Малки и средни предприятия

В 45-ото Народно събрание предложихме пакет от законодателни промени, с които да облекчим дейността на българския бизнес. Предложихме мерки, за да могат фирмите да инвестират в развитие на предприемаческите инициативи, а не в администриране на дейността си. С внесените законопроекти изпълнихме обещанието си, че ще работим усилено за намаляване на административната тежест върху фирмите и гражданите и за дигитална трансформация.

Предложихме:

 • Проект за промени в Закона за ДДС, който предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи на 166 хиляди лева от сегашните 50 хиляди лева.
 • Проект за промени в Закона за ДДС, който въвежда т.нар. отдалечена фискализация. Тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуер и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискален апарат.
 • Проект за промени в Закона за митниците, с който се предвижда  автоматично издаване на EORI номер за всички български граждани и юридически лица.

В следващия парламент ще продължим да работим за модернизация на държавата, създаване на благоприятна и конкурентна бизнес среда, бърза трансформация към зелена икономика, дигитално предприемачество, стимулиране на семейни бизнеси, привличане на български и чуждестранни инвеститори в продукти и услуги с висока добавена стойност, привличане, задържане и развитие на човешки капитал.

Проектът за промени в ЗДДС за увеличаване на прага за регистрация по ДДС - тук 

Проектът за промени в ЗДДС за отмяната на наредба Н-18 - тук

Проектът за промени в Закона за митниците - тук

Ето и програмата на Демократична България в сектор “Модернизация и растеж на икономиката”:

 

Въведение 

МСП са гръбнакът на българската икономика. Te осигуряват над 65% от добавената стойност и над 75% от всички работни места в страната. Огромната част от тези предприятия съществуват заради предприемчивостта и творческия дух на смели и почтени предприемачи. Стратегически приоритет на „Демократична България“ е създаването и поддържането на дружелюбна и подкрепяща бизнес среда за подобни предприемачи, за да се разраства този тип бизнес, да му се даде възможност да разгърне иновативния си потенциал и да излиза на нови пазари. Заявяваме непоколебимото си намерение за политически действия, насочени към подпомагане на модернизацията на българската икономика, с особен акцент върху развитието на малкия и средния бизнес.

Визия 

Визията на „Демократична България“ за развитие на българската икономика се фокусира върху модернизация на държавата, създаване на благоприятна и конкурентна бизнес среда, бърза трансформация към зелена икономика, дигитално предприемачество, стимулиране на семейни бизнеси, привличане на български и чуждестранни инвеститори в продукти и услуги с висока добавена стойност, привличане, задържане и развитие на човешки капитал.

Ще създадем реални механизми за драматично подобряване на достъпа на българските предприемачи до финансиране и справедливото му и прозрачно разпределяне. Ще преструктурираме и реформираме Българската банка за развитие, за да трансформираме финансовия й ресурс в инструмент за солидна и прозрачна подкрепа за перспективния малък и среден бизнес в страната. Ще създадем контролни механизми, чрез които да прекратим кражбите и източването на европейски фондове, и ще осигурим насочването на потока от европейски средства към реална модернизация, дигитализацията и зелената трансформация на българската икономика с бързи темпове. 

Ние вярваме в креативността и почтеността на българските предприемачи и ще ги включим активно и реално във формирането на политики и оптимизирането на регулации чрез създаване на национален консултативен съвет за МСП за съгласуване на приоритетните мерки и законодателни промени, както и качественото им изпълнение и прилагане.

Осъзнаваме огромните проблеми, които създава непропорционалната административна тежест, и непосилния административен тормоз от страна на държавната администрация върху малките и средните предприятия и върху хората, заети в свободни професии. Наша стратегическа цел е да създаваме и налагаме целенасочени политики и инструменти за приоритизиране на МСП като гръбнак на икономиката чрез прецизно насочване на финансови ресурси към перспективни малки и средни предприятия, опростяване на административните тежести за МСП, позволяване на развитието на нови икономически модели (включително модел на споделена икономика). Предлагаме преразглеждане на ролята на държавата, за да се ревизират регулациите и да се прецени чрез внимателна оценка на въздействието коя от тях (или отсъствието на коя от тях) реално улеснява правенето на бизнес, включително в начална фаза (start up). 

Контекст

Основен двигател на развитието и създаването на добавена стойност в сектора на малките и средните предприятия е собствената инициатива и поемането на рискове от страна на предприемачите – само това осигурява растеж. Ролята на държавата в този процес е: да създава и поддържа подпомагаща и благоприятна среда за развитие на видовете бизнес чрез улесняване на достъпа до финансиране, осигуряване на адекватна административна подкрепа, контролираща и балансираща намеса в защита на свободната конкуренция и достъпа до пазари; чрез целево финансиране и стимулиране на инвестиции в иновации, трансфер на технологии, обучение, дигитална трансформация на администрацията, чрез модели на зелената и споделена икономика.

Сравнението на секторите на българските МСП с тези в ЕС показва устойчива тенденция на изоставане, особено в сектора на бизнеса на услуги, интензивно използващи научни знания. Това се случва въпреки формалното отчитане на напредък в кухи критерии като брой открити нови предприятия, повишаване на интереса към финансиране и време за регистрация на компания. Липсата на целенасочена политика и реално ангажиране на българската държава за създаване на благоприятна среда за МСП гарантира продължаването на тази негативна тенденция и в бъдеще.

МСП предоставят най-много работни места и създават най-големия дял от добавената стойност в икономиката, но понасят най-тежката финансова и административна тежест и са сред най-потърпевшите от пандемията Covid-19. България страда от свръхконцентрация на държавната помощ, подкрепящите политики и финансовите инструменти, които са насочени предимно към подбрани големи и индустриални предприятия. Това се случва по линията на некачественото управление на приоритети за финансиране по програмите на ЕС, чрез злоупотреби с обществени поръчки, административен натиск (поръчкови проверки) и злоупотреби при управлението на Българската банка за развитие. В резултат достъпът на МСП до опростена административна рамка и финансови инструменти за иновация и растеж е сериозно ограничен, понякога невъзможен. Свръхрегулацията и административният произвол върху МСП и особено върху микропредприятията, които нямат представител в Националния съвет за тристранно сътрудничество (т.нар. „тристранка“), трайно задушават потенциала за растеж и увеличаването на дела им.

Действия и инициативи 

 • Достъп до финансиране на МСП:
  • Изчистване на портфейла и капитала на ББР от несвързани с развитието на МСП активи и дейности.      Осигуряване на финансов ресурс за предоставяне на безвъзмездна помощ, грантови схеми, нисколихвени кредити, гаранции, насочени предимно към МСП – по стриктни критерии на базата на оценка на въздействието. В устава на ББР трябва да се запише, че ресурсът се разпределя 40% за малки и 40% за средни предприятия.
  • Използване на европейски фондове за превръщане на т.нар. „небанкируеми” фирми в „банкируеми”. 
  • Разработване на банкови и други инструменти (вкл. чрез инвестиции на пенсионни фондове и застрахователни инструменти), чрез които да се подпомагат МСП и отпускането на кредити за тях при добри условия.
  • Целево финансиране на проекти за дигитализация на малки и средни предприятия, стартиращи зелени бизнеси, мерки за изпълнение на изискванията за съществуващите предприятия и за привличане на компании в приоритетни сектори на бъдещето.
 • Подобряване на бизнес средата и премахване на административния тормоз
  • Като временна алтернатива на отсъствието на представители на малките и микропредприятията в тристранното сътрудничество – създаване на Национален консултативен орган, който да дава становище по всички административни и правни предложения, преценявайки доколко те ще утежнят средата на работа за малкия и средния бизнес. В този орган трябва да влизат само представители на малкия бизнес чрез своите браншови организации.      
  • Анализ на възможност за повишаване на прага на регистрация по ЗДДС на 200 000 лв.
  • Минимизиране на административните бариери пред бизнеса чрез дигитализация, ефективно въвеждане на електронно управление и ревизия на административната тежест. Въвеждане на стандартна документация за свободните професии.
  • Създаване на условия за подобряване на бизнес средата на местно ниво. Преодоляване на регионалните диспропорции (в т.ч. развиване на политики в подкрепа на селските и обезлюдяващите се райони).
  • Въвеждане на необлагаем минимален доход за микробизнеси и опростена схема за здравно и социално осигуряване с фиксиран размер, не на база оборот. 
 • Иновации, зелена икономика, дигитална трансформация, образование
  • Създаване на Съвет за зелена и дигитална трансформация на нивото вицепремиер или премиер;
  • Целенасочени инвестиции в човешки капитал – привличане на повече студенти и специализанти в STEM с целеви стипендии;
  • Създаване на edupar-kове във всеки областен град – развитие на споделена образователна инфраструктура; 
  • Промяна на учебните планове – акцент на практическите умения, гражданско образование от 1. клас. Създаване на граждани с високо обществено самосъзнание, разбиране и уважение към ценностите на демокрацията.

Изпълнение 

Краткосрочни мерки

 • Приемане на национален спасителен план за МСП с конкретен бюджет и инструменти за възстановяване от Covid-19 – дългосрочни кредити за възстановяване с държавни гаранции без изисквания за липса на данъчни задължения, натрупани по време на кризата, и приемане на дялове от предприятия като обезпечение, подкрепени от държавни гаранции. 
 • Изработване на стратегия за развитие на МСП с адекватни приоритети, работещи критерии за измерване на напредъка и задължителна отчетност на всеки 3 месеца.
 • Незабавно изчистване на портфейла и капитала на ББР от всякакви несвързани с развитието на МСП активи и дейности.
 • Въвеждане на стандартна документация за свободните професии.
 • Намаляване на данъчната тежест за малките предприятия. Държавата да поеме 1/3 от осигурителната тежест на МСП и стартъпи за 1 година.      
 • Опростяване на административната тежест.

Средносрочни мерки

 • Създаване на Съвет за зелена и дигитална трансформация.
 • Създаване на Национален консултативен орган за МСП, с право на вето по административни и правни въпроси.
 • Разработване на банкови и застрахователни инструменти за подпомагане на МСП и отпускането на кредити за тях при добри условия чрез контрол и преструктуриране на средствата от европейски фондове.
 • Целево финансиране на проекти за дигитализация на малки и средни предприятия, стартиращи зелени бизнеси, мерки за изпълнение на изискванията за съществуващите предприятия и за привличане на компании в приоритетни сектори на бъдещето.
 • Минимизиране на административните бариери пред бизнеса чрез дигитализация, въвеждане на електронно управление и ревизия на административната тежест.

Дългосрочни мерки

 • Преодоляване на регионалната диспропорция в развитието на МСП чрез провеждане на целенасочени политики в подкрепа на бизнеса в слаборазвити райони с фокусни политики (например културен туризъм), а не наливане на грантове на обща база в безперспективни за региона дейности.
 • Целенасочени инвестиции в човешки капитал.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK