Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

19 август 2021, четвъртък Viber

Поискахме закриване на Държавната петролна компания

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

(Обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 и 57 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 13 и 65 от 2020 г., бр. 14 от 2021 г.)

 

 • 1. В чл. 11, ал. 3 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 2. Глава втора „а“ се отменя.
 • 3. В чл. 16 ал. 3 се отменя.
 • 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
 1. Алинея 2 се отменя.
 2. В ал. 3 думите „Агенцията и предприятието може да възлагат“ се заменят с „Агенцията може да възлага“.
 • 5. В чл. 18 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 6. В чл. 19 се правят следните изменения:
 1. Алинеи 3 и 4 се отменят.
 2. В ал. 6 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 3. В ал. 7 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 7. Чл. 22 се изменя така:

„Чл. 22. Съхраняването и опазването на военновременните запаси се извършват от агенцията или се възлагат от нея чрез договори на търговци и организации за възложените им с акт на Министерския съвет военновременни задачи, или на търговци и организации, определени от агенцията на конкурсен принцип.“

 • 8. В чл. 23 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 9. В чл. 24 се правят следните изменения:
 1. Алинеи 3 и 4 се отменят.
 2. В ал. 6 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 3. В ал. 7 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 10. В чл. 27, ал. 2 и 3 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 11. В чл. 29, ал. 1 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 12. В чл. 31, ал. 4 думата „предприятието“ и запетаята пред нея се заличават.
 • 13. В § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба изразът „в предприятието“ и запетаята след него се заличават.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 • 14. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм., бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 62 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51, 65 и 105 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 2, ал. 3 думите „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
 2. В чл. 3, ал. 1 и 2 навсякъде думите „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
 3. Член 3а се отменя.
 4. В чл. 4:

а) в ал. 2, т. 6 думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“;

б) алинея 8 се отменя;

в) алинея 9 се изменя така:

„(9) Министерството на вътрешните работи изготвя и представя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” ежегодно до 31 януари информация за количествата и видовете нефтопродукти, закупени през предходната календарна година за създаване, поддържане и/или възстановяване на ведомствени военновременни запаси, както и за лицата, които са ги доставили.“

 1. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „че се поддържат“ се заменят с „че поддържа“.
 2. В чл. 6, ал. 1 в края на изречението се добавя „и изпълнява функциите на централна структура за управление на запасите“.
 3. В чл. 7, ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

„3. закупува, съхранява, обновява и продава запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 3, ал. 1 и 2;“

б) в т. 8 „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

в) точка 13 се изменя така:

“13. публикува предварителна информация по категориите продукти по чл. 2 за условията и количествата запаси, за които може да поеме задължение да съхранява за централната структура за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз;”

г) в т. 20 думите „със съответните органи“ се заменят със „с централните структури“;

д) точка 22 се изменя така:

“22. провежда конкурсни процедури за избор на съхранители със складове, регистрирани по реда на чл. 38, за съхраняване на запасите, определени за агенцията, когато нейните съдови вместимости не са достатъчни.”

 1. В чл. 8:

а) в ал. 2:

аа) в т. 3 думата „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

бб) точка 10 се изменя така:

„10. издава заповеди за ползване и заповеди за възстановяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси, създадени и управлявани от агенцията;“

вв) точка 11 се изменя така:

„11. издава заповеди за обновяване на запасите, създадени и съхранявани от агенцията;“

гг) точка 13 се изменя така:

„13. проучва при необходимост възможностите и предлага на Министерския съвет съхраняване на запаси за извънредни ситуации и на целеви запаси, управлявани от агенцията, на територията на друга държава – членка на Европейския съюз;“

дд) в т. 14 изразът „и на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличава;

б) в ал. 4 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“.

 1. В чл. 10:

а) в ал. 1 изразът „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличава;

б) в ал. 2 след думите „на Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя изразът „на Министерството на финансите“.

 1. В чл. 12:

а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение първо думите „от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „от агенцията“;

б) в ал. 2 навсякъде „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“.

 1. В чл. 13, ал. 1 „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“.
 2. В чл. 15, ал. 3, т. 2 „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“.
 3. В чл. 17, ал. 3:

а) в т. 1 думата „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

б) в т. 3 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“, думите „запасите на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, за запасите на задължени лица – със складов запис“ се заменят със „запасите на агенцията“, а думите „с приемателен акт“ се заличават.

 1. В чл. 18:

а) в ал. 1, т. 1 думите „както и на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) Централната структура за управление на запасите на друга държава – членка на Европейския съюз, може от свое име и за своя сметка писмено да предлага на агенцията делегиране на съхраняването на част от определените й нива на запаси, при условие че тя разполага със свободни съдови вместимости за съхраняване на запаси по този закон. При постъпили две или повече предложения те се разглеждат по реда на постъпването им.“

 1. В чл. 19:

а) в ал. 1, изречение първо „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“, думите „определените му запаси“ се заменят с „определените й запаси“;

б) в ал. 2, изречение думите „след писмено искане от изпълнителния директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават, а в изречение второ думата „Искането“ се заменя с „Предложението“.

 1. В чл. 20:

а) в ал. 2, изречение второ накрая се добавят думите „освен в случая на чл. 18, ал. 3“;

б) алинея 3 се изменя така:

„(3) При съгласие за съхраняване и поддържане на запаси по ал. 1 агенцията подава ежемесечно информация на държавата – членка на Европейския съюз, относно съхраняваните и поддържаните за нейна сметка запаси на територията на страната.“

 1. В чл. 26:

а) в ал. 1 думата „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

б) алинея 2 се изменя така:

„(2) Министерският съвет по предложение на председателя на агенцията съгласувано с министъра на енергетиката определя вида и количеството на целевите запаси, както и срока на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година.“

 1. В чл. 30:

а) в ал. 1 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“;

б) в ал. 2, изречение второ думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ за собствени количества в складове, управлявани от него“ се заменят с „агенцията за собствени количества в складове, които са й предоставени за управление“, а в изречение четвърто думите „а за Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ – съгласно сроковете му“ се заменят с „а за агенцията – съгласно сроковете й“;

в) в ал. 5 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“;

г) в ал. 6 думите „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ е длъжно“ се заменят с „Агенцията е длъжна“, а думата „него“ се заменя с „нея“.

 1. В чл. 32 думата „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“.
 2. В чл. 33:

а) в ал. 2 думата „разпореждане“ се заменя със „заповед“, а думите „след получаване на писмено искане от изпълнителния директор на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават;

б) в ал. 3 думите „запаси на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят със „запаси на агенцията“.

 1. В чл. 35, ал. 12 в изречение първо думите „съответно Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ са длъжни да сключат“ се заменят със „е длъжен да сключи“ и думата „представят“ се заменя с „представи“, а в изречение второ думите „съхранителят, съответно Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ имат“ се заменят със „съхранителят има“ и думата „съхраняват“ се заменя със „съхранява“.
 2. В чл. 36:

а) в ал. 1 изразът „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и запетаята пред него се заличават;

б) в ал. 2 изразът „както и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и запетаята след него се заличават;

в) в ал. 4 изразът „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличава;

г) в ал. 5 изразът „както и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и запетаята след него се заличават.

 1. В чл. 37:

а) в ал. 2 „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

б) в ал. 3 думите „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават;

в) в ал. 4:

аа) в текста преди т. 1 „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“;

бб) в т. 1 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“, а думите „изпълнителния директор на предприятието“ се заменят с „председателя на агенцията“;

вв) в т. 2 думите „управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „предоставени за управление на агенцията“.

 1. В чл. 40, ал. 4 изразът „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и запетаята пред него се заличават.
 2. В чл. 48:

а) в ал. 1 думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „заповед за ползване на запасите, управлявани от агенцията“;

б) в ал. 2 след думите „извънредни ситуации“ се добавя „и/или със заповедта за ползване на запасите на агенцията“;

в) в ал. 3 думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и“ се заличават;

г) в ал. 5 думите „чл. 55, ал. 4“ се заменят с „чл. 55“.

 1. В чл. 49 след думата „разпорежданията“ се добавя „и заповедта“.
 2. В чл. 50, т. 2 думата „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменя с „агенцията“.
 3. В чл. 51 навсякъде думите „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават.
 4. В чл. 53:

а) в ал. 1 навсякъде думите „и Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават;

б) в ал. 4 думите „от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „от агенцията“, а думите „разпореждане за възстановяване“ се заменят с „заповед“;

в) в ал. 5 след думата „разпореждания“ се добавя „и заповеди“.

 1. В чл. 55:

а) в ал. 1 след думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават;

б) в ал. 3 думите „запаси на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят със „запаси на агенцията“;

в) в ал. 5 думите „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и запетаята пред тях се заличават.

 1. В чл. 56, ал. 3 се добавя изречение второ, както следва: „При необходимост може да бъдат привличани експерти и специалисти от други държавни органи, както и да се осъществява взаимодействие с компетентните органи на другите държави – членки на Европейския съюз.“;
 2. В § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби думите „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „агенцията“.
 • 15. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100 от 2019 г. и бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 104 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
 1. В чл. 47, ал. 1, т. 1 думите „както и държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон“ и запетаята преди тях се заличават.
 2. В чл. 53, ал. 5 думите „и Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заличават.
 3. В глава четвърта се създава нов раздел IIa с чл. 55б – 55з.

„Раздел ІІа

Лицензиране при особени случаи

Чл. 55б. Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” може да осъществява дейността си като лицензиран складодържател, при условие че:

 1. притежава лиценз или разрешение или е регистрирана за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
 2. разполага с предоставени й за управление складови бази за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
 3. използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им.

Чл. 55в. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено искане до директора на Агенция “Митници”, което съдържа:

 1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
 2. вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се складират;
 3. годишния прогнозен обем на складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно информацията по ал. 2, т. 5;
 4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
 5. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
 6. имената на служителите, упълномощени да подписват електронни административни документи и спесимени на подписите им.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат следните документи:

 1. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон, или се посочват индивидуализиращите данни на издадените документи и административният орган на издаване, въз основа на които може да се установи информацията по служебен път;
 2. документ, удостоверяващ предоставените за управление складови бази;
 3. актуална скица на недвижимия имот;
 4. план на помещенията на данъчния склад с обозначени местоположение и предназначение на помещенията, съоръженията и съдовете с техния обем, както и местоположение на измервателните уреди;
 5. информация за:

а) вида на акцизните стоки с кодовете по КН, които ще се съхраняват в данъчния склад, и количествата в мерната единица по чл. 28, ал. 1;

б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират – по видове стоки и акцизни ставки;

в) максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки – по видове стоки и акцизни ставки;

г) средномесечно прогнозно количество на освободените за потребление акцизни стоки – по видове стоки и акцизни ставки;

д) условията и реда за вътрешна отчетност съгласно нормативните актове, уреждащи дейността на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”;

 1. спесимени на подписите на лицата по ал. 1, т. 6 и удостоверения за електронен подпис.

(3) С едно искане може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.

(4) Искането по ал. 1 може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55г. (1) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл. 55в, ал. 1 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.

(2) Когато представените документи по чл. 55в, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 55в, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” и му определя срок за отстраняване на нередовностите или за предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.

(3) В срока, определен по ал. 2, председателят на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл. 55в, ал. 1 издава решение, с което прекратява производството. Решението за прекратяване на производството подлежи на обжалване по реда на глава десета, раздел IV от Административнопроцесуалния кодекс.

(4) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл. 55в, ал. 1 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по искането.

(5) Когато е необходимо изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза, лицето, подало искането, в срока по ал. 2 може да поиска спиране на производството по издаване на лиценза в срок до три месеца, като посочва причините за спирането.

(6) Когато за изясняване на всички факти и обстоятелства от значение за издаването на лиценза е необходимо становище от друг орган, срокът по ал. 1 се смята за продължен, но не с повече от три месеца.

(7) В случаите по ал. 5 и 6 лицето се уведомява писмено.

Чл. 55д. (1) В сроковете по чл. 55г директорът на Агенция “Митници” издава лиценз за управление на данъчен склад за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.

(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

(3) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за издаване на лиценз.

Чл. 55е. (1) Лицензът съдържа:

 1. наименованието на органа, който го издава;
 2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
 3. идентификационния номер на данъчния склад;
 4. фактическите и правните основания за издаването му;
 5. наименованието, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
 6. адреса на данъчния склад;
 7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки с код по КН;
 8. имената и ЕГН/ЛНЧ на председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, както и на други лица, упълномощени да подписват електронни административни документи;
 9. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.

(2) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.

Чл. 55ж. (1) Лицензираният складодържател е длъжен:

 1. да уведомява писмено митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;
 2. да осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършване на проверките;
 3. да спазва всички специфични изисквания за складирането и движението на акцизните стоки;
 4. да води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.

(2) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция “Митници” издава решение, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.

(3) В случаите по ал. 1, т. 1 уведомлението може да се подаде по електронен път по ред, начин и във формат, определени с правилника за прилагане на закона.

Чл. 55з. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:

 1. по писмено искане от лицензирания складодържател;
 2. при отнемане на лиценза.

(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл. 55б.

(3) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция “Митници”, което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“

 1. В чл. 66, ал. 3 се създава изречение второ: „Лицензиран складодържател по реда на чл. 55в е длъжен да използва средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове по прилагането им.“.
 2. В чл. 77 се създава ал. 4:

„(4) Лицензираният складодържател по чл. 55б се освобождава от задължението за предоставяне на обезпечение.“

 • 16. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.; изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г., бр. 41 от 2019 г., бр. 65 от 2020 г., бр. 9 и 21 от 2021 г.) в чл. 50 навсякъде думите „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се заменят с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
 • 17. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на закона министърът на икономиката назначава ликвидационна комисия на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ и определя нейните функции. Председателят на ликвидационната комисия представлява и ръководи Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.

(2) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в срок 5 месеца от назначаването й. Разходите по ликвидацията са за сметка на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.

 • 18. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на закона, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ подава писмено искане за издаване на лицензи по реда на раздел IIa на глава четвърта от Закона за акцизите и данъчните складове. До връчването на лицензите, но за не повече от срока по § 17, ал. 2  Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ осъществява дейността като лицензиран складодържател по досегашния ред.

(2) Лицензите по ал. 1 и решението за прекратяване действието на лицензите, издадени на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, се връчват едновременно на 1-во число на съответния месец.

(3) Установените от митническите органи наличности на акцизни стоки към датата на връчването на актовете по ал. 2 се вписват в материалната отчетност на съответните данъчни складове и не се смятат за освободени за потребление, като за целта се регистрират електронни административни документи.

(4) В двумесечен срок от връчването на лицензите по ал. 1 Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ подава искане за регистрация на складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. До регистрацията на складовете по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти контролът и отчетността върху складовете и наличностите на нефт и нефтопродукти се осъществяват по досегашния ред.

 • 19. (1) Активите, включително петролните бази, които не са лицензирани като данъчни складове, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, преминават към Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ на 1-во число на съответния месец. За предаването и приемането на имуществото се съставя приемно-предавателен протокол.

(2) Всички лицензирани като данъчни складове петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, предоставени за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, заедно със съхраняваните в тях количества резерви и запаси от нефт и нефтопродукти преминават в управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ от датата на връчването на лицензите по § 18, ал. 2. За предаването и приемането на имуществото се съставя приемно-предавателен протокол.

(3) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост за имотите или съставят актове за държавна собственост за тях.

 • 20. Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число на съответния месец.
 • 21. Трудовите правоотношения на служителите на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ осъществяващи дейности, преминали към Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, а на останалите – по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
 • 22. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

МОТИВИ КЪМ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

С промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ЗДРВЗ) беше създадено Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предметът на дейност на държавното предприятие е  създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВЗ; създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, както и управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.

Съгласно чл. 11а, ал.3 от ЗДРВЗ структурата, устройството и дейността на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, правомощията и задълженията на органите му за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет. От 01.01.2021 г. е в сила Правилник за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания (ДП ДПК). В средата на месец март 2021 г. в Търговския регистър е вписано ръководството на ДП ДПК.

Съществуването на ДП ДПК е напълно необосновано от гледна точка на защитата на държавния интерес, обществения интерес, икономическата логика и защитата на конкурентния пазар на горивата в България.

 • Създаването на ДП ДПК не е обусловено от необходимост за удовлетворяване на конкретен обществен интерес, а участието на държавното предприятие на свободния пазар на горивата не е обусловено от идентифициран „провал“ на пазара, който да налага държавна намеса. 
 • Пазарът на горивата в България оперира в условия на редица дефицити. Те обаче са концентрирани в областта на недостатъчно ефективния и ефикасен контрол, а не в аспекти, свързани с липсата на конкуренция. Поради тази причина участието на държавна компания на пазара на горива и плановете на ДП ДПК да изгражда и оперира бензиностанции са напълно необосновани от пазарна гледна точка.  
 • Реалистична икономическа ефективност също не може да бъде аргументирана, поради факта че навлизането на такъв тип пазар е съпроводено със сериозни пазарни бариери, за преодоляването на които държавната компания няма нито експертиза, нито човешки или финансов капитал. В условията на свободен пазар държавата никога няма да достигне необходимата мащабност и капацитет, за да бъде икономически ефективна при силно конкурентния пазар, в който оперират международни корпорации с многогодишен опит на глобално ниво. 
 • В този контекст амбициите за създаване на ДП ДПК с цел повлияване на пазара на горива на дребно не са икономически издържани и биха довели единствено до загуба на публични средства. Бюджетът на ДП ДПК, изцяло с държавни средства за 2021 г., възлиза на 50 млн. лв. (Както и, по предварителна, публично достъпна информация, допълнителни 60 млн. лв. за периода 2022-2023 г.). Тези средства могат да бъдат вложени в други сфери, където държавата има опит и капацитет за ефективно преразпределяне на ресурси.
 • Същевременно в новосъздадената ДП ДПК са концентрирани значителни ресурси и правомощия за управлението на тези ресурси, без да са налице реципрочни механизми за контрол. Това се отнася за редица аспекти, част от основния предмет на дейност на предприятието, включително:
  • създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВВЗ;
  • създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН);
  • управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.
  • С решение на Министерския съвет предприятието може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество-частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива.

Не съществуват достатъчно добре обосновани икономически или такива от обществена полза аргументи, които да предполагат по-ефективното упражняване на държавната политика от страна на ДП ДПК в сравнение с Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Напротив, създаването на ДП ДПК поражда обосновани съмнения за нарушаване на принципите на икономическа ефективност и защита на обществения интерес, както и сериозни съмнения за злоупотреби и пораждане на корупционни практики. С оглед на тези съображения, предлагаме Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ да бъде закрито.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРОЕКТА НА

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ

Основания за законодателната инициатива Не съществуват достатъчно добре обосновани икономически, или такива от обществена полза, аргументи, които да предполагат по-ефективното упражняване на държавната политика от страна на ДП Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДП ДПК). Напротив, създаването на ДП ДПК поражда обосновани съмнения за нарушаване принципите на икономическа ефективност и защита на обществения интерес, както и сериозни съмнения за потенциални злоупотреби и пораждане на корупционни практики. С оглед на тези съображения предлагаме Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ да бъде закрито.

Заинтересовани групи
Посочва се и очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и обществени отношения, както и използваните методи за тяхното идентифициране, като например – изследвания, обществени консултации, сравнителни анализи и други.

Министерство на икономиката, всички български граждани и юридически лица, както и останалите субекти на правото.

Анализ на разходи и ползи Описват се икономическите, социалните и другите публични разходи, необходими за реализирането на законодателната инициатива. Описва се кои разходи се очаква да бъдат значителни и кои второстепенни. 

Описват се икономическите, социалните и други ползи в резултат от приемането на законодателната инициатива. Описва се как очакваните ползи отговарят на формулираните цели.

Проектът на ЗИД предвижда спестяване на предвидените разходи, свързани с изграждането на капацитет, оперирането и управлението на отделна държавна структура – ДП ДПК. Бюджетът на ДП ДПК, изцяло с държавни средства за 2021 г., възлиза на 50 млн. лв. (както и, по предварителна, публично достъпна информация, допълнителни 60 млн. лв. за периода 2022-2023 г.). Проектът на ЗИД не предвижда разходи, освен такива, свързани с администрирането на закриването на ДП ДПК.

 

Административна тежест и структурни промени 1. Включват се предвижданите и необходими административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури;

2. Представя се информация за административната тежест, която предполага съответната законодателна инициатива. Посочва се дали се въвеждат, или се изменят регулаторни режими и такси. Определя се дали те облекчават, или не регулаторната среда.


Проектът предвижда закриване на държавна структура – Държавно предприятие “Държавна петролна компания” със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. 

Предвидената административна тежест и структурни промени са свързани с администриране на закриването на ДП ДПК и структурното връщане към предишния режим на действие на Закона.  


Въздействие върху нормативната уредба
Включва се информация за необходимостта от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на законодателната инициатива.

Проектът на ЗИД предвижда изменения и допълнения в:

 • Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
 • Закона за акцизите и данъчните складове;
 • Закона за енергията от възобновяеми източници.

Накратко:

С проекта за промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси поискахме закриване на Държавната петролна компания. Законопроектът предвижда функциите, вменени на наскоро създаденото държавно предприятие да преминат към Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

Защо е важно:

Държавното предприятие “Държавната петролна компания” бе създадено през 2020 г. и концентрира значителни ресурси, без да са налице реципрочни механизми за контрол. Същевременно създаването му не е обусловено от нуждата да се отговори на конкретен обществен интерес, нито от "провал" на свободния пазар на горивата, който да налага държавна намеса. Не съществуват достатъчно добре обосновани икономически аргументи, нито такива от обществена полза, които да предполагат по-ефективното упражняване на държавната политика от страна на Държавната петролна компания в сравнение с Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Напротив, създаването на предприятието породи обосновани съмнения за нарушаване на принципите на икономическа ефективност и защита на обществения интерес, както и сериозни съмнения за злоупотреби и пораждане на корупционни практики.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Отговор:

Свалете

Вносители:

Албена Симеонова

Народен представител

Албена Симеонова
Александра Стеркова

Народен представител

Александра Стеркова
Александър Симидчиев

Народен представител

Александър Симидчиев
Антоанета Цонева

Народен представител

Антоанета Цонева
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Владислав Панев

Народен представител

Владислав Панев
Димитър Найденов

Народен представител

Димитър Найденов
Елисавета Белобрадова

Народен представител

Елисавета Белобрадова
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Ивайло Старибратов

Народен представител

Ивайло Старибратов
Ивелин Стоянов

Народен представител

Ивелин Стоянов
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Найден Зеленогорски

Народен представител

Найден Зеленогорски
Николай Христов

Народен представител

Николай Христов
Свилен Андреев

Народен представител

Свилен Андреев
Таня Андреева

Народен представител

Таня Андреева
Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов

Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /var/www/demokrati/root/wp-content/themes/demokrati2/components/box-person.php on line 6

Warning: Attempt to read property "subtitle" on null in /var/www/demokrati/root/wp-content/themes/demokrati2/components/box-person.php on line 7
PlaceholderThumbnail
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK