Транспорт

Транспортът е специфичен отрасъл на икономиката, който има за цел да обслужва нуждите от придвижване на хора и стоки. Един от най-важните елементи на транспорта е функционирането на транспортния пазар, делящ се на пътнически и товарен. В същото време страната ни е на първо място в Европейския съюз по годишен брой загинали при катастрофи с леки автомобили на 1 милион жители. Лошото състояние на пътната безопасност налага спешно прилагане на по-ефективни мерки.

Цел на „Демократична България“ ще бъде гарантирането на качествена транспортна услуга, базирана на целостта и функционалността на пътническия и товарния транспортен пазар. Тя изисква създаването и подкрепата на конкуренцията при извършването на превозите, както и прилагането на мерки за повишаване на безопасността и стремеж към нулева смъртност на пътя.

По този начин ще се постигне по-добро качество на живот на българските граждани чрез по-бързо и безопасно придвижване, икономически растеж чрез повече инвестиции и по-високи заплати, конкурентен железопътен и автомобилен транспорт, щадящ природата.

Визия:      

 • Достъп до обществен транспорт за всеки жител на страната;
 • Пренасочване на поне 20% от шосейните превози на товари към превози с железопътен и воден транспорт до 2025 г.;
 • Ускорена електрификация на жп мрежата и внедряване на алтернативни източници за захранване с енергия на транспорта;
 • Внедряване на информационни системи за оптимизиране на транспортните процеси.

Предлагаме следните мерки за изпълнение на целите: 

А. Законодателство

 • Приемане на нов Закон за обществените превози на пътници, който да регламентира и гарантира равни права и условия за пътуване с железопътен, междуградски автобусен, градски и споделен транспорт на територията на страната.
 • Приемане на нов Закон за движение по пътищата, който да отразява всички съвременни нужди при експлоатацията на шосейния транспорт у нас и по света, с особен акцент върху пътната безопасност. 
 • Връщане на Агенция „Пътна инфраструктура“ към МТИТС с цел създаване на      ефективна и интегрирана система за мобилност от страна на транспортното министерство. Транспортната инфраструктура няма място в МРРБ, където обслужва единствено строителните фирми, вместо транспортните нужди на икономиката и населението. 
 • Промяна на Закона за местни данъци и такси в частта му за „Данък върху превозните средства“, така че най-висок да бъде данъкът за превозните средства, които са най-стари по възраст, замърсяват най-много и имат висока мощност. Ще създадем държавен механизъм за данъчни преференции за собственици на нови и екологични автомобили и електромобили. На собственици на автомобили, които не са заплатили своя местен данък, ще бъдат отказвани всякакви държавни и общински административни услуги.

Б. Инфраструктура

Създаване на национален фонд за инвестиции в транспортната инфраструктура, който да осигури възможност за продължаване на финансирането на транспортни проекти. Той ще бъде инструмент за продължаване на усилията за подобряване на инфраструктурата на страната в дългосрочен план до 2050 г., с акцент върху безопасността, а не върху интереса на строителите.

 • Пренасочване на усилията и инвестициите към екологичния и нискоенергиен железопътен транспорт: 
  • Ускоряване на проектите за рехабилитация и модернизация на жп линиите Пловдив – Бургас, фаза II, Волуяк – София и София – Елин Пелин по Механизъм за свързана Европа, Елин Пелин – Пловдив по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.
  • Осигуряване на средства и започване на рехабилитация и модернизация на жп линии Видин – Медковец – Мездра – София – Дупница – Кулата, Мездра – Горна Оряховица, Русе – Горна Оряховица – Велико Търново. Продължаване на проектите за модернизиране на линията София – Перник – Радомир – Гюешево – македонска граница. Осигуряване на свързаност с Румъния, чиято жп мрежа се модернизира в момента, по направленията Мездра – Видин, дунавските пристанища и през Добрич и Силистра. 
  •  Поддръжка и ускоряване на електрификацията на цялата жп инфраструктура и възстановяване на проектните скорости по всички линии, с приоритет на жп линии Русе – Варна и Горна Оряховица – Каспичан.
  • Стартиране на проучвателни и проектни дейности за изграждане на нови участъци от жп мрежата, които са важни в международен план и за подобряване на свързаността между съществуващи участъци – Левски – Бяла (за връзка с Русе и Букурещ), Троян – Христо Даново ( с жп тунел), Попово – Разград, Асеновград – Смолян, Подкова – Златоград – гръцка граница и др.
  • Внедряване на съвременни средства за осигуряване на безопасно движение на влаковете, гарантиращи оперативна съвместимост с Европейската система за управление на движението на влаковете (ERTMS/ETCS сигнализация и други) по магистралните жп линии и за подвижния състав, опериращ по тях. 
 • Поддържане и модернизация на шосейната пътна мрежа, фокусиране върху безопасността и сигурността.
  • Изготвяне и приемане на стандарти за приемане на строителството и за поддръжка на шосейната инфраструктура, които да бъдат залагани в тръжните процедури за поддръжка на инфраструктурата – с цел контрол над строителните компании.
  • Прецизиране на трасетата и изграждане на АМ „Хемус“, магистрала Русе – Велико Търново и тунел „Шипка”, АМ „Черно море“, магистрала София – Калотина и скоростен път от Мездра до Ботевград.
  • Доизграждане на АМ „Струма“ в участъка на Кресненското дефиле с две платна, изнесени на изток от дефилето.
  • Рехабилитация на участъците от пътна мрежа, които заплашват безопасността на движение, според степента на амортизация на пътните платна и съпътстващите ги елементи – в това число новопостроените участъци от правителствата на ГЕРБ, които не отговарят на елементарни технически стандарти за безопасност и стабилност на пътното платно.      
  • Въвеждане на съвременна телематична система за управление на трафика.
  • Фокусиране върху елементите на безопасността и сигурността – полагане на релефна и светлоотразяваща маркировка, адекватно разположение и информация от пътните знаци, поддръжка на крайпътните елементи така, че да осигуряват максимална видимост на водачите.
  • Внедряване на съвременен технически контрол: (1) системи за контрол на теглото на тежкотоварните превозни средства, (2) системи за обективен контрол на скоростта на превозните средства – точково и на участъци, (3) системи за линейно управление на трафика по магистралите.
 • Единно европейско небе и качество на услугите по летищата.
  • Подпомагане на летищните оператори, като се спазва европейското законодателство с оглед преодоляване на резкия спад обслужени пътници и гарантиране на устойчиво възстановяване на сектора, безопасност и качествено обслужване по летищата;
  • Продължаване на мерките за постигане на единно европейско небе;
  • Изграждане на адекватни връзки към всички международни летища на територията на страната с цел реализиране на потенциала за карго и пътнически превоз, а именно:
   • Железопътна връзка Слънчев бряг – Летище Бургас – Бургас, интегрирана с градския транспорт на град Бургас;
   • Градска трамвайна линия Летище Варна – град Варна – ж.к. „Чайка“, Варна;
   • Железопътна спирка „Летище Пловдив“ по жп линията Пловдив – Асеновград. 
 • Изграждане на интегрирана навигационна система по р. Дунав, увеличение на капацитета на морските пристанища.
  • Довършване на системата за навигация по р. Дунав, извършване на проучвания за подобряването на корабоплаването чрез система за следене на състоянието на речното русло, изграждане на нови хидрометрични и метеорологични станции по поречието на реката, извършване на поддръжка на всички брегови знаци и фарове за гарантиране на безопасността на корабоплаването.
  • Увеличаване на инвестициите в речните пристанища с цел увеличаване на товарооборота и пътникопотока, както и качеството на предлаганите услуги. Фокус върху превозите на контейнери и специализираните терминали; закупуване на рийч-стекъри за манипулация с контейнери, ремонт на настилки и складови бази.
  • Изграждане на нови площадки за обработка и съхранение на контейнери на пристанища Варна и Бургас, закупуване на нова претоварна техника, което да позволи акостирането на контейнеровози с капацитет до 10 000 TEU в пристанище Бургас.
  • Инвестиране в пристанищните терминали за пътнически и круизни кораби, подобряване на качеството на обслужване и увеличаване на броя на обслужваните круизни дестинации. 

В. Пътнически транспорт

 • Гарантиране правото на мобилност на всеки жител на страната чрез изграждане на Национална транспортна схема, валидна за железопътния, междуградския автобусен и градския транспорт, основана на запазването на пътническите превози по всички съществуващи железопътни линии, цялостната преработка на работата на съществуващите републиканска, областни и общински транспортни схеми, така че да се гарантира лесна възможност за пътника да планира избор на маршрут и прекачванията за пътуването си.
 • Изграждане на национален портал за транспорта, който да дава информация на пътниците за всички обслужвани направления с обществен транспорт, разписания и прекачвания (route planner).
 • Извършване на проучване за възможностите за тарифна интеграция (единен билет, единна карта) между железопътния, междуградския автобусен и видовете градски транспорт на територията на страната, по области и общини.
 • В железопътния транспорт:
  • Извършване на пълна ревизия и одит на Холдинг БДЖ ЕАД, БДЖ-ПП ЕООД, БДЖ-ТП ЕООД, ДП НКЖИ и ТСВ ЕАД;
  • Провеждане на процедура за избор на железопътни превозвачи, които да обслужват пътническите влакове на територията на страната след 2024 г.;
  • Субсидията за жп превоза следва бъде на база продаден билет и превозен пътник, а не на километър пробег, както досега. Осигуряване на независимост на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД по отношение на тарифата за превоз на пътници, гарантирайки по този начин пазарната ориентираност на услугата;
  • Извършване на актуализация на договора за обществени услуги между БДЖ–ПП и държавата със залагане на критерии за оценка услугата (SLA договор);
  • Осигуряване на съвременни условия за пътуване във всички влакове с особен акцент върху чистотата;      
  • Въвеждане на тактов график за движение на влаковете, осигуряване на възможност за прекачвания и повече връзки;
  • Въвеждане на програма за увеличаване на броя превозени пътници, включително броя на превозените пътници с намалена подвижност; редовна обратна връзка от потребителските организации на пътниците, редовни анкети за удовлетвореност на пътника, които да се отразяват на атестацията на ръководните кадри в БДЖ. 
  • Увеличаване на броя влакове по направленията, където има силен ръст на автомобилния трафик с цел подобряване на транспортното обслужване на населението, намаляване на задръстванията по пътищата и намаляване на вредата от транспорта върху околната среда, а именно това са направленията:
   • София – Перник – Дупница – Петрич (– Кулата – Солун) – по направлението ще се въведе интервал за бързите влакове от 60 мин. през целия ден; до Солун в летните месеци на всеки 2 часа; в участъка София – Перник интервалът на крайградските пътнически влакове ще бъде 20 мин.; в участъка София – Дупница интервалът на крайградските пътнически влакове ще бъде 40 мин.;
   • София – Мездра – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. сутрин и вечер за крайградските пътнически влакове, а през останалото време 30 мин. с редуване между крайградски и бързи влакове;
   • София – Драгоман (– Димитровград) – по направлението ще се въведе интервал от 60 мин. през целия ден;
   • Пловдив – Асеновград – по направлението ще се въведе интервал от 20 мин. през целия ден;
   • Пловдив – Димитровград – по направлението ще се въведе интервал от 60 мин. през целия ден.
  • Изграждане на крайградски железници, свързващи агломерациите в страната с населените места, които генерират голям трафик – извършване на т.нар. „modal shift”, съгласно изискванията на приоритетите по Зелената сделка на ЕС; маршрутите на влаковете ще преминават през всички населени места в агломерацията (пример: Копривщица – Банкя; Своге – Перник, Димитровград – Пазарджик и др.). 
  • Нови електронни услуги в БДЖ–Пътнически превози – удобна резервационна система, която да работи; предлагане на възможност за прекачване на влак или друго превозно средство (автобус, метро, ферибот).
 • В междуградския автобусен транспорт:
  • Въвеждане на ясни и единни правила за достъп на лицензирани автобусни превозвачи до конкурси за обществен превоз на пътници с обществен транспорт за цялата страна;
  • Въвеждане на стандарт за качество при обслужването с автобусен транспорт, включително оборудване на автобусите за превоз на пътници с намалена подвижност;
  • Въвеждане на единна национална номерация на автобусните линии, график на движение и места за спиране;
  • Извършване на категоризация на автогарите и спирките, приемане на условия за качество при обслужването на пътници.
 • В градския транспорт:
  • Съобразно приетите национални и европейски стратегически документи и с оглед на трайно влошеното качество на атмосферния въздух в градовете в цялата страна ще изработим ежегодна програма за финансиране на модернизацията и развитието на градски електротранспорт във всички градове с мръсен въздух с цел осигуряване на адекватна алтернатива на придвижването с личен автомобил в градовете. След подробен анализ ще възстановим и доразвием електротранспорта в градове, където той е закрит или е недовършен – Пловдив, Добрич, Перник, Габрово, Велико Търново, Казанлък, Ямбол, Благоевград, Шумен и др. Финансирането ще се осъществява след изготвянето на експертни комплексни проучвания, така че инвестициите да се извършват само след гарантиране на устойчивостта им за минимум 10 години.
  • Ще създадем базови правила, на които трябва да отговарят всички електронни системи за таксуване в обществения транспорт, така че да няма пречки за интегрирането на железопътните превози с вътрешноградските обществени превози.
  • Ще създадем програма, насочена към бизнеса, която да стимулира работещите да използват вътрешноградски и междуградски обществен транспорт вместо лични автомобили за ежедневни трудови пътувания.
  • С промени в законодателната рамка ще позволим изцяло на общините сами да управляват трафика на своята територия, като създадат оперативно звено по управлението му и местна полиция, която да го контролира.
  • Ще въведем строг контрол на вредните емисии от моторните превозни средства чрез монтирането на стационарни газови анализатори по пътищата както в градовете, така и по републиканската пътна мрежа. Ще оборудваме екипи с мобилни газови анализатори като последващ контрол върху ГТП.
 • Споделено пътуване
  • Приемане на термина „Споделено пътуване“ в законодателството;
  • Разработване на правила, гарантиращи възможностите за споделено пътуване на територията на цялата страна като нов вид транспортна пазарна услуга, основополагаща се на развитието на съвременните технологии и отговаряща на нуждите на населението за достъпност и мобилност.

Г. Товарен транспорт

 • Извършване на цялостен анализ на сектора за превоз на товари и стоки с цел провеждане на адекватна държавна политика, насочена към подобряване на условията за търговия и производство, предвиждане на слабите места в инфраструктурата и начините за регулиране на пазара.
 • Провеждане на политика за намаляване на вредните емисии от товарния транспорт чрез:
  • насърчаване използването на екологичния сухопътен железопътен транспорт – конкурентни тарифи за ползване на железопътната инфраструктура при комбинирани превози;
  • увеличаване на таксите за преминаване на тежкотоварни автомобили в транзитно направление;
  • въвеждане на ограничения за шофирането на тежкотоварни автомобили в определени часове на денонощието и седмицата;
  • ограничаване на превозите на опасни вещества с автомобилен транспорт за сметка на железопътния;
  • насърчаване на научните изследвания за внедряване на екологични решения в шосейните превозни средства;
  • стимулиране на мултимодалните превози река – железница, море – железница с нови интермодални терминали при портове Варна, Бургас, Русе; 
  • изграждане на интермодални терминали за прекачване от тежки камиони (TIR) на жп транспорт и обратно, на прецизно избрани места около товарни възли – в районите на Пловдив при Труд–Филиповци, Пловдив при летище Крумово, западна София, Димитровград, Дупница–Благоевград и Горна Оряховица). Досега правителството финансира изграждането на един-единствен терминал на неподходящо място (гара Каблешково) с цел обслужване на близка до властта компания.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK