Ти Броиш: Стани пазител на вота. Спри хартиената манипулация в изборния ден.

Проект за изменение и допълнение на Закона за здравето

23 април 2021, петък Viber

Поискахме да се създадат ясни критерии при налагането на мерки по време на епидемия и пандемия

Проект!

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за здравето

(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г„ бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г„ бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1,98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77,91,98 и 102 от 2018 г„ бр. 24,58,99 и 101 от 2019 г, бр. 23,28,34, 44, 67, 103, 105 и 100 от 2020 г. и бр. 21 от 2021 г.)

 • 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 3 накрая се добавя „и национални планове“.
 2. В ал. 4 думите „и националните здравни програми“ се заменят с „националните здравни програми и националните планове“.
 3. В ал. 5 след думата „програми“ се добавя „и националните планове“.
 • 2. В чл. 63 се правят следните допълнения:
 1. Създават се ал. За и 36:

„(За) При обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 министърът на здравеопазването въвежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, ал. 3 Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, а ако няма приет такъв, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването приема Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия в срок до 14 дни от обявяването на извънредната епидемична обстановка по ал. 1.“

(36) В националния план по ал. За задължително се посочват действията и видовете мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1, включително и конкретни показатели и критерии за въвеждане на временни противоепидемични мерки по ал. 4 и за отмяна на въведени временни противоепидемични мерки по ал. 4 в съответствие със спецификата на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1.“

 1. В ал. 4 накрая се добавя „в съответствие с предвидените мерки в националния план по ал. За“.

Заключителни разпоредби

 • 3. Министерският съвет привежда Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет с Решение № 884 на Министерския съвет от 2020 г., в съответствие с изискванията на този закон в срок до един месец от влизането му в сила.
 • 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

ВНОСИТЕЛИ:

Александър Симидчиев

Атанас Славов

 

МОТИВИ

към Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в чл. 3 от Закона за здравето с цел запълване на съществуващата нормативна празнота по отношение приемането от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на национални планове при провеждане на държавната политика в областта на здравеопазването. В действащата разпоредба на чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето нормативно е уредено приемането единствено на национални здравни програми, което води до липсата на правно основание за приемането на Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет от Министерския съвет на 3 декември 2020 г., както и за финансирането на дейностите и мерките, предвидени в него.

Предлага се създаването на ал. За и 36 в чл. 63 от Закона за здравето, с които се предвижда при обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването да въвежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, а ако няма приет такъв, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването да приема Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия в срок до 14 дни от обявяването на извънредната епидемична обстановка. В този план задължително ще се посочват действията и видовете мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, включително и конкретни показатели и критерии за въвеждане, съответно за отмяната, на временни противоепидемични мерки в съответствие със спецификата и степента на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

С предлаганите промени се цели да се гарантира предвидимост при въвеждането, съответно отмяната, на временни противоепидемични мерки, което ще доведе до повишаване доверието на българското общество към държавните институции, отговорни за управлението на съответната епидемия или пандемия. Това ще спомогне за по-ефективното прилагане и спазване на мерките, което е от ключово значение за ограничаване на една епидемия или пандемия. Също така, ще се подобри взаимодействието между всички държавни и общински органи при ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

ВНОСИТЕЛИ:

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето

 1. Основания за законодателна инициатива

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в чл. 3 от Закона за здравето с цел запълване на съществуващата нормативна празнота по отношение приемането от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването на национални планове при провеждане на държавната политика в областта на здравеопазването. В действащата разпоредба на чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето нормативно е уредено приемането единствено на национални здравни програми, което води до липсата на правно основание за приемането на Националния план на Република България за готовност при пандемия, приет от Министерския съвет на 3 декември 2020 г., както и за финансирането на дейностите и мерките, предвидени в него.

Предлага се създаването на ал. За и 36 в чл. 63 от Закона за здравето, с които се предвижда при обявена извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването да въвежда в изпълнение приет по реда на чл. 3, ал. 3 от Закона за здравето Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, а ако няма приет такъв, Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването да приема Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия в срок до 14 дни от обявяването на извънредната епидемична обстановка. В този план задължително ще се посочват действията и видовете мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, включително и конкретни показатели и критерии за въвеждане, съответно за отмяната, на временни противоепидемични мерки в съответствие със спецификата и степента на разпространение на съответната заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

С предлаганите промени се цели да се гарантира предвидимост при въвеждането, съответно отмяната, на временни противоепидемични мерки, което ще доведе до повишаване доверието на българското общество към държавните институции, отговорни за управлението на съответната епидемия или пандемия. Това ще спомогне за по-ефективното прилагане и спазване на мерките, което е от ключово значение за ограничаване на една епидемия или пандемия. Също така, ще се подобри взаимодействието между всички държавни и общински органи при ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

 1. Заинтересовани групи

Заинтересовани страни по настоящия законопроект са всички български граждани и държавните органи, които са отговорни за управлението на съответната епидемия или пандемия и за прилагането на действията и мерките, въведени с Националния план за готовност и действие при епидемия или пандемия.

 • Анализ на разходи и ползи

Предложените промени няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет, тъй като и към момента дейностите по ограничаване и контрол на пандемията от COVID-19 се финансират от държавния бюджет, респективно бюджета на Министерството на здравеопазването.

Очакваните ползи са създаването на правно основание за приемане на Национален план за готовност и действие при епидемия или пандемия, както и определяне на конкретни показатели и критерии за въвеждане, съответно отмяна, на временни противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето. По този начин ще се гарантира предвидимост при въвеждането, съответно отмяната, на временни противоепидемични мерки, което ще доведе до повишаване доверието на българското общество към държавните институции, отговорни за управлението на съответната епидемия или пандемия. Това ще спомогне за по-ефективното прилагане и спазване на мерките, което е от ключово значение за ограничаване на една епидемия или пандемия. При наличието на ясно определени действия и мерки в националния план, ще се подобри и взаимодействието между всички държавни и общински органи при ограничаване разпространението на заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето.

 1. Административна тежест и структурни промени

Не се предвижда създаването на нови административни структури и на допълнителна административна тежест за участниците в процеса, както и въвеждането на нови регулаторни режими и такси.

 1. Въздействие върху нормативната уредба

Приемането на настоящия законопроект няма да доведе до други промени в действащата нормативната уредба.

ВНОСИТЕЛИ:

Накратко:

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за здравето за запълване на съществуващата нормативна празнота при приемането от Министерския съвет на национални планове в областта на здравеопазването. В действащата разпоредба на чл. 3, ал. 3 е уредено приемането единствено на национални здравни програми. Това води до липсата на правно основание за приемането на Националния план за готовност при пандемия, както и за финансирането на дейностите и мерките, предвидени в него.

Защо е важно:

Реакциите на правителството и министъра на здравеопазването на пандемията от Covid-19 създаде усещането за непоследователност. Мерките се затягаха и отпускаха без ясни критерии за обществото и бизнеса, което намали доверието в налаганите ограничения. С предлаганите промени в закона се цели да се гарантира предвидимост при въвеждането и отмяната на временни противоепидемични мерки. Това ще доведе до повишаване доверието на българското общество към държавните институции, отговорни за управлението на съответната епидемия или пандемия. Ще спомогне за по-ефективното прилагане и спазване на мерките, което е от ключово значение за ограничаване на една епидемия или пандемия.

Вид:

Законопроект

Вносители:

Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK