Отбраната е критично важен и незаменим фактор за силна и убедителна външна политика на всяка съвременна държава. Тя е елемент от жизнено значение за защитата на националните интереси на България в днешния отворен и взаимнообвързан свят. За нашата страна ефективна отбрана е немислима без водещата и интегрираща роля на външната ни политика за осигуряване на надеждни съюзници и многонационални решения. Само с многонационален подход и със съвременни, оперативно ефективни и постоянно боеспособни въоръжени сили отбраната на България може да изпълни своята роля. Обратното я превръща в опасна илюзия за сигурност и в черна дупка за източване на ценен национален капитал – човешки, материален и финансов.

Приоритетът „Отбрана“ включва следните процеси:

 • Повишаване на отбранителните способности на България;
 • Стимулиране на технологично обновление на армията;
 • Развитие на човешкия капитал чрез мотивиращ кадрови модел и ясна програма за обучение и усъвършенстване на квалифицирани кадри;
 • Усилено интегриране (не само обновление, но и стратегически избор на въоръжение с цел интероперабилност) в НАТО и европейската отбрана;
 • Прилагане на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) в отбраната.

Отбраната се завръща като един от основните приоритети на държавата:

 • В последните 10 години конфликтите се приближават все по-близо до България; 
 • Българската отбрана е изостанала в миналия век – както технологично, заради обвързаността със старото съветско оръжие, така и концептуално, заради реалната изолираност от процесите в НАТО и ЕС;
 • Мотивираните млади хора, които изберат военната професия, ще продължат да бъдат търсени квалифицирани кадри за обществото, администрацията, индустрията, академичната общност и политиката след приключването на договорните си отношения.

Изграждане на съвременна и ефективна отбранителна институция за защита на националните и общите (НАТО/ЕС) интереси е основа за:

 • Съвременни и способни въоръжени сили чрез превъоръжаване и цифровизация;
 • Развиване на човешкия капитал, професионализъм и увереност;
 • Засилване на гражданския патриотизъм;
 • Реална готовност за действие в обща съюзна система за сигурност и отбрана;
 • Намаляване на отпечатъка на въоръжените сили върху околната среда. 

Визия

Отбрана в системата на НАТО и ЕС с национални въоръжени сили от ново поколение чрез следните мерки:

 • Национална програма с основни и осигуряващи инвестиционни проекти, 2 – 2,2% от БВП за отбрана за следващите 10 години за извеждане от въоръжение на системите, наследени от Варшавския договор, и замяната им със съвременни образци;
 • Развитие у нас на поне една многонационална бригада, авиационна база и морска база с водещо българско участие;
 • Доброволен резерв тип национална гвардия и мобилизационен резерв с отделни бюджети от бюджета на МО;
 • Качествено по-високо равнище на подготовка, професионализъм и мотивация;
 • Дълбока интеграция в НАТО и европейската отбрана;
 • Преминаване към използване на чиста енергия и горива и устойчиво управление на отпадъците.

Стратегическа посока

 • Завършване на стратегическия преглед на отбраната като част от цялостния преглед на сектора за сигурност (вкл. прокуратура и съд) в началото на новия управленски мандат. Приемане на цялостна военна (отбранителна) доктрина, концепции и програми за развитие на трите вида въоръжени сили и комплексна дългосрочна национална програма за модернизация и превъоръжаване, съобразена с ресурсните възможности на страната по време и след кризата.
 • В рамките на година – разработване и започване на поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4 – 10 години, приоритетно стартиране на проекта за превъоръжаване на Сухопътни войски с фокус на технологичен преход към мрежови интелигентни способности.
 • Довършване на проекта за доставка на F-16, включително до пълна ескадрила и разширяването му с цел обхващане на цяла C4I система за противовъздушна отбрана.
 • Фокусиране върху развитието и привличането на човешки ресурс.
 • Зелен преход в армията с решителна подмяна на старите образци въоръжение и техника от времето на Варшавския договор с техника и апаратура, гарантиращи висока и ефективна консумация на горива и енергия. Ударно саниране на казармите като публични сгради със съвременни условия за живот и екологичност.

Как това ще се отрази на отделния човек, обществото, държавата

 • Поставяне на ясни приоритети с реалистични разчети преодолява хроничния проблем на „недофинансиране“ на „полупроекти“ в ключова сфера като националната сигурност.
 • Армията в XXI век е свързана с нов тип професионализъм и мотивация, повишени изисквания към персонала и адекватни възнаграждения. Тя изисква и нов модел за кариерно развитие на хората с ротация в НАТО, ЕС и многонационални формирования, което може да играе ролята на двигател за радикалната модернизация на цялата страната. 
 • Усещане за пълноценност и гордост, постигнати чрез модернизация и интензивна бойна подготовка на въоръжените сили, ключово за мотивацията на личния състав. То трябва да се осъществи в пълно съответствие със съюзното планиране в НАТО и ЕС, активно участие в мисиите за защита на националния интерес и пр. 
 • Модернизираната армия е важно условие за по-чиста и здравословна околна среда. 

Контекст на промяната

 • Фундаментални политически, икономически и технологични промени, които директно засягат сигурността и отбранителните способности на държавите в целият свят.
 • Преминаване от еднополярен модел на сигурност (САЩ/НАТО) към дву- или мултиполярен модел, включващ и други участници (като например Русия и Китай).
 • Конфликти и повишена военна активност в близост до нашите граници (агресията срещу Грузия от 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и ускорена милитаризация от страна на Русия в Черноморския басейн, регионално напрежение между Турция и Гърция / ЕС в Източното Средиземноморие, постоянното напрежение в Близкия изток и т.н.).
 • Създаване и развитие на Европейската отбрана.
 • Ковид криза и усилие на ЕС за възстановяване и устойчивост, базирано на цифровизация, иновации, нови и революционни технологии.
 • Климатичните промени и Европейски зелен пакт (Зелена сделка). 

Ситуацията в сектора 

 • Сухопътните войски боравят с оръжия, които по качество и функционалност значително отстъпват на съвременни сравними образци, въведени в други страни (както страни членки на НАТО, а също така и в трети страни).
 • Авиационната база се състои от ограничен брой самолети, произведени по времето на СССР), които не са в състояние да защитят суверенитета на българското въздушното пространство и за които държавата харчи значителни средства за поддръжка, без да им осигури базова съвместимост с техниката в НАТО.
 • Морската материална база е крайно ограничена, което чувствително възпрепятства изпълнението на основни функции (сдържане на агресия, защита на териториални водни пространства, спасителни операции, и т.н.).
 • Отрицателно въздействие на въоръжените сили върху околната среда и силна демотивация на хората в отбраната. 

Основни проблеми

 • Неадекватна бойна техника и съоръжения и продължителна зависимост от Русия
  • С бюджета на МО се поддържа основно стара техника – Танкове Т-72, самолети Су-25, Миг-29, вертолети Ми-17, Ми-24, РЛС, ЗРК, придобити преди повече от 40 години. България се самозаблуждава, че е възможна модернизация на въоръжението и техниката от времето на Варшавския договор;
  • Необходимо е решително цялостно модернизиране, без което ще се достигне до технологичен колапс.
 • Маргинално използване на агенциите на НАТО и ЕС
  • Ниско ниво на представителност в операциите и структурите на НАТО и ЕС при слабо използване на хората с опит от участие там;
  • Липса на национална програма за превъоръжаване и индустриално-технологично развитие в НАТО и ЕС;
  • Маргинално участие в многонационални формирования, пренебрегване на DCM, NFIU, CoE, и т.н.
 • Човешки ресурси
  • Недостиг на персонал поради демотивиращ кадрови модел на развитие на хората в отбраната;
  • Неадекватна политика за привличане на млади хора и студенти;
  • Липса на стимули и възможности след приключване на договорите;
  • Проблеми с възрастта и пенсионирането;
  • Липса на политики и работа с ветераните.
 • Загуба на човешки потенциал за бъдещето
  • Затъване на военнообразователната система в миналото (с малки изключения); 
  • Липса на сертификация на военното образование по стандартите на НАТО и военното образование в ЕС;
  • Носталгия по наборна служба тип „Варшавски договор“, СВ (трудоваци), начално военно обучение, „доброволни отряди на трудещите се”;
  • Липса на военни факултети в университетите. Няма съвместни проекти между водещи граждански и военни университети по теми в интерес на отбраната и обмяна на кадри.

Инициативи за промяна

Предложените инициативи са резултат от анализ на сектора (представяне на глобално ниво, спецификите на проблемите на местно ниво), коментари на експерти и опита на други държави в сферата.

Стратегически преглед на оперативните способности на въоръжените сили

 • Разработване и прилагане в действие на обстоен преглед на отбраната в самото начало на новия управленски мандат; 
 • Разработване на политики, програми и планове за по-екологични въоръжени сили;
 • Привличане на професионалисти и експерти както от отбраната и въоръжените сили, така и от другите компетентни министерства, но също и от академичната общност, от отбранителната индустрия и от евроатлантическата и зелената общност в страната.

Разработване на инвестиционни проекти за повишаване на отбранителните способности на държавата, с приоритет превъоръжаване на сухопътните войски

 • Създаване на реално изпълними програми, съобразени с финансовите възможности на държавата, и използване на европейските инициативи / европейския фонд за отбрана за инвестиции въз основа на резултатите от прегледа на отбранителните способности;
 • Разработване на платформи, гарантиращи сигурност и устойчивост на информационните системи на отбраната, а така също и гарантиране на защита срещу кибер/хибридни заплахи.

Изпълнение на инициативи (залегнали в инвестиционните проекти) за модернизация, превъоръжаване в контекста на приоритети за технологично обновление и екологични норми за трите вида въоръжени сили

 • Реалистични програми за модернизация чрез приоритетно финансиране съобразно нуждите на отделни звена от отбраната, целящи цялостно подобряване на отбранителните способности;
 • Ускорено извеждане на остарялата техника и утилизацията й в сътрудничество с производителите и съюзниците от НАТО и ЕС , в съответствие с политиките за опазване на околната среда;
 • Придобиване на съвременна техника от съюзни държави; 
 • Партниране с производители от НАТО/ЕС за създаване на условия за производство на модерно въоръжение в България.

Осигуряване на условия за повишаване на нивото на подготовка на служителите в отбраната 

 • Подобряване на процесите по привличане и ефективен подбор на кадри, увеличаване на възнаграждението, подобряване на социалните условия на военнослужещите и цивилните служители, създаване на политики за привличане на млади хора, както и предпоставки за ясно и мотивиращо кариерно развитие на военнослужещите в структурите на НАТО и/или ЕС; 
 • Възобновяване на програми за развитие на доброволен резерв Национална гвардия и мобилизационен резерв, включително и на инициативи за популяризиране на военната кариера сред младежите;
 • Повишаване на привлекателността на военната кариера;
 • По-тясно взаимодействие с различни структури на гражданските власти с цел подобряване на взаимодействието между елементи от отбраната с граждански звена при кризисни или извънредни ситуации; 
 • Обучения за важността на прилагане на зелени политики във въоръжените сили.

Задълбочаване на сътрудничеството и интеграцията със структури в НАТО и европейската отбрана

 • Увеличаване на участието на елементи от въоръжените сили в инициативи на НАТО/ЕС чрез създаване на специализирани подразделения и интегрирането им в многонационални сили като част от НАТО/ЕС. Ротация на многонационалните сили;
 • Активно участие в многонационални учения в рамките на НАТО, включително и провеждане на редовни учения на българска територия;
 • Изграждане и привеждане в готовност на елементи от отбраната, които да участват в умиротворителни международни мисии под егидата на НАТО/ООН;
 • Усъвършенстване на оперативната съвместимост и взаимодействието със структурата на силите на НАТО и ЕС; 
 • Ускорено включване в инициативата на ЕС Military Green.

„Демократична България“ е единствената политическа сила, която е готова с програма за стратегическо планиране на отбраната още в началото на новия управленски мандат. Ние имаме експертизата и волята да наложим спешно необходими мерки за повишаване на капацитета на националната отбрана. Основните ни идеи са представени чрез Обществен договор за отбранителна политика до 2030 през септември 2018.