Здравеопазване и здравословен начин на живот

За “Демократична България” благополучието на отделния човек и общественото здраве са най-висшата ценност, основен приоритет и част от националната сигурност на страната. Ние изцяло приемаме разширената дефиниция на Световната здравна организация (СЗО) на понятието „здраве“, дефинирано там като „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг“. В тази връзка основните усилия на “Демократична България” са насочени към здравето на отделния човек и към извеждането на общественото здраве като национален приоритет. Ще постигнем това чрез инвестиране в здравно промотивни политики, здравословен начин на живот, осигуряване на достъпна, качествена и навременна медицинска помощ за всички граждани чрез създаване на условия за прозрачност и ефективен контрол върху финансовата политика в здравеопазването ни.

Визия за сектор “Здравеопазване и здравословен начин на живот”

“Демократична България” счита за своя най-важна политическа задача спирането на кражбите и злоупотребите с парите ни за здраве . Предлагаме пакет от реформи в управлението и модела на финансиране на здравеопазването, които ще доведат до ефективно проследяване на паричните потоци в цялата система. Подготвихме план за промяна в начина на финансиране и заплащане на медицинските услуги във всички здравни заведения, както и осъществяване на реален контрол на извършените здравни дейности. Това ще сведе до минимум доплащанията от джоба на гражданите за медицински услуги, лекарства и консумативи. Предвиждаме тристълбов модел на финансиране. Основата му е насочена изцяло към превенция и профилактика на общественото здраве, финансирана за всички граждани от държавния бюджет и акцизи. Той ще се надгради от осигуряване през публично солидарно финансиране (НЗОК) и ще съдържа ефективен пакет от  дейности, осигуряващ диагностика и лечение на социално значимите здравни приоритети. За оставащите извън обхвата дейности предвиждаме конкурентно застрахователно финансиране от здравно-застрахователни фондове, гарантирани чрез ясно дефинирани критерии за финансова стабилност.

Целта ни е значително подобряване на здравето на населението чрез:

 • Реформи в спешна, извънболнична, болнична помощ, възстановително лечение, както и палиативни грижи.
 • Реформа в детското здравеопазване, включително изграждане на нова, модерна, отговаряща на всички съвременни изисквания Национална педиатрична болница.
 • Приоритетно и ефективно доразвиване на електронното здравеопазване – (електронна рецепта, електронно направление и електронно пациентско досие), интегрирани с общодостъпни протоколи за сигурен обмен на информацията, улесняващи лекарите и пациентите.
 • Определяне на денталните и репродуктивните страдания като социално значими заболявания и осигуряване на достатъчен финансов ресурс за тяхното обезпечаване и профилактика.
 • Създаване на обхватна и ефективна система за палиативна грижа и продължителна терапия.
 • Държавна стратегия и политики за физическа активност и здравословно хранене още от ранна детска възраст.
 • Разширена профилактика и превенция на психическото и физическо здраве.

Грижата за здравето неизменно минава и през запазване на човешкия капитал в системата – нашите лекари и специалисти по здравни грижи. Разработили сме нормативни промени, насочени към политики за равномерно кадрово обезпечаване в системата. Ще насърчаваме съсловните организации за постигане на целите им за адекватно възнаграждение на работещите в системата и гарантиране на кадровото израстване в сектора. Ще осигурим необходимите законови и нормативни промени за повишаване на квалификацията, кариерния хоризонт и задържане на специалистите в страната чрез подобряване условията за работа и увеличаване на доходите им.

Контекст и анализ на моментната ситуация в сектор „Здравеопазване и здравословен начин на живот“

Системата на здравеопазване в България е болна, нефункционираща и далеч от нивото на останалите държави от ЕС. Ние от “Демократична България” имаме визията, експертността, инструментите и знанията да осъществим необходимите реформи в системата на здравеопазването.

10 000 000 000 лева се харчат годишно за здравеопазване в България. От тях около 5,5 млрд. през здравните осигуровки на българските граждани и поне 4,5 млрд. извън официалните осигурителни канали, извадени от джоба на всеки един български гражданин. Тези средства се разходват неефективно, без да създават качествена услуга, през причудливи разпределителни форми и измами. Здравеопазването систематично се сочи като сектор с повишени нива на корупция, лобизъм, обслужване на частни и политически интереси и непрозрачни практики за лично облагодетелстване. Институциите си разменят обвинения в злоупотреби и кражби на средства. Нормализирани и легализирани са всевъзможни методи за неефективно ползване на ресурс от здравната каса от лечебни заведения, независимо от формата на собствеността им. Въпреки че като потребители, клиенти и данъкоплатци българските граждани осигуряват огромните печалби в различните етапи и звена на съществуващия модел на здравеопазване, повечето от тях получават нискокачествено, неефективно и често забавено лечение, за което систематично са принуждавани да доплащат от джоба си – официално или нерегламентирано. Държавата не само не противодейства, но насърчава този модел чрез лобистки закони, отслабени и нефункциониращи контролни механизми и свръхбюрократизирани правила – в ущърб на хората, здравето и дълголетието им.

Основният източник на финансиране на здравеопазването е НЗОК, която понастоящем работи повече като поделение на Министерството на финансите, отколкото като независима публична институция, макар че формално се отчита пред Народното събрание. Голяма част от работещите в НЗОК са държавни служители. Неизменно от 2006 г. до днес в управлението на НЗОК (в надзорния съвет, заменил управителния съвет и събранието на представителите) присъства висш чиновник от МЗ с ранг заместник-министър. Това нарушава принципа на трипартитност на рамковото договаряне и отваря възможност за командно-административни решения. НЗОК е одържавена и по друг начин чрез непряко ръководство на Министерството на финансите с всички следващи от това проблеми. Налице е слаб до липсващ контрол както от НЗОК, така и от министерството на здравеопазването и поделенията му.

Клиничните пътеки се използват като финансов инструмент за остойностяване на медицинската дейност, а не като алгоритми за качество при лечение на заболяванията. Налице е тежък дисбаланс и диспропорция в остойностяването на клиничните пътеки, особено за заболявания, в социално значимите вътрешни и детски болести.

Вредни последствия от системата за заплащане на медицински услуги чрез клинични пътеки:

 • Грешна и изкривена статистика поради неверни диагнози. Като следствие профилактиката не може да се базира на реални данни;
 • Неаргументирана разлика в размера на финансиране на клиничните пътеки за различните специалности, от което следва тежка неравнопоставеност между различните отделения и дисбаланс в разпределението на специалистите в отделните медицински специалности. (наблюдава се недостиг на инфекционисти, пулмолози, педиатри, реаниматори, патоанатоми и др.);
 • Инструмент за източване на касата – поради слабия контрол е масова практика да се извършват само част от дейностите или въобще да не се извършват осчетоводени дейности.
 • Създава се среда на недостатъчна профилактика, от която следва свръхприем в болниците; Доболничната диагностика е сведена до минимум за много специалности, което многократно оскъпява медицинската услуга.
 • Принципът всеки пациент да носи със себе си приходи е предпоставка за неколегиалност в колективите и недостатъчно обучение на специализантите.

Продължава вмешателството на тютюневата индустрия при решаване на въпроси, отнасящи се до общественото здраве и контрол на тютюнопушенето в нарушение на чл. 5.3 на Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО.

Здравната ни система и най-вече тази на детското здравеопазване към момента не дават адекватни решения, когато става дума за изпращане на пациенти за лечение в чужда страна. Кандидатстването през НЗОК  е усложнено, времеемко и с неясен резултат, което кара пациентите често да се отказват да кандидатстват и да прибягват към платформи за дарения, за да финансират лечението на децата си. Липсват данни от българските болници за успеваемост на лечението, каквито има навсякъде по света. В момента няма как да бъде обективно преценено дали пациентът ще получи най-добър шанс в страната или извън нея. Вместо системата на здравеопазването ни да държи пациента и неговия най-добър интерес в центъра на всички процеси, в момента се случва точно обратното – пациентът е подчинен на системата, а не тя на неговите нужди.

Необходима е фундаментална реформа в лекарствената политика с цел оптимална достъпност, ефективност и качество. Понастоящем разходите за лекарства, макар и значително под средноевропейските нива като абсолютна стойност, надхвърлят 50% от всички разходи за здравеопазване. Налице е реекспорт на необходими за страната лекарства, които са в реимбурсната листа на НЗОК. Евтини лекарства изчезват от пазара за сметка на нови скъпоструващи молекули или въобще не се появяват заместители.

В системата на здравеопазването има огромен, лесен за усвояване финансов ресурс. От здравеопазването се отклоняват поне по 4,5 милиарда лева всяка година от здравните вноски и доплащания, което прави по 643 лв. на година или почти по 2 лева на ден от всеки един български гражданин.

Основни действия за модернизация на сектор „Здравеопазване и здравословен начин на живот“

Промоция на здравето и превенция на болестите:

 • Профилактика и промоция на физическо, дентално и психично здраве, включително и детското такова;
 • Разширяване на ваксинационните програми и неонаталния скрининг.
 • Приемане на национална стратегия за психично здраве с хоризонт 2030 година
 • Ранна диагностика на хронични и социално значими заболявания чрез въвеждане скрининг и ежегодни профилактични прегледи, което да залегне като основа за трайно подобряване на общественото здраве и да позволи намаляване на разходите за лечение.
 • Ефективно и мащабно финансиране на програми за промоция и превенция в общественото здраве със средства от събраните акцизи от тютюневи изделия, спиртни напитки, хазарт и други вредни за здравето продукти.
 • Изработване на постоянно действащ механизъм на ниво Министерски съвет за координиране и управление на съвместни действия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, употребата на наркотични вещества, подобряване на физическата активност, осигуряване на здравословно хранене и компоненти на околната среда, предпазване на подрастващите от вредни навици.

Подобряване на детското здравеопазване и фокус върху кадровото му обезпечаване

Изграждане на съвременна Национална детска болница, отговаряща на всички европейки стандарти. Лечение на деца в чужбина.

Детско здравеопазване

 • Изработване на цялостна стратегия за подобряване на детското здравеопазване и нужното за целта кадрово обезпечаване
 • Превенция на детското психично и дентално здраве.
 • Приоритетно коригиране и намаление с до 80% на доплащането на лекарствените продукти за деца, което ще ги направи по-достъпни за всички нуждаещи се от лечение и ще минимизира усложненията и от непровежданото такова.

Национална детска болница

 • Прекратяване на действащия договор (сключен на инженеринг въз основата на непълно техническо задание) за реконструкция на изоставен, негоден, предвиден за премахване (съгласно действащото градоустройство) строеж.
 • Изготвяне на задълбочен анализ на нуждите в детското здравеопазване;
 • Осъществяване на нужните законодателни промени, необходими за своевременното кадрово обезпечаване.
 • Изготвяне на подробно и пълно техническо задание, поставящо най-високите съвременни изисквания към болничните сгради;
 • Изготвяне на подробен и качествен инвестиционен проект за сградата въз основата на международен, архитектурен конкурс;
 • Провеждане на обществена поръчка за строителство при ясни и прозрачни правила;
 • Качествено изпълнение на проекта при пълна прозрачност на реален контрол на целия процес.

Подобряване на финансирането и администрирането на настоящия модел за лечение на деца в чужбина

 • Подобряване и улесняване на процедурата за лечение на деца в чужбина
  • Въвеждането на електронно здравеопазване и регистри, позволяващи събирането и обработката на данни, за да подобрим състоянието на това изключително важно звено в системата на детското здравеопазване.
  • Прозрачност на процеса и връщане на обществения контрол върху лечение на деца в чужбина.
  • Реална оценка на потребността от лечение, която да се прави съобразно добрите практики, базирани на доказателства, а не на субективни препоръки.
  • Разширяване списъка на специалистите, които могат да дават становища за леченията.
  • Облекчаване на административните процедури при кандидатстване за лечение – цялата тежест сега пада върху тези, които имат нужда от подкрепа, а има член в правилника, според който НЗОК трябва да изиска документите от други институции по служебен път.
  • Дейността на НЗОК по изпращане на деца за лечение в чужбина да има не само отчет, а и анализ на финансираните лечения и процедури, за да се вземат включително решения за подобряване на здравната система в България.
  • Да бъдат въведени на национално ниво протоколи за добри медицински практики, създадени от или с решаващото участие на международно признати консултанти по модела на Англия, където има институция – National Institute for Health and Care Excellence (NICE), която издава препоръки за добри медицински практики, базирани на доказателства за успех, и ги обновява на всеки 3 до 5 години.

Електронно здравеопазване

 •  Изграждане и внедряване на система за скрининг и текущ мониторинг на общественото здраве, на остри инфекциозни, хронични неспецифични социално значими заболявания;
  • Електронен регистър за епидемиологични проучвания;
  • Електронна система с възможност за институционален и обществен контрол за търгове и управление на поръчките за лекарства, медицински изделия, материали и консумативи.
  Осигуряване на трансгранична непрекъсваемост на здравната услуга за осигурени лица, живеещи и работещи в страни от ЕС.
  • Осигуряване на непрекъсваемост на здравната грижа чрез онлайн обмен на информация между спешна, извънболнична и болнична помощ, включително центровете за долекуване и палиативни грижи

Прозрачност при разходването на парите за здраве на всеки един български гражданин. Спиране на кражбите и злоупотребите в системата на здравеопазването

 • Незабавни действия за възстановяване на първоначалната форма на управление на НЗОК като публична институция;
  • Възстановяване на управителните органи на НЗОК – Събранието на представителите, управителен съвет, контролен съвет;
  • Премахване на възможността представител на МЗ да участва в управлението на НЗОК;
  • Възстановяване на медицинския одит на НЗОК във вида от 2001 г.
  • Възстановяване на учебния отдел на НЗОК;
  • Премахване статута на държавни служители на работещите в НЗОК;
  • Изпълнителният директор на НЗОК да сключва трудов договор с УС на Общото събрание на представителите, а не договор за управление с парламента.
  • Правно-икономически и управленски анализ на всички държавни и общински болници събрани в единен национален регистър, с оглед стратегическото им развитие в рамките на националната здравна карта, включителното и смисленото им приватизиране
  • Систематичен анализ чрез оценка на здравни технологии при взимането на решения за разходване на публичните средства.
  • Законови промени, възпрепятстващи прехвърляния на пари от НЗОК към държавния бюджет;
  • Ефективно (реално) изпълнение на задължението на държавата за здравно осигуряване на всички граждани, за които е поела ангажимент – държавни служители, служители на МВР, МО, съдебна власт, пенсионери, учащи, студенти и др.
  • Задължаване на всички държавни служители, служители на МВР, МО и съдебната власт да внасят здравни осигуровки по същия начин, както са задължени да го правят останалите граждани.
  • Връщане на отнетите през 2011 година над 1,7 милиарда лева от централния бюджет в бюджета на НЗОК;
  • Премахване или след задълбочен анализ – сериозна промяна в Наредбата за достъпа, която позволява необосновано доплащане от пациентите;

Мерки по отношение на лекарствената политика

 • Дефиниране на лекарствена политика, стратегически съобразена с обществено значими болести;
  • Законови и ефективни контролни механизми за ограничаване на възможността за реекспорт на лекарства, особено скъпоструващи, които се покриват от обществени средства;
  • Централизиране на търговете за лекарства, закупувани с публични средства с особен акцент върху скъпоструващи онколекарствата и лекарства за редки заболявания.
  • Консенсус за финансиране на дългосрочната грижа през НЗОК
  • Дефиниране на клиничните пътеки като инструмент, определящ алгоритмите на лечение на различните диагнози, а не като инструмент за остойностяване на разходите. Ясно договаряне на алгоритмите на лечение през клинични пътеки на база международни и национални стандарти, съгласувани с професионално-съсловните организации .
  • Определяне на основен пакет от клинични пътеки за лечение и дългосрочни грижи, съгласуван с пациентски организации, БЛС и ЧЗЗФ, които да бъдат покривани съответно от личните застрахователни пакети и средствата, събирани от осигурителни вноски. МЗ да следи за реализирането на здравните услуги и дейността на ЧЗЗФ и съвместно с НЗОК да бъдат гарант за договореното в НРД.
  • Остойностяването на проведеното лечение на всеки един пациент ще се осъществява чрез фактурирани разходи на направените му медицински услуги. Така всеки един пациент ще упражнява индивидуален контрол върху плащанията в системата

Стимулиране на на лекарите, други медицински специалисти, медицинските сестри, фелдшери и помощен персонал в системата на националното здравеопазване

 • Политика за ограничаване на регионалните и професионалните дисбаланси и за значително повишаване на заплащането на лекарите и медицинските сестри;
  • Промяна в наредбата за специализация и създаване на облекчени условия за кариерно развитие. Стратегическо управление на дефицитните специалности чрез държавната поръчка за същите.
  • Организиране на адекватни и функционални кариерни центрове в Медицинските университети.
  Насърчаващи решения за увеличаване на броя места в университетите и тяхната заетост за студентите по здравни грижи.
  • Въвеждане на квалификационна степен – „здравен асистент“ през ускорен обучителен курс и ясни отговорности, както и предвиждане на реализирането им в здравно-социалната система

Реформи в болничната, извънболнична помощ и възстановителното лечение

Продължителна грижа и палиативна терапия. Репродуктивно здраве. Дентална медицина. Лекарствена политика

 • Формулиране на здравна политика с приоритет върху опазване на общественото здраве и върху профилактичните програми, координирани чрез общопрактикуващите лекари;
  • Насочено финансиране на изследвания и други диагностични процедури в извънболнична среда, както и изнасяне на част от болничните дейности в извънболнична помощ;
  • Модернизация на спешната помощ. Реорганизация и модернизация на логистиката на спешната медицинска помощ, така че да се гарантира навременна спешна помощ за всички граждани на територията на цялата страна, включително и на живеещи в труднодостъпни райони;
  • Създаване на професия парамедик в номенклатурата на професиите и създаване на ефективно работещи парамедицински екипи;
  • Интегриране на медицински хеликоптери в процесите на оказване на спешна помощ и създаване на нужните логистични центрове.
  • Целенасочена държавна политика за обхващане в системата на здравеопазване на денталното здраве, психичното здраве, репродуктивните проблеми, палиативните и придружаващите грижи.

Дентално здраве

Обеззъбяването и честотата на денталните заболявания са здравословен и социален проблем, обхващащ над 90% от населението ни и имат пряко отношение към здравето и качеството на живот на българските граждани.

 • Предлагаме нормативни промени за завишаване на процентa, определен за финансиране на дентална медицина.
  • Предлагаме пълно заплащане на услугата за тотално протезиране при обеззъбяване, чрез усъвършенстване на системата на договаряне в НЗОК и разширяване броя на преговарящите страни.
  • Предвиждаме въвеждане на допълнителна процедура в пакета дейности за дентално здраве, за профилактика и лечение на пародонталните заболявания и техните късни последствия.
  • Предлагаме създаване на устойчива национална програма съвместно с МОН и БЗС за промоция на дентално здраве в ранна детска и училищна възраст.

Репродуктивно здраве

 • Подобряване и осигуряване на още по-широка достъпност на пациентите до специфичните медицински дейности по диагностика и лечение на безплодието.
  • Подобряване на финансирането и администрирането на настоящия модел.
  • Въвеждане на национален скрининг за ранно идентифициране на репродуктивни проблеми при лица до 35 годишна възраст.

Лекарствена политика

 • Ефективно управление на недостига на лекарствени продукти.
  • Въвеждане на нормативни промени, които да уредят възможността за генерична замяна при отпускането на лекарствени продукти в аптеките със съгласието на пациента. По този начин ще се преодолее недостига от определени лекарствени продукти под точно определено търговско наименование, както и ще се намали нивото на доплащане от пациентите (при свободна продажба), както и нивото на публичните разходи – при заплащане от НЗОК.
  • Въвеждане на публично-частни партньорства в разкриването на аптеки за отдалечените региони, както и поддържането на денонощни дежурства. По този начин ще се създадат стимули за разкриването на аптеки в населени места, в които няма.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK