Предложение за изменение и допълнение на ЗДДС

28 април 2021, сряда Viber

Поискахме облекчен режим за регистрация по ДДС

ПРОЕКТ!

Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

(Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.)

  • 1. В чл. 96, ал. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят с думите „ 166 000 лв.“.
  • 2. В чл. 102, ал. 4 думите „50 000 лв.“ се заменят с думите „166 000 лв.“.

Преходни и заключителни разпоредби

  • 3. Законът влиза в сила от 01.01.2022 г.
  • 4. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /Обн., ДВ, бр. 105 от

29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп. бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. бр. 69 от 05.08.2008 г.; доп., бр. 98 от 14.11.2008 г.; изм и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила частично изменена със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; доп., бр. 15 от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г.; доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 30.03.2012 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм., бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 29.05.2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 14.12.2012 г. ; изм., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г.; изм., бр. 65 от 23.07.2013 г. с Определение № 4 от 10.07.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 4/2013 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г.; изм. И доп., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 18.02.2014 г. с Решение № 2 от 04.02.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 3/2013 г.; изм. и доп., бр. 18 от 04.03.2014 г., в сила от 04.03.2014 г.; доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2015 г.; изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.; доп., бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; доп., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г. със ЗИД на ТЗ, ЗИД на ЗОЗ и ЗИД на КТ, като измененията от ЗИД на ЗОЗ влизат в сила от 30.12.2016 г., а измененията от ЗИД на КТ влизат в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; доп., бр. 85 от 24.10.2017 г.; доп., бр. 86 от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм. И доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г. ; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г.; изм. И доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм. и доп., бр. 69 от 04.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.; изм. и доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./

в чл. 161, ал. 1, предложение трето думите „вместо възнаграждение за адвокат се присъжда за всяка инстанция юрисконсултско възнаграждение в размер на минималното възнаграждение за един адвокат“ се заменят със „се присъжда юрисконсултско възнаграждение, ако тя е била представлявана от юрисконсулт, определено по реда на чл. 78, ал. 8 ГПК“.

Вносители:

 

МОТИВИ

към Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Предлаганата промяна цели въвеждане на облекчение от задължителния режим за регистрация по ДДС за микро- и малките предприятия, както и за физическите лица, които упражняват независима икономическа дейност.

При достигане на 50 000 лв. облагаем оборот, по сега действащата уредба, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Регистрацията е свързана с множество завишени изисквания, като повишена счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки декларации и дневници, които неминуемо водят и до завишени счетоводни разходи. Очакваният резултат е, че много търговци се задържат под установения праг, за да избегнат регистрацията по ДДС.

Предлаганата промяна няма да повлияе негативно на предприятията, които желаят да ползват регистрация по ДДС и нямат облагаем оборот над 166 000 лв. защото чл. 100 от ЗДДС, който предвижда регистрация по избор няма да бъде изменян.

Не на последно място, промяната е в съответствие с планираните изменения на Директива 2006/112/ЕО – общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС, според които от 2025 г. ще има единен праг на облагаем оборот от 85 000 евро.

Вносители:

 

Предварителна оценка на въздействието на

Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

 

Основания за законодателната инициатива При достигане на 50 000 лв. облагаем оборот, по сега действащата уредба, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Регистрацията е свързана с множество завишени изисквания, като повишена счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки декларации и дневници, които неминуемо водят и до завишени счетоводни разходи. Очакваният резултат е, че много търговци се задържат под установения праг, за да избегнат регистрацията по ДДС.
Заинтересовани групи

 

Микро- и малки предприятия, както и физическите лица, които упражняват независима икономическа дейност.

Данъчна администрация.

Анализ на разходи и ползи

 

Не се предвиждат разходи, необходими за реализирането на тази законодателна инициатива.

Очаква се положителен ефект от „изсветляване“ на част от сивата икономика и повече данъчни приходи от ДДС в държавния бюджет.

Административна тежест и структурни промени

 

Не се предвиждат структурни промени.

Промяната ще доведе до частично разтоварване на данъчната администрация от администриране по ДДС на предприятия и физически лица с изключително малки обороти.

Въздействие върху нормативната уредба Няма необходимост от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на тази законодателна инициатива.

 

 

Вносители:

 

Накратко:

Проектът за промени в Закона за данък върху добавената стойност предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи от сегашните 50 хил. лв. на 166 хил. лева. СЪщевременно се запазва възможността за регистрация по ДДС по избор на компаниите.

Защо е важно:

Предложението ще даде глътка въздух на микро- и малките предприятия, както и на физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност. В кризата те ще могат да инвестират в развитие на бизнеса, а не в администриране на дейността си. Ако бъде приета, промяната ще има положителен ефект от “изсветляване“ на част от сивата икономика и заради това повече приходи от ДДС в държавния бюджет.

Вид:

Законопроект

Вносители:

Владислав Панев

Народен представител

Владислав Панев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Стела Николова

Народен представител

Стела Николова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Петър Маринов

Народен представител

Петър Маринов
Стоян Михалев

Народен представител

Стоян Михалев

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/demokrati/root/wp-content/themes/demokrati2/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/demokrati/root/wp-content/themes/demokrati2/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Бонка Василева

Народен представител

Бонка Василева
Димитър Сяров

Народен представител

Димитър Сяров
Иван Димитров

Народен представител

Иван Димитров
Катя Панева

Народен представител

Катя Панева
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Албена Симеонова

Народен представител

Албена Симеонова
Иван Велов

Народен представител

Иван Велов
Мартин Димитров

Народен представител

Мартин Димитров
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK