Сигурност и обществен ред

Сигурността е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции.

Общественият ред е състояние на системата от обществени отношения, регулиране на правните, социалните и нравствени норми, при което няма реална заплаха за общественото спокойствие, правата и свободите на гражданите и дейността на държавните институции, фирмите и гражданските организации.

Държавата функционира, а обществото и отделният гражданин съществуват и се развиват в динамично променящи се външни и вътрешни условия на средата за сигурност и обществения ред, при които всички отговарят пред правните или нравствените норми.

Сигурната среда и общественият ред са ключови за укрепване защитата на правата и свободите на българските граждани, за опазването на тяхното здраве, възможности, живот и имущество. Те се отразяват както пряко на реалното качество на живота им, така и на публичното възприятие за сигурност и ефективно управление на рисковете; те създават увереност на обществото, че институциите си вършат работата и имат готовност да реагират при кризи. А това води и до повишаване на доверието към държавата и всички нейни институции. 

Вярваме, че поддържането на обществения ред е в пряка връзка с върховенството на закона и справедливостта, както и с възможността за демократични и силни институции, чиито служители почтено служат на обществения интерес. 

В Народното събрание Демократична България ще предприеме енергични действия за установяване на реален механизъм за ефективен парламентарен контрол върху институциите и звената от системата за опразване на националната сигурност, обществен ред и борбата с престъпността.

Визия

 • Защитена България в сигурна Европа: повече сигурност за всички български граждани и укрепване на евроатлантическото партньорство;
 • Проактивно въздействие върху средата за сигурност за повишаване качеството на живот на българските граждани и увеличаване доверието в институциите.             
 • Поддържането на високи нива на сигурност, безопасност и обществен ред и ефективно противодействие срещу престъпността и корупцията за привличане на инвестиции и повишаване на доверието на европейските и евроатлантическите ни партньори.

„Демократична България“ ще постигне реална деполитизация на МВР и ще трансформира институцията в гражданско ведомство, подлежащо на обществен контрол. Ще изведем ясно водещите му цели, така че то да може ефективно да изпълнява основните си функции: опазване на обществения ред и разследване на престъпления. Чрез нормативни актове ще изведем полицейската дейност в МВР като основна и ще осигурим независимост на дирекциите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР.

Ще създадем нова солидна законова основа за общи усилия между полицейските органи и местна власт, с което да се гарантира общественото спокойствие във всички населени места. 

Резултати

 • С тази философия на управление ще постигнем постепенно високо ниво на сигурност във всички сфери на държавното управление, обществените отношения и икономиката;
 • Политиките, дейностите и мерките на МВР ще бъдат базирани върху научно управление на данни, постигнато чрез систематичното им събиране със съвременни дигитални средства, изучаване и анализ; ще бъде анализирано и въздействието на мерките върху средата за сигурност.

Ситуация в сектора

 • МВР е политизирана и централизирана структура с непрекъснато увеличаващи се правомощия и допълнителни административни функции на репресивен орган;
 • Секторът се управлява без прозрачност и отчетност за дейността, с ограничени възможностите за вътрешен и обществен контрол;
 • Сериозен проблем е дублирането на основни отговорности, задачи, функции на различни дирекции в МВР, както и дублирането с външни структури в сектор сигурност;
 • Отсъства стратегия, не са ясни целите, задачите и основните приоритети за защита на обществените интереси и икономическите субекти.

България в сравнение с други държави

 • Изследване на Световната банка (2018) стига до изводи, че България, в сравнение с други страни от ЕС със сходен брой жители, харчи най-много за полиция и противопожарни служби; въпреки това доверието е ниско; броят на полицаите е достатъчен, но разпределението им не е ефективно; администрацията е прекалено много и ресурсите се разхищават.
 • България е на предпоследно място по иновации в ЕС (Eurostat 2019). Информационните системи на МВР са остарели и често са пред срив. Дигитализацията на услугите е нещо непознато. Редица изследвания на неправителствени организации и международни институции показват, че българските граждани не помагат на МВР, не търсят полицията за помощ и продължават да я смятат за репресивен апарат, както по време на тоталитарния режим.
 • България изостава в сфери, зависещи от намесата на държавата: върховенство на правото, ефективност на правителството и човешки капитал (Global Innovation Index 2020). Служителите в системата на МВР, по данни от декември 2019 година, са 49 588 души, а незаетите щатове са 8,4% или 4851. Най-големият недостиг е на полицаи – повече от половината позиции са незаети. 
 • Бюджетът на МВР за 2020 година е почти 1.670 милиарда лева. От тези разходи за персонал отиват почти 92% – над 1.531 милиарда лева. Този дял значително е нараснал спрямо 2006 година, когато, по данни на „Отворено общество“, за заплати, осигуровки и др. възнаграждения, са отивали 81,52% от бюджета. Изразходването на почти целия бюджет на МВР за персонал означава, че за капиталови разходи, разходи за специализирана техника, квалификация и преквалификация остават нищожно малко средства.

Основни проблеми

 • „Специалният“ административен статут на МВР превръща институцията в „държава в държавата“, създава тромавост на процедурите за взаимодействие с администрацията и гражданите, липса на дигитализация и информация, корупционни практики и произвол.
 • Непредвидимост в сектора и несигурност сред служителите вследствие на периодични промени, извършвани в МВР, изразяващи се главно в смяна на наименования, преместване, обединяване или разделяне на структури.
 • Липса на ясни принципи и правила за професионално развитие и израстване на човешки ресурси, както и усъвършенстване подготовката и специализирането на служители. Липса на взаимодействие между научноизследователската дейност, модерните иновации и основните функции.
 • Неефективно финансиране и тромави насърчителни механизми. Забавена процедура за целева финансова помощ по програми за превенция.
 •  Липса на административен капацитет.

Инициативи за промяна

Промяна на специалния административен статут на МВР и синхронизиране на Закона за МВР със Закон за администрацията и Закона за държавния служител. Разширяване на възможностите за граждански контрол чрез въвеждане на изискване за годишен доклад.

 • Нормативно извеждане на полицейската дейност в МВР като основна и установяване структурна независимост на дирекциите с полицейски правомощия от политическото ръководство на МВР.
 • Въвеждане на ясни принципи и правила за професионално развитие и израстване, като се увеличи значимостта и независимостта на дирекциите „Човешки ресурси“, „Вътрешна сигурност“ и „Инспекторат“. 
 • Нормативно извеждане на дейностите и структурите в МВР, които не са свързани пряко със задачите на националната полиция. Обособяване на центрове за административни услуги.
 • Развитие, оптимизиране и усъвършенстване на центровете за професионална подготовка и специализация на полицейски служители в Полицейската академия, ГД „Жандармерия“; ГД „Гранична полиция“; Институт по психология на МВР, Институт по криминалистика и криминология.
 • Оптимизиране на плановете за действия при кризи в МВР. Подобряване на взаимодействието между дирекциите с полицейски правомощия.
 • Провеждане на бюджетна реформа в МВР, въз основа на анализи и определяне на приоритети, цели и конкретни задачи на администрацията, Националната полиция и всички дирекции с полицейски правомощия. 

Развитие и усъвършенстване на оперативно-издирвателната дейност (ОИД)

 • Увеличаване ефективността на полицейско разузнаване, като се въведат принципи и правила за работа с информатори (разработване на нова инструкция за работа с информатори).
 • Организиране и провеждане на операции под прикритие (краткосрочни и продължителни). Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за тази сравнително нова за българската полиция форма за събиране на доказателства.
 • Развитие на отдели за планиране и анализ на полицейски операции и постигане на взаимодействие между полицейското разузнаване и разследването, особено в насока за подготовка, организиране и провеждане на операции под прикритие.

Развитие и усъвършенстване на организацията на досъдебното наказателно производство

 • Извеждане и утвърждаване водещата роля на разследващия полицай, на когото са подчинени всички включвани в разследването действия и експерти. Организиране на взаимодействието между разследващите полицаи и екипите с експертни технически средства и/или тактически звена. Създаване на условия за автономност и независимост на разследващите екипи от структурните йерархични изисквания за подчиненост.
 • Повишаване на ефективността в дейността по разследване и развитие на капацитета на разследващите полицаи може да се постигне чрез оптимизиране на функциите, структурите и щатовете на същите и създаване на формални (временни или постоянни) екипи. Преосмисляне и възприемане на различен подход (децентрализиран) за използване на специалните разузнавателни средства.
 • Организационно и финансово развиване на експертизата и експертната помощ в интерес на събирането на веществени доказателства чрез увеличаване числеността на криминалистите и работещите в тази сфера, както и чрез създаване на условия за тясно взаимодействие с разследващите полицаи.
 • Подобряване на материалната база в помещенията за провеждане на основни процесуални действия, като водене на интервю, разпит и особено за разпознаване на лице. Въвеждане на задължителни минимални изисквания за размерите, обзавеждането и оборудването на тези помещения с необходима апаратура за видеозапис и контрол.
 • Усъвършенстване на организацията за ефективно използване от разследващите полицаи на програми за защита на свидетели.
 • Ще изградим строга система от критерии и механизми при израстване в кариерата на служителите в полицейските органи. Това е наложително, защото към момента на възлови длъжности в сектора за сигурност са назначени лица обслужващи интересите на криминални структури от сенчестата икономика.

Развитие и усъвършенстване организацията на полицейската дейност по охрана на обществения ред срещу битовата престъпност: тук мерките могат да бъдат сумирани чрез ключовите думи „превенция“, „нулева толерантност“, „работа по конкретни програми“.

 • Разширяване периметъра на действие и търсене на максимално експертно и финансово обезпечаване за работа по програми с жертви на престъпления, домашно насилие и наркотици и др.; 
 • Преформулиране на съществуващите цели и задачи в районните управления на МВР въз основа на изработване на криминогенни карти и фокусиране върху уязвими групи и райони;
 • Въвеждане на изисквания за ежедневна превенция и спазване на принципа за нулева толерантност по отношение на битовата престъпност;
 • Развитие на отдели за анализ на криминогенната обстановка и планиране на полицейската дейност по превенцията и ефективността на програмите; 
 • Промяна в организацията на патрулиране, пътен контрол, ефективността на извършване на проверки и налагане на глоби, издирване и разследване (нарушители на ЗЗДП, ПТП);
 • Развитие на структурите и дейността на районните инспектори в МВР. Промяна на съществуващата законова база за допълнително увеличаване числеността, значимостта, отговорностите и възможностите на      районните инспектори в градовете и малките населени места.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK