Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

27 август 2021, петък Viber

Поискахме премахването на контролния талон към шофьорската книжка и екостикерите

Проект!

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

(Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г., доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 22 от 11.03.2003 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г.,бр. 61 от 28.07.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 г.,  бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 51 от 26.06.2007 г.,  изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2008 г., бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд на РБ от 1.03.2012 г. – бр. 20 от 9.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 37 от 22.05.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., доп., бр. 92 от 27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., бр. 9 от 26.01.2017 г., в сила от 26.01.2017 г., бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм., бр. 54 от 5.07.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в сила от 3.01.2018 г., доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г., доп., бр. 55 от 3.07.2018 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., изм., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. – бр. 26 от 30.03.2021 г.)

 

 • 1. В чл. 100, ал. 2 думите “и контролния талон към него” се заличават.
 • 2. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 10 думите “знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства” се заличават, а изразът “когато не се подменят табелите с регистрационните номера” се заменя с  “като при подмяна на табелите с регистрационните номера министърът на вътрешните работи или оправомощено от него лице уведомява служебно по електронен път изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” за извършената промяна или оправомощено от него лице, които отразяват промяната в регистъра по ал. 11”.
 2. В ал. 12 се създава нова точка 11:

“11. данни за екологичната група за превозното средство.”

 1. В ал. 13 думите “знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства” се заличават. 
 2. Създават се нови ал. 15-17:

“(15) Наличието на удостоверение за техническа изправност се установява от контролните органи по този закон чрез отдалечена проверка в регистъра по ал. 11.

(16) Административни органи, които нямат контролни функции по този закон, имат право на автоматизиран достъп до данни в регистъра по чл. 11, ако закон предвижда това.

(17) Не се допуска използването на стикери и други знаци:

 1. за маркиране на автомобили, преминали периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
 2. за съхранение на данни от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност.”
 • 3. В чл. 157 се правят следните изменения:

1.В ал. 1 думите “контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и “ се заличават и се добавя изречение трето: “Данните за контролните точки на водачите се съхраняват в централизиран регистър, воден от Министъра на вътрешните работи.”

 1. Алинеи  6,7 и 8 се отменят.
 • 4. В чл. 160 думите “или на контролен талон към него”, “или контролният талон”, “или контролен талон към него” се заличават.
 • 5. В чл. 183 думитеконтролен талон” се заличават.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 6. Разпоредбата на § 2 влиза в сила от 1 януари 2022 г.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

 

МОТИВИ

към проекта на

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Синият контролен талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. В същото време процедурата създава сериозни неудобства на гражданите, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето. Използването на отеният талон като мотивацията за плащане на глоба по наказателно постановление е грешен подход за повишаване на събираемостта. На практика така се въвежда административно наказване за неплатена глоба по предишно наказателно постановление (заради липса на талон). Събираемостта на неплатени глоби не е правомощие на МВР, а на Националната агенция за приходите.

На следващо място, Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения разполагат с голяма технологична свобода относно реализацията на принципите в Закона за движението по пътищата, що се отнася до годишните технически прегледи. Това доведе до въвеждането на скъпи и излишни стикери, съдържащи данни за екологичната категория на автомобилите, за които е много по-ефективно да бъдат съхранявани в централизирана база данни.

Съществуват редица проблеми със стикерите с чип за дистанционно прочитане, в .т.ч. възможност за четене от неоторизирани лица, избор на неподходящ за съхранение на потенциално чувствителни данни международен стандарт, възможност за клониране и манипулиране на чипове, липса на уредба за случаите на повреда или умишлено екраниране на чипа и др.

В допълнение, стикерите (знаците) за периодичен преглед са излишни в контекста на свързаност по интернет и възможност за отдалечена проверка. 

С този законопроект се въвежда забрана за използване на всякакъв вид стикери за техническа изправност, вкл. такива  с чип за дистанционно прочитане.

Въвежда се и задължение за автоматично прехвърляне на удостоверение за технически преглед при смяна на регистрационен номер на автомобил.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 

Закона за движението по пътищата

 

Елементи на оценката Аргументация
Основания на законодателната инициатива Синият контролен талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. Контролният талон и процесът по неговото отнемане и връщане правят невъзможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление.

Законодателната инициатива цели и премахване на излишното поставяне на стикер с чип за дистанционно прочитане на автомобилите при провеждане на годишните технически прегледи. 

По този начин всички необходими данни за автомобила ще фигурират в единна база данни, като ще бъде защитена тяхната поверителност.

Заинтересовани групи Премахването на синия контролен талон е в интерес на българските граждани с право да управляват МПС, тъй като процедурата по неговото отнемане и връщане създава сериозни неудобства, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето.  

Собственици на автомобили, като заинтересована група, биват улеснени чрез премахването на разходите за стикери. 

Другата основна заинтересована страна са служителите на МВР, тъй като те също ще бъдат улеснени от наличен централен регистър, достъпен в реално време, който ще направи контролните талони излишни. 

Министерство на вътрешните работи и Агенция “Автомобилна администрация”, както и пунктовете за извършване на годишни технически прегледи ще бъдат засегнати от законодателната промяна, доколкото трябва да бъде променен начинът, по-който се съхраняват данните за екологичната група на дадения автомобил.  

Анализ на разходи и ползи Не се предвиждат разходи необходими за реализирането на тази законодателна инициатива. Ползи могат да се очакват по отношение на спестяване на разходи за куриерски услуги между ОДМВР с цел връщане на талона в ОДМВР по постоянен адрес на нарушителя. 

По отношение на премахването на стикери Законът за изменение и допълнение на Закона за Движение по Пътищата ще намали както разходите за поставяне на съответните стикери с чип за дистанционно прочитане, така и административната тежест при промяната на регистрационен номер.

Административна тежест и структурни промени Законът за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата не предвижда значителни структурни административни промени, като закриване, сливане или създаване на нови административни структури. 

Премахването на синия контролен талон ще намали административната тежест и ще допринесе за по-ефективна електронизация на процеса по заплащане на глоба при издаден акт.

Законът за изменение и допълнение на Закона за Движение по Пътищата улеснява собствениците на автомобили и съответната администрация, като улеснява административно поставянето на нови регистрационни номера.

Въздействие върху нормативната база Законодателната инициатива не създава необходимост от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове.

 

ВНОСИТЕЛИ:

Накратко:

Поискахме премахване на контролния талон към свидетелствата за управление на МПС. Синият контролен талон е напълно излишен в контекста на централизиран регистър, достъпен в реално време от служителите на МВР. Премахването му ще направи възможна електронизацията на процеса по заплащане на глоба при издаден акт, съответно влязло в сила наказателно постановление. В друга част от законопроекта се предвижда отпадането на екостикерите и въобще всички стикери за техническа изправност, вкл. такива с чип за дистанционно прочитане. Въвежда се и задължение за автоматично прехвърляне на удостоверение за технически преглед при смяна на регистрационен номер на автомобил.

Защо е важно:

Премахването на синия контролен талон е в интерес на българските граждани с право да управляват МПС, тъй като процедурата по неговото отнемане и връщане създава сериозни неудобства, особено когато талонът е отнет в друга част на страната от мястото по постоянен адрес на лицето.  Собственици на автомобили, като заинтересована група, биват улеснени чрез премахването на разходите за стикери.  Другата основна заинтересована страна са служителите на МВР, тъй като те също ще бъдат улеснени от наличен централен регистър, достъпен в реално време, който ще направи контролните талони излишни.  Екостикерите пък са скъпи и излишни, а информацията в тях може да бъдат четени от неоторизирани лица. Проблем са още изборът на неподходящ за съхранение на потенциално чувствителни данни международен стандарт, възможността за клониране и манипулиране на чипове, липсата на уредба за случаите на повреда или умишлено екраниране на чипа и др.”

Вид:

Законопроект

Вносители:

Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Борислав Сандов

Министър на околната среда и водите

Борислав Сандов
Велизар Шаламанов

Народен представител

Велизар Шаламанов
Димитър Найденов

Народен представител

Димитър Найденов
Димитър Сяров

Народен представител

Димитър Сяров
Зорница Стратиева

Народен представител

Зорница Стратиева
Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Николай Христов

Народен представител

Николай Христов
Свилен Андреев

Народен представител

Свилен Андреев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK