Георги Няголов

Образование и наука

Гeopги Няголов преподава в CУ „Cв. Климент Охридски”. Работи за равен достъп до истинско образование, съсредоточено върху адекватна професионална реализация, но и върху нагласи и ценности за осъзнат, активен и отговорен живот.

Медийни участия

Нагоре