Модернизация на администрацията и електронно управление

В 45-ото Народно събрание предложихме пакет от законопроекти в изпълнение на програмата ни за модернизация на администрацията. Сред тях са изграждането на централизирана система за управление на електронните регистри, с която да се намали административното бреме на гражданите, а също така на сайта на "Държавен вестник" да се създаде възможност за публикуване на безплатна консолидирана версия на нормативните актове. Предложихме също така администрацията да не може да изисква полагането на печат върху хартиен документ като една изключително остаряла форма на доказване на авторството. 

Предложихме:

 • Проект за промени в Закона за “Държавен вестник”, с който предложихме да има възможност за публикуване на безплатна консолидирана версия на нормативните актове.
 • Проект за промени в Административнопроцесуалния кодекс, според който да се прекрати изискването на печат върху хартиени документи.
 • Проект за промени в Закона за администрацията, с който се предвижда стандартизиране на длъжността “секретар по информационни технологии” (CIO).
 • Проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания, според който да отпадне наказателната отговорност, ако човек е подал изискуеми документи по електронен път, а не на хартия.
 • Проект за промени в Закона за електронното управление за създаване на Централизирана система за управление на електронните регистри. 
 • Проект за промени в Закона за електронното управление с цел ЕСО да отговаря за внедряването на електронното управление. 

В следващия парламент ще продължим да работим за преосмислянето на дейността на държавната и публичната администрация, която да постави централен фокус върху ефективна технологична и организационна поддръжка на вземането и изпълнението на управленски решения и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса.      

Проекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник” - тук

Проекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - тук

Проекта за изменение и допълнение в Административнопроцесуалния кодекс - тук

Проекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията - тук

Проекта за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания - тук

Проекта за изменение и допълнение на Закона за електронното управление - тук

Ето и програмата на Демократична България за Модернизация на администрацията и електронно управление:

Електронно управление е процесът, при който държавата предоставя своите услуги и комуникира с гражданите и бизнеса чрез използване на информационни технологии.

Преосмислянето на дейността на държавната и публичната администрация, която да постави централен фокус върху ефективна технологична и организационна поддръжка на вземането и изпълнението на управленски решения и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса.      

Първата стъпка: модернизация на администрацията.

Администрацията е основният инструмент за предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, както и за провеждане на политиките за постигане на европейско качество на живот в добра жизнена среда.

Основните фокуси за оптимизация на администрацията са:

 • Ограничени политически кабинети;
 • Професионализация чрез подбор и развитие на персонала;
 • Ориентиране към услуги и „потребителско финансиране“ на администрацията.

Целите за „Ограничени политически кабинети“ са:

 • Ограничаване на лицата, назначавани от министър-председателя и членовете на кабинета до определените в Конституцията и минимално необходимите политически кабинети на министрите:
  • Ограничаване на политическите кабинети до 10 души;
  • Забрана за заемане на длъжности в администрацията от членове на политическите кабинети, превишаващи посочената квота; 
  • Забрана за освобождаване на стари професионални кадри с нови политически назначения с началото на мандата на новото правителство.
 • Приемане на правила за работа на политически назначените лица и отговорността им с индикатори:
  • Публичност на политическите кабинети, вкл. публикуване на биографии и ниво на заплащане;
  • Регулиране на участието на членовете на политически кабинети в управителни и надзорни съвети.
 • Регламентиране на възнаграждение и други доходи на политически назначените лица със система от ясни и публично известни индикатори:
  • Таван на заплащането на политическите кабинети, в т.ч. отчитайки граждански договори;
  • Ограничаване на допълнителните и специални стимули за членовете на политическите кабинети до нормите за другите служители в съответната администрация;
  • Изключване на членовете на политическите кабинети от програмите за кариерно развитие и обучение.

Целите за „Професионализация чрез подбор и развитие на персонала“:

 • Въвеждане по отношение на администрацията на централизиран подбор със стандартизирани тестове. Целта на тази мярка е да пресече възможностите за партийни назначения на некомпетентни държавни служители.
 • Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики, базирани на компетентности, които се оценяват обективно при системата за подбор с индикатори:
  • Хармонизиране на списъка с длъжности и компетентности с добрите практики в ЕС, вкл. с международни длъжности в ЕС, НАТО и ОИСР;
  • Постигане на 100% документиране на длъжностни характеристики. Въвеждане на унифицирани изисквания за нужните качества на администрацията, минимализиране на разнобоя от изисквани компетентности;
  • Въвеждане на единна система за стандартизирани конкурси по заемане на длъжности в администрацията, съвместима с тези в ЕС, НАТО и ОИСР (вкл. отваряне на определени длъжности за граждани на страни от ЕС);
 • Въвеждане на единна система за атестиране на база каскада цели, определени от ръководителя на администрацията. Електронна система за оценка и калибриране с индикатори:
  • Ежегодно определяне на цели, задачи и индикатори за висшите служители в администрацията, поставени от политическото ръководство или надзорни органи в съответствие с приетите стратегии и програми;
  • Каскадно систематизиране на целите и задачите на висшите служители в администрацията до последната позиция в ръководените от тях структури;
  • Ежегодна формална оценка по изпълнение на целите и задачите, придружена от препоръки за развитие на персонала.
 • Създаване на система за подготовка и освобождаване по несъответствие на заеманата длъжност с индикатори:
  • В рамките на мандата подготовка на поне 200 висши администратори по програма за развитие на лидери;
  • В рамките на първите две години освобождаване на всички, които не съответстват на заеманата длъжност по изисквания на длъжностните характеристики;
  • Въвеждане на прозрачна и ефективна система за хоризонтална ротация в администрацията, вкл. на позиции в ЕС и НАТО.
 • Изготвяне на план за средносрочно редуциране числеността на администрацията с 30% и необходимите за това оптимизации и електронизиране на процеси;
 • Намаляване с 15% броя на териториалните звена.

Основните цели за „Ориентиране към услуги“ и „Потребителско финансиране на администрацията“ са:

 • Оптимизиране на структурите за функционално управление, проектно управление и управление на услуги в администрацията посредством система от индикатори:
  • Брой центрове за споделени услуги за администрацията – минимум за ИКТ услуги, управление на човешките ресурси за общи обществени поръчки;
  • Въвеждане на проектно и програмно управление в развитието на нови способности по модела PRINCE II и MSP;
  • Въвеждане на управление на услуги по модела ITIL.
 • Минимизиране на броя първостепенни разпоредители с бюджет и максимално въвеждане на структури с потребителско финансиране при показатели:
  • Предефиниране на модела на държавните такси в съответствие с комплексното административно обслужване; скъсване с практиката всяка администрация да се възприема като източник на приходи;
  • Следващ етап е въвеждането на потребителско финансиране за всички структури за развитие на способности и предоставяне на услуги с модерни модели за аутсорсинг;
  • Преследваната цел е в рамките на мандата да се достигне до потребителско финансиране към центрове за споделени услуги в рамките на 50% от бюджетните разходи.

Последната цел е пряко свързана с „е-Управление“ и може да се реализира само при оптимизация на администрацията и на управлението на ИКТ.

Оптимизацията е възможна при устойчива нормативна база и добри регулатори, както и при добре функционираща съдебна система. Законността и справедливостта, заедно със свободата и сигурността, са най-важните условия за успешна модернизация, за растеж чрез инвестиции и иновации и развитие на човешки капитал.

Конкретните индикатори ще бъдат остойностени в зависимост от оценката на състоянието през първите 30 дни до 60-тия ден на управлението с първи видими резултати и план до 90-тия ден. Професионалните служители в администрацията са основният фактор за успех на трансформиране на администрацията в служба на гражданите и бизнеса, което ще допринесе за подобрено качество на живот в добра жизнена среда. За всички способни хора, освободени от сектора за сигурност, ще се търси втора кариера в администрацията, а онези, които напускат и администрацията, и сектора за сигурност, ще се подпомагат за интеграция в развиващия се бизнес, резултат от реформите.

Същност на e-управлението

 • Електронното управление е по-удобно за гражданите и бизнеса и спестява време и ресурси;
 • Администрацията работи по-ефикасно, по-прозрачно и по-отчетно;
 • Възможността за ограничаване на корупцията в държавната администрация се увеличава;      
 • Повишава се конкурентоспособността на икономиката и това прави страната по-привлекателна за инвестиции. 

Е-управлението и цялостната модернизация:

 • Интересът към електронните услуги е пряко свързан с реформа на образованието с фокус към цифровите умения;
 • Електронното управление подобрява условията за предприемачество и инвестиции в страната;
 • То е ключов фактор за постигане на високо съвременно качество на живот на българските граждани;
 • То е условие за модернизация на икономиката. 

Визия

 • Нашата финална цел е България да има работещо електронно управление и реформирана администрация, при която процесите са преструктурирани, дигитализирани, прозрачни и ефективни;
 • Всички ключови регистри да са дигитализирани, 100% от административните услуги да се предоставят по електронен път; 
 • Всички публични интерфейси да са в постоянна системна свързаност при високи нива на киберсигурност. 

Стратегическа посока и радикална промяна за реално е-управление

Те изискват:

 • Политическа воля за въвеждане на електронно управление и осъществяване на ефективна административна реформа в обявените срокове;
 • Преосмисляне на ролята на държавната администрация в рамките на четвъртата индустриална революция;
 • Въвеждане на системен подход при изграждането на електронно управление, който да създаде необходимата синергия между различните държавни институции;      
 • Въвеждане на системи за оценяване, базирани на обективни индикатори при вземане на кадрови решения.

Очаквани резултати

 • Държавата изпълнява своите функции по адекватен за времето и удобен за гражданите и бизнеса начин;
 • Премахване на 70% от административната тежест чрез трансформиране на удостоверителни услуги във вътрешноадминистративни;
 • Спестени милиони човекочасове, които иначе са загубени по гишета;
 • Висока ефективност на работата на администрацията, създаваща удовлетвореност от административното обслужване;
 • Значително понижаване на нивата на корупцията;
 • Улеснени взаимоотношения между гражданите и държавата. 

Основни проблеми

 • Липса на политическа визия, лидерство и воля за осъществяване на е-управление и съпътстваща административна реформа;      
 • Липса на координирани национални действия;
 • Необходимост от допълнение и коригиране на нормативната уредба;
 • Неефективен държавен апарат, при който значителен ресурс на администрацията е насочен към работата „на гише”;
 • Липса на работеща система за електронна идентификация;
 • Ключови регистри не са електронизирани или електронната им форма не изпълнява нужните функции;
 • Недостатъчно подготвени кадри в администрацията; 
 • Липса на достъпна облачна инфраструктура на електронното управление;
 • Липса на регулярни обучения;
 • Внедряване на електронни услуги без търсене на обратна връзка от потребителите;
 • Малък брой електронни услуги, предоставени на бизнеса и гражданите;
 • Слаб интерес към използването на електронни услуги и липса на промотирането им;
 • Изтичане или нарушения при обработката на лични и класифицирани данни;
 • Дълго време за възстановяване работата на ИТ системите на администрацията.

Контекст и анализ

 • България се намира на 44-то място в света в проучването на ООН за нивата на внедряване на електронно управление от 2020 г. 
 • Според сравнителния анализ на Европейската комисия България е сред страните, които изостават в развитието на електронното управление. България има значително по ниски резултати от средноевропейските за всички ключови индикатори, които определят нивата на електронно управление.
 • България е на последно място в ЕС в индекса за дигитално общество DESI.
 • Делът на обществения сектор в България спрямо всички заети е 24% (2019, НСИ), за ЕС средно 16% (Евростат 2019).
 • България актуално е на 50-то от 160 места по киберсигурност според  National Cyber Security Index.      

Инициативи за промяна

Спешни мерки: 

Структура и управление

 • Публикуване на каталог на услугите, ценоразпис на системния интегратор, поддържане на капацитет в реално време и пълна прозрачност на отношенията в администрацията. Законово уреждане на прозрачността и функциите на системния интегратор и премахване на ексклузивността му за определени от МС администрации.
 • Свикване на действащ съвет за електронно управление към Министерския съвет за комуникиране и валидиране на политиките за електронно управление, включително прилагане на иновативни технологии.
 • Въвеждане на позиции “секретар по информационни технологии” и “секретар по информационна сигурност” като първостепенните разпоредители. Създаване на консултативни съвети към Министерския съвет с участието на тези секретари.

Приоритетни проекти

 • Стартиране на проект за изграждане на базов регистър, чрез който да се дигитализират и надградят над 80% от регистрите в държавата за предоставяне на автоматизирани отговори на заявки;
 • Стартиране на проект за надграждане на административния регистър с цел поддържане разширени метаданни на всички административни услуги и въвеждане на „епизоди от живота“ и „събития от бизнеса“;
 • Допълнение на изискванията към изпълнителя на проекта за национална схема за електронна идентификация с опция за издаване на удостоверение за електронна идентичност на мобилно устройство;
 • Стартиране на проект за изграждане на система за идентифициране на корупционния риск, която автоматично ще анализира риска от корупция, свързан с длъжностни лица, отчитайки специфичната нормативна уредба и комбинирайки информация от множество източници и регистри;
 • Ефективно въвеждане в експлоатация на първия етап на националната здравна информационна система, съдържаща единен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление. Финализиране и одитиране на компонентите, които се разработват в момента;
 • Стартиране на проект за изграждане на експериментално дистанционно електронно гласуване.

Нормативни изменения

 • Изменения във всички закони, уреждащи предоставяне на административни услуги с поставяне на срок за предоставяне на услугите по електронен път от шест месеца след обнародването;
 • Забрана за изискването на печати в административните услуги и във вътрешния оборот на документи, което е честа пречка пред ефективна електронизация на административни услуги;
 • Подготовка и нормативно уреждане на федериран модел на електронна идентификация с участието на националната схема, частни схеми и схеми от други държави членки на ЕС.

Методики, правила и стандарти

 • Приемане на методология за събиране, управление и публикуване на данни и прилагането ѝ във всички администрации;
 • Въвеждане изисквания за качество на приеманите софтуерни системи с цел следване на добри практики, технологична неутралност, информационна сигурност, отворен код и др.;
 • Въвеждане на стандартизирани групи инструменти за информационна сигурност, които трябва да бъдат инсталирани и конфигурирани в администрациите;
 • Въвеждане на регулярни одити на информационната сигурност на администрациите;
 • Въвеждане на общи стандарти за поддръжка и обновяване на софтуера и ИТ инфраструктура в администрацията;
 • Въвеждане на централизирани обществени поръчки за лицензи за стандартни системи и компоненти с цел икономии от мащаба.

Краткосрочни мерки:

Структура и управление

 • Създаване на звена за управление на проекти във всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства;
 • Реално въвеждане на възможността за заявяване на електронни услуги чрез посредници, в т.ч. “Български пощи”;
 • Изграждане на капацитет за проектни консултации в рамките на системния интегратор, чрез който да се налагат еднакви стандарти и добри практики във всички проекти за електронно управление;
 • Създаване на изследователски център към Народното събрание за оценка на въздействието. Задачите му са да прави експертни препоръки при законодателната процедура за подобряване на гласуваните текстове с оглед автоматизация на процеси, намаляване на административна тежест и др.

Приоритетни проекти

 • Въвеждане в експлоатация на национална схема за електронна идентификация и лесен и удобен достъп на всеки гражданин до средство за е-идентификация, в т.ч. интегриране на схеми от други държави членки и доставчици по модела, заложен в регламента eIDAS;
 • Стартиране на проект за единна входна точка за обявяване на финансови отчети;
 • Стартиране на проект за централизирана административна информационна система „Гражданска регистрация“;
 • Стартиране на проект за изграждане на адресен регистър;
 • Изграждане на електронна система за управление на работата на колективните органи, в т.ч. на Министерския съвет;
 • Въвеждане в реална експлоатация на централизираната система за общински електронни услуги;
 • Въвеждане на електронна трудова книжка и поетапно отпадане и дигитализиране на хартиените;
 • Стартиране на проект за централизирана система управление на административно-наказателната дейност;
 • Стартиране на проект за централизирана система за случайно разпределение на проверки и инспекции с публичен достъп до настоящи проверки и възможност за подаване на сигнали за нерегламентирани такива.
 • Оценка на възможностите за прилагане на естонската система X-Road в български контекст.

Методики, правила и стандарти

 • Стандартизиране на процесите по електронна идентификация и подписване, включително въвеждане на електронна идентификация за лесен, бърз, дистанционен достъп до електронни административни и здравни услуги; изграждане на готови компоненти за идентификация и подписване;
 • Създаване на програма за разширяване и повишаване на ефективността на обученията по електронно управление на администрацията;
 • Увеличаване на нивата на заплащане на ИТ специалисти в администрацията и обновяване на класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Въвеждане на международно признати стандарти за планиране, организиране, управление и контрол на дейностите в рамките на електронното управление;
 • Създаване на механизъм за провеждане на регулярни фокус групи с гражданите и бизнеса за прецизиране на нуждите и целите на конкретни инициативи в рамките на електронното управление;
 • Предоставяне на над 200 софтуерни компонента и библиотеката за безплатна многократна употреба с цел по-качествено и бързо реализиране на системи за е-управление.

Нормативни изменения

 • Изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и уреждане на вписването в структуриран вид на акционери с над определен процент от собствеността. Надграждане на търговския регистър със съответната функционалност и интеграция с Централния депозитар.
 • Нормативно уреждане на възможността частни субекти да предоставят електронни административни услуги на база на отворени програмни интерфейси;
 • Приемане на изменения в Закона за административните нарушения и наказания с цел уреждане на електронното връчване.

Отворено и прозрачно управление

 • Отваряне на минимум 500 масива от данни от публичния сектор и предоставяне в отворен формат за повторно ползване, с цел повишаване на отчетността и прозрачността, ангажиране на гражданското общество, улесняване на достъпа до информация;
 • Премахване на ограниченията на прозрачността на Търговския регистър и Имотния регистър и предоставяне на достъп до данните през програмни интерфейси в реално време; 
 • Надграждане на над 20 ключови системи с интерфейси и експорт за отворени данни, в т.ч. СЕБРА, обществени поръчки (АИС ЕОП), системата за мониторинг на качество на атмосферния въздух, регистъра на МПС, системата за административно-наказателна дейност на МВР;
 • Интеграция на финансови институции с публични регистри за целите на проверки, свързани с мерките срещу изпирането на пари и за избягване нуждата от представяне на удостоверения.

Средносрочни действия през следващите четири години

Структура и управление

 • Създаването на национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност със съответните механизми, процеси и техническа платформа за мониторинг на състоянието на критичните комуникационно-информационни инфраструктури.

Проекти

 • Въвеждане в експлоатация на държавна хибридна облачна инфраструктура от вида „инфраструктура като услуга“, вкл. с възможност за включване на частни доставчици, за нуждите на администрацията и централизиране на инфраструктурата на почти всички министерства, агенции и общини;
 • Мигриране на основни системи и регистри към облачната инфраструктура и/или включване на съществуващи центрове за данни към облачната инфраструктура въз основа на рисков анализ и определяне на приоритети;
 • Изграждане на нов централизиран регистър на особените залози; 
 • Изграждане на регистър на пълномощните;
 • Надграждане на наличните електронни административни услуги с поддръжка на електронната идентификация;
 • Електронизация на законодателния процес както в рамките на изпълнителната власт, така и в Народното събрание. Въвеждане на „отворено законодателство“;
 • Одит на изпълнението и надграждане на приоритетни несъответстващи системи с отворени интерфейси за машинна комуникация.

Методики, правила и стандарти

 • Премахване в максимална степен на нуждата от квалифициран електронен подпис при заявяване на административни услуги за физически лица и използване на електронна идентификация; 
 • Предоставяне на всяка административна услуга по електронен път чрез неструктурирани канали (система за сигурно електронно връчване, система за електронни форми, електронна поща) и санкции за администрацията при отказ за предоставяне на административни услуги по електронен път;
 • Оптимизация на процесите и надграждане на най-често използваните услуги; предоставяне на двадесетте процента най-често използвани административни услуги по електронен път;
 • Консистентно спазване на изискването за еднократно събиране на информация във всички администрации;
 • Премахване на минимум 80% от удостоверенията и замяната им с вътрешни електронни административни услуги;
 • Въвеждане на тестове за потребителско изживяване с цел повишаване на удобството на услугите. Подобряване на централизирания портал за електронни услуги и синхронизиране с административния регистър;
 • Реализиране на подлежащите на пълно автоматизиране услуги в близо до реално време.

Дългосрочни действия и цели

 • Промотиране на електронни услуги с цел използването им от над 70% от гражданите;
 • Проактивно оптимизиране на процеси с цел 0 издадени удостоверения за целите на предоставяне на административни услуги в рамките на страната;
 • Изграждане на стабилни и удобни трансгранични електронни услуги за граждани на Европейския съюз;
 • Сериозна оптимизация на администрацията, която се занимава с обслужване на граждани и изпълнение на административни услуги;
 • Изграждане на система за автоматизирано подпомагане на процесите по оценка на въздействието на законодателството чрез използване на изкуствен интелект;
 • Предоставяне на всички административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“;
 • Изграждане на системи за идентифициране на проблемни сфери, които автоматично да следят данните от всички цифровизирани държавни регистри и да алармират за потенциални кризи в отделни сектори;
 • Изграждане на държавни и общински системи, базирани на IoT за управление на транспортната инфраструктура, ВиК и хидротехническата техническа инфраструктура и система за ранно предупреждаване при риск от бедствия и аварии;      
 • Въвеждане на „електронно гражданство“, базирано на националната схема за електронна идентификация;
 • Въвеждане на инструменти, позволяващи активна и удобна „демокрация на участието“ чрез въвеждане на инструменти, позволяващи на гражданите активно и удобно участие в обществени дебати и процесите на взимане на политически и управленски решения.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK