цената на тока у нас, което ще е равносилно на национално предателство.

Ненужният проект е на площадка с неприемливо висок сеизмичен риск

Площадка Белене е в област със значителен сеизмичен риск. Той бе демонстриран при земетресението от 4 март 1977 год., което доведе до смъртта на 120 души в Свищов, където рухнаха блокове, обществени сгради и къщи. Поради високия сеизмичен риск, през 1983 год. дори руската страна предлага да се изостави площадката. Съществува риск от тежка авария при разрушително земетресение, последиците от което бяха ясно показани след авариите в АЕЦ Фукушима.

Продължаването на този ненужен проект ще доведе до редица други рискове, в това число:

– Възникване на нов /стар генератор на огромни кражби и корупция;

– Блокиране развитието на алтернативни методи за производство, акумулиране и пестене на електрическа енергия, развитие на интелигентни мрежи, повишаване на енергийната интензивност и други;

– Дискредитиране на селскостопанската продукция на района;

– Затваряне на работещи централи;

– Създаване на деформирана и трудно управляема електроенергийна система;

– Огромен риск за стабилността на електроенергийната система – например силно земетресение би довело до автоматично изключване на реакторите в АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене;

– Допълнително ще се оскъпи решаването на проблема с погребването на отработеното ядрено гориво (ОЯГ) и/или високоактивните отпадъци от преработката му.

– Участието на чужд инвеститор, особено извън Европейския съюз, ще доведе до усилване на горните рискове и до възникване на нови;

Нашите искания:

Настояваме да се изостави окончателно идеята за строеж на АЕЦ Белене, а площадката да се превърне в икономическа зона. Редно е да се изпълни решението на Народното събрание и да се изследва възможността за изграждане на газова централа.

Настояваме за продажба на доставеното оборудване (вероятно в Азия) или за използването му в АЕЦ „Козлодуй. Например парогенераторите (близо 50 % от доставеното оборудване) да се използват за подмяна в работещите блокове в АЕЦ Козлодуй.

Настояваме да бъде потърсена отговорност на виновниците за поръчване на основното оборудване за АЕЦ Белене без да е утвърден техническият проект и без да има договор и осигурено финансиране.

Новини и коментари

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Христо Иванов: Големият въпрос на изборите е дали ще продължим реформите, или ще позволим на Пеевски да удържи влиянието си в регулаторите, службите и съдебната власт

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Христо Иванов: Сарафов е скритият коалиционен партньор в служебното правителство

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

Ивайло Мирчев: Договорът с “Боташ” позволява пренос на руски газ и не е съгласуван с ЕК

Мартин Димитров: Скандалният договор с “Боташ” трябва още днес да бъде изпратен до ДАНС и прокуратурата, а след това предоговорен

Мартин Димитров: Скандалният договор с “Боташ” трябва още днес да бъде изпратен до ДАНС и прокуратурата, а след това предоговорен

Д-р Александър Симидчиев: Случилото се с НЗОК е поредната стъпка към пълното овладяване на здравеопазването от ГЕРБ

Д-р Александър Симидчиев: Случилото се с НЗОК е поредната стъпка към пълното овладяване на здравеопазването от ГЕРБ

Стела Николова: С промените в глава “Психично здраве” от Закона за здравето ще защитим правата на една от най-уязвимите групи в обществото

Стела Николова: С промените в глава “Психично здраве” от Закона за здравето ще защитим правата на една от най-уязвимите групи в обществото

Всички новини

От медиите

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Антоанета Цонева: ГЕРБ и ДПС избраха да отидем на избори

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Комисията за Нотариуса ще изслуша съдия Цариградска и прокурор Зартова

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Стоян Михалев: Руският културно-информационен център е гнездо на пропаганда и трябва да бъде затворен

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK