Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (Обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от 2003 г.; изм. … Continue reading Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси