Демократична България с жалба до ВАС за АЕЦ „Белене“

ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СОФИЯ 1000

БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №18

 ЖАЛБА

 ОТ

ген. Атанас Петров Атанасов- председател на ПП „Демократи за силна България“ и Христо Любомиров Иванов- председател на ПП „Движение Да България“, двамата -съпредседатели на „Демократична България“ и жалбоподатели, съдебен адрес: гр. София 1000, общински район „Триадица“, бул. „Витоша“ №18 

СРЕЩУ: Решение на МС по точка № 37, от дневния ред на заседание на Министерския съвет на Република България, проведено на  16.05.2018г.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ, 

            На 16.05.2018г., със свое решение по т.37 от дневния ред, Министерски съвет на Република България прие Доклад за одобряване на конкретни предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“, в т. ч. и отделяне на активите и пасивите за проекта в отделно юридическо лице (наричано по-долу за краткост „Решение“). В законоустановения срок депозираме настоящата жалба срещу преждепосоченото решение, като считаме последното за незаконосъобразно. В подкрепа на това твърдение, бихме желали да приведем на вниманието на почитаемия съдебен състав следните аргументи:

  1. Решението е незаконосъобразно:

            Със свое Решение от 29.03.2012г. и на основание чл. 86 от Конституцията,  Народното събрание на Република България подкрепя действията на Министерския съвет на Република България за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка „Белене“. Чрез преждепосочения акт, законодателният орган се солидаризира с решение от 28.03.2012 г. на Министерски съвет, с което отменят  решения на МС, както следва: по т. 57 от Протокол 17 от 29.04.2004 г., Решение на МС № 259 от 2005 г. за определяне на енергиен обект “Ядрена централа на площадка “Белене” като обект с национално значение и Решение на МС № 260 от 2005 г. за изграждане на ядрена централа на площадка “Белене”. Като мотиви за своето Решение, Народното събрание посочва опасенията от сеизмичен риск на площадката в Белене, особено в контекста на ядрената катастрофа във Фукушима (Япония), както и обективната невъзможност републиканският бюджет или българските държавни електроцентрали да финансират или изплащат кредити за проект с недоказана икономическа ефективност. Напомняме, че през 1990г., в материал на БАН –„АЕЦ „Белене“ изследване и становище“, под редакцията на Пламен Цветанов, се прави извода, че „за площадката Белене сеизмичната заплаха е твърде висока, което налага отказ от изграждането на АЕЦ на нея“. Допълнително, в изследване на ИПИ от 23.03.2011г.- „Независима оценка на проекта АЕЦ „Белене“,  се прави преглед на изградените и проектирани АЕЦ на територията на ЕС и се достига до категоричния извод, че „няма нито една зона с толкова висока сеизмичност като „Белене“.

Във връзка с горното, ние изразяваме нашето становище, че горепосочените мотиви са относими и актуални и към момента на депозиране на настоящата жалба. Приемайки атакуваното Решение, МС неглижира ноторно известни данни и информация, относно силно изразената сеизмичност в района на гр. Белене. Тази специфика на района  несъмнено създава предпоставка за катастрофални последици, вследствие на авария в атомна електроцентрала, находяща се в близост до населени места и обработваеми земеделски земи. Наред с горното, по никакъв начин не бяха представени данни и доказателства относно икономическите и финансовите показатели на проекта. Не бяха подложени на обществени обсъждания параметрите и реквизитите на инвестиционните намерения на анонимни чуждестранни инвеститори, без ясна визия и гаранция за българската енергийна независимост.

Не на последно място, приемайки процесното Решение, МС не отговаря на императивно зададените предписания на Народното събрание, посочени в гореупоменатото Решение от 29.03.2012г., а именно:

За рационално използване на изградената материална и производствена база на площадка “АЕЦ “Белене”, правителството да проучи технико-икономическите условия за изграждане в следващите години на парогазова централа на площадката на АЕЦ “Белене”, която да функционира на пазарен принцип;

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма да извърши необходимото за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, като се използва платеното от Република България оборудване;

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма периодично да информира Народното събрание за действията по изпълнение на зададените насоки, както и за преодоляване на последиците от прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка “Белене”.

От горното става видно, че законодателният орган на Република България по явен и недвусмислен начин денонсира проекта АЕЦ „Белене“, чието евентуално изпълнение е отчетено като ненужно, необосновано, икономически неефективно и опасно за здравето и живота на българските граждани. Отчитайки, че основанията за спиране на процесния проект са важими и до днес, използваме настоящата жалба за да представим на вниманието на съда следните правни доводи, които молим да кредитирате като относими за разрешаването на поставения правен спор:

  1. Атакуваното Решение представлява акт на Министерски съвет, подлежащ на съдебен контрол и последваща отмяна по силата на чл. 132, ал. 2, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК). В допълнение, към настоящия момент, атакуваният акт не е обявен публично в цялост и не се предоставя от МС, поради което адресираме настоящата жалба към сезираната инстанция;
  2. Решението нарушава нормативно регламентираните правила за приемане на подобен тип актове, имащи за последица реализирането на енергийни проекти от особена важност (обществено обсъждане, прозрачност и информираност на обществеността);
  3. В Решението не са отчетени редица негативни научно доказани природни фактори, водещи до сериозен риск за осъществяването и безопасното функциониране на атомна електроцентрала, което представлява и нарушение на разпоредбата на чл. 55 от Конституцията на Република България. Сезимичната зона, определена за строителна площадка, носи потенциален и сериозен риск за аварии и повреди в системите на АЕЦ, застрашавайки живота и здравето на гражданите на България и Европа.
  4. Не са доказани и оповестени неопровержими данни, касателно положителен икономически ефект от реализацията на процесния проект. Неясните доводи на изпълнителната власт за потенциален инвеститор, съчетани с пълната дезинформация относно реалния изпълнител и ползвател на новата ядрена мощност не кореспондират с принципите на правова държава, публичност и прозрачност.
  1. Решението е необосновано: 

Наред с горното, считаме, че Министерски съвет приема процесното Решение при липса на основателни доводи за неговата целесъобразност и ефективност. Не става ясно какви са заключенията по доклада на енергийния министър и на какви мотиви се основават те. Не се дава отговор на въпроси от изключителна важност: Как, къде и по какъв начин ще бъде преработвано отработеното ядрено гориво от атомната електроцентрала и къде ще бъде изградено хранилище за дългосрочно съхранение, както и каква е прогнозната стойност на разходите за тези дейности. Не се дава качествен анализ на негативното въздействие върху екологичната система в региона, нито за мерките за преодоляването му. Не се представя и информация относно начина за постигане на безопасност на прогнозираното съоръжение. Изразяваме нашата категорична позиция, че липсата на данни по горепосочените въпроси води до необоснованост на атакуваното Решение, резултираща в неговото опорочаване и представляваща предпоставка за отмяна от съда.

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Във връзка с горното, м о л и м  да приемете следните правни изводи:

При приемане на оспорваното Решение, Министерски съвет е действал пряко разпоредбите на закона и наложения през 2012г. мораториум върху реализрането на АЕЦ „Белене“. Централният орган на изпълнителната власт не е изследвал цялостно и детайлизирано обективната фактическа ситуация, касаеща процесния проект. Считаме, че в нарушение на закона, Министерският съвет на Република България е приел необосновано решение, застрашаващо безопасността, здравето и живота на българските граждани.

Водени от изложените по-горе аргументи и съображения, 

            МОЛИМ да образувате настоящата жалба в съответното производство и след като се убедите в основателността на изложените в нея твърдения, както и такива направени в по-късен етап, ДА ОТМЕНИТЕ Решение на МС по точка № 37, от дневния ред на заседание на Министерския съвет на Република България, проведено на  16.05.2018г.

            Наред с горното и с оглед на съображенията, изложени в настоящата жалба, независимо, че обжалването на настоящия административен акт спира изпълнението му, тъй като административният орган не е допуснал предварителното му изпълнение, МОЛИМ, с оглед избягване на всякаква неяснота предвид националната и обществената значимост на проблема, изрично да разпоредите СПИРАНЕ на всички дейности по изпълнение на обжалвния акт, включително и неговото внасяне/разглеждане от НС до приключване на съдебното производство.

            Допълнителни съображения ще бъдат изложени в съдебно заседание, когато ще бъдем запознати с цялата административна преписка по издаването на обжалвания акт.  

Доказателствени искания:

  1. Молим, да изискате от административния орган и да приложите в цялост по делото преписката по процесното Решение.

                                                                               С уважение: ……………………

                                                                                       /ген. Атанас Петров Атанасов/

                                                                                               …………………………………

                                                                                           /Христо Любомиров Иванов/

Новини и коментари

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

От медиите

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK