Отбрана

Отбраната е критично важен и незаменим фактор за силна и убедителна външна политика на всяка съвременна държава. Тя е елемент от жизнено значение за защитата на националните интереси на България в днешния отворен и взаимнообвързан свят. За нашата страна ефективна отбрана е немислима без водещата и интегрираща роля на външната ни политика за осигуряване на надеждни съюзници и многонационални решения. Само с многонационален подход и със съвременни, оперативно ефективни и постоянно боеспособни въоръжени сили отбраната на България може да изпълни своята роля. Обратното я превръща в опасна илюзия за сигурност и в черна дупка за източване на ценен национален капитал – човешки, материален и финансов.

Приоритетът „Отбрана“ включва следните процеси:

 • Повишаване на отбранителните способности на България;
 • Стимулиране на технологично обновление на армията;
 • Развитие на човешкия капитал чрез мотивиращ кадрови модел и ясна програма за обучение и усъвършенстване на квалифицирани кадри;
 • Усилено интегриране (не само обновление, но и стратегически избор на въоръжение с цел интероперабилност) в НАТО и европейската отбрана;
 • Прилагане на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) в отбраната.

Отбраната се завръща като един от основните приоритети на държавата:

 • В последните 10 години конфликтите се приближават все по-близо до България; 
 • Българската отбрана е изостанала в миналия век – както технологично, заради обвързаността със старото съветско оръжие, така и концептуално, заради реалната изолираност от процесите в НАТО и ЕС;
 • Мотивираните млади хора, които изберат военната професия, ще продължат да бъдат търсени квалифицирани кадри за обществото, администрацията, индустрията, академичната общност и политиката след приключването на договорните си отношения.

Изграждане на съвременна и ефективна отбранителна институция за защита на националните и общите (НАТО/ЕС) интереси е основа за:

 • Съвременни и способни въоръжени сили чрез превъоръжаване и цифровизация;
 • Развиване на човешкия капитал, професионализъм и увереност;
 • Засилване на гражданския патриотизъм;
 • Реална готовност за действие в обща съюзна система за сигурност и отбрана;
 • Намаляване на отпечатъка на въоръжените сили върху околната среда. 

Визия

Отбрана в системата на НАТО и ЕС с национални въоръжени сили от ново поколение чрез следните мерки:

 • Национална програма с основни и осигуряващи инвестиционни проекти, 2 – 2,2% от БВП за отбрана за следващите 10 години за извеждане от въоръжение на системите, наследени от Варшавския договор, и замяната им със съвременни образци;
 • Развитие у нас на поне една многонационална бригада, авиационна база и морска база с водещо българско участие;
 • Доброволен резерв тип национална гвардия и мобилизационен резерв с отделни бюджети от бюджета на МО;
 • Качествено по-високо равнище на подготовка, професионализъм и мотивация;
 • Дълбока интеграция в НАТО и европейската отбрана;
 • Преминаване към използване на чиста енергия и горива и устойчиво управление на отпадъците.

Стратегическа посока

 • Завършване на стратегическия преглед на отбраната като част от цялостния преглед на сектора за сигурност (вкл. прокуратура и съд) в началото на новия управленски мандат. Приемане на цялостна военна (отбранителна) доктрина, концепции и програми за развитие на трите вида въоръжени сили и комплексна дългосрочна национална програма за модернизация и превъоръжаване, съобразена с ресурсните възможности на страната по време и след кризата.
 • В рамките на година – разработване и започване на поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4 – 10 години, приоритетно стартиране на проекта за превъоръжаване на Сухопътни войски с фокус на технологичен преход към мрежови интелигентни способности.
 • Довършване на проекта за доставка на F-16, включително до пълна ескадрила и разширяването му с цел обхващане на цяла C4I система за противовъздушна отбрана.
 • Фокусиране върху развитието и привличането на човешки ресурс.
 • Зелен преход в армията с решителна подмяна на старите образци въоръжение и техника от времето на Варшавския договор с техника и апаратура, гарантиращи висока и ефективна консумация на горива и енергия. Ударно саниране на казармите като публични сгради със съвременни условия за живот и екологичност.

Как това ще се отрази на отделния човек, обществото, държавата

 • Поставяне на ясни приоритети с реалистични разчети преодолява хроничния проблем на „недофинансиране“ на „полупроекти“ в ключова сфера като националната сигурност.
 • Армията в XXI век е свързана с нов тип професионализъм и мотивация, повишени изисквания към персонала и адекватни възнаграждения. Тя изисква и нов модел за кариерно развитие на хората с ротация в НАТО, ЕС и многонационални формирования, което може да играе ролята на двигател за радикалната модернизация на цялата страната. 
 • Усещане за пълноценност и гордост, постигнати чрез модернизация и интензивна бойна подготовка на въоръжените сили, ключово за мотивацията на личния състав. То трябва да се осъществи в пълно съответствие със съюзното планиране в НАТО и ЕС, активно участие в мисиите за защита на националния интерес и пр. 
 • Модернизираната армия е важно условие за по-чиста и здравословна околна среда. 

Контекст на промяната

 • Фундаментални политически, икономически и технологични промени, които директно засягат сигурността и отбранителните способности на държавите в целият свят.
 • Преминаване от еднополярен модел на сигурност (САЩ/НАТО) към дву- или мултиполярен модел, включващ и други участници (като например Русия и Китай).
 • Конфликти и повишена военна активност в близост до нашите граници (агресията срещу Грузия от 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и ускорена милитаризация от страна на Русия в Черноморския басейн, регионално напрежение между Турция и Гърция / ЕС в Източното Средиземноморие, постоянното напрежение в Близкия изток и т.н.).
 • Създаване и развитие на Европейската отбрана.
 • Ковид криза и усилие на ЕС за възстановяване и устойчивост, базирано на цифровизация, иновации, нови и революционни технологии.
 • Климатичните промени и Европейски зелен пакт (Зелена сделка). 

Ситуацията в сектора 

 • Сухопътните войски боравят с оръжия, които по качество и функционалност значително отстъпват на съвременни сравними образци, въведени в други страни (както страни членки на НАТО, а също така и в трети страни).
 • Авиационната база се състои от ограничен брой самолети, произведени по времето на СССР), които не са в състояние да защитят суверенитета на българското въздушното пространство и за които държавата харчи значителни средства за поддръжка, без да им осигури базова съвместимост с техниката в НАТО.
 • Морската материална база е крайно ограничена, което чувствително възпрепятства изпълнението на основни функции (сдържане на агресия, защита на териториални водни пространства, спасителни операции, и т.н.).
 • Отрицателно въздействие на въоръжените сили върху околната среда и силна демотивация на хората в отбраната. 

Основни проблеми

 • Неадекватна бойна техника и съоръжения и продължителна зависимост от Русия
  • С бюджета на МО се поддържа основно стара техника – Танкове Т-72, самолети Су-25, Миг-29, вертолети Ми-17, Ми-24, РЛС, ЗРК, придобити преди повече от 40 години. България се самозаблуждава, че е възможна модернизация на въоръжението и техниката от времето на Варшавския договор;
  • Необходимо е решително цялостно модернизиране, без което ще се достигне до технологичен колапс.
 • Маргинално използване на агенциите на НАТО и ЕС
  • Ниско ниво на представителност в операциите и структурите на НАТО и ЕС при слабо използване на хората с опит от участие там;
  • Липса на национална програма за превъоръжаване и индустриално-технологично развитие в НАТО и ЕС;
  • Маргинално участие в многонационални формирования, пренебрегване на DCM, NFIU, CoE, и т.н.
 • Човешки ресурси
  • Недостиг на персонал поради демотивиращ кадрови модел на развитие на хората в отбраната;
  • Неадекватна политика за привличане на млади хора и студенти;
  • Липса на стимули и възможности след приключване на договорите;
  • Проблеми с възрастта и пенсионирането;
  • Липса на политики и работа с ветераните.
 • Загуба на човешки потенциал за бъдещето
  • Затъване на военнообразователната система в миналото (с малки изключения); 
  • Липса на сертификация на военното образование по стандартите на НАТО и военното образование в ЕС;
  • Носталгия по наборна служба тип „Варшавски договор“, СВ (трудоваци), начално военно обучение, „доброволни отряди на трудещите се”;
  • Липса на военни факултети в университетите. Няма съвместни проекти между водещи граждански и военни университети по теми в интерес на отбраната и обмяна на кадри.

Инициативи за промяна

Предложените инициативи са резултат от анализ на сектора (представяне на глобално ниво, спецификите на проблемите на местно ниво), коментари на експерти и опита на други държави в сферата.

Стратегически преглед на оперативните способности на въоръжените сили

 • Разработване и прилагане в действие на обстоен преглед на отбраната в самото начало на новия управленски мандат; 
 • Разработване на политики, програми и планове за по-екологични въоръжени сили;
 • Привличане на професионалисти и експерти както от отбраната и въоръжените сили, така и от другите компетентни министерства, но също и от академичната общност, от отбранителната индустрия и от евроатлантическата и зелената общност в страната.

Разработване на инвестиционни проекти за повишаване на отбранителните способности на държавата, с приоритет превъоръжаване на сухопътните войски

 • Създаване на реално изпълними програми, съобразени с финансовите възможности на държавата, и използване на европейските инициативи / европейския фонд за отбрана за инвестиции въз основа на резултатите от прегледа на отбранителните способности;
 • Разработване на платформи, гарантиращи сигурност и устойчивост на информационните системи на отбраната, а така също и гарантиране на защита срещу кибер/хибридни заплахи.

Изпълнение на инициативи (залегнали в инвестиционните проекти) за модернизация, превъоръжаване в контекста на приоритети за технологично обновление и екологични норми за трите вида въоръжени сили

 • Реалистични програми за модернизация чрез приоритетно финансиране съобразно нуждите на отделни звена от отбраната, целящи цялостно подобряване на отбранителните способности;
 • Ускорено извеждане на остарялата техника и утилизацията й в сътрудничество с производителите и съюзниците от НАТО и ЕС , в съответствие с политиките за опазване на околната среда;
 • Придобиване на съвременна техника от съюзни държави; 
 • Партниране с производители от НАТО/ЕС за създаване на условия за производство на модерно въоръжение в България.

Осигуряване на условия за повишаване на нивото на подготовка на служителите в отбраната 

 • Подобряване на процесите по привличане и ефективен подбор на кадри, увеличаване на възнаграждението, подобряване на социалните условия на военнослужещите и цивилните служители, създаване на политики за привличане на млади хора, както и предпоставки за ясно и мотивиращо кариерно развитие на военнослужещите в структурите на НАТО и/или ЕС; 
 • Възобновяване на програми за развитие на доброволен резерв Национална гвардия и мобилизационен резерв, включително и на инициативи за популяризиране на военната кариера сред младежите;
 • Повишаване на привлекателността на военната кариера;
 • По-тясно взаимодействие с различни структури на гражданските власти с цел подобряване на взаимодействието между елементи от отбраната с граждански звена при кризисни или извънредни ситуации; 
 • Обучения за важността на прилагане на зелени политики във въоръжените сили.

Задълбочаване на сътрудничеството и интеграцията със структури в НАТО и европейската отбрана

 • Увеличаване на участието на елементи от въоръжените сили в инициативи на НАТО/ЕС чрез създаване на специализирани подразделения и интегрирането им в многонационални сили като част от НАТО/ЕС. Ротация на многонационалните сили;
 • Активно участие в многонационални учения в рамките на НАТО, включително и провеждане на редовни учения на българска територия;
 • Изграждане и привеждане в готовност на елементи от отбраната, които да участват в умиротворителни международни мисии под егидата на НАТО/ООН;
 • Усъвършенстване на оперативната съвместимост и взаимодействието със структурата на силите на НАТО и ЕС; 
 • Ускорено включване в инициативата на ЕС Military Green.

„Демократична България“ е единствената политическа сила, която е готова с програма за стратегическо планиране на отбраната още в началото на новия управленски мандат. Ние имаме експертизата и волята да наложим спешно необходими мерки за повишаване на капацитета на националната отбрана. Основните ни идеи са представени чрез Обществен договор за отбранителна политика до 2030 през септември 2018.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK