Свобода и гражданско участие

В 45-ото Народно събрание водихме инициативата за отпадане на ограничението за броя на секциите в държавите извън Европейския съюз, с което изпълнихме едно от основните обещания за осигуряване на равните изборни права на всички български граждани навсякъде по света. Като резултат за изборите на 11 юли 2021 г. ще бъдат открити рекорден брой секции в чужбина. 

Предложихме законодателни промени, с които да се реши проблемът с адресната регистрация в България на българите, живеещи в чужбина. Затова изложихме по-практично и концептуално по-правилно решение, а именно: 

 • Предоставяне на възможност за електронна комуникация между органите на държавната власт и органите на местното самоуправление и гражданите;
 • Възможност за избор на област за служебна регистрация при липса на постоянен и настоящ адрес;
 • Проект за промени в Закона за гражданската регистрация, който да облекчи процедурата по адресната регистрация на живеещите зад граница българи.

В следващия парламент ще продължим да работим за развитие на активното гражданско общество. Ще предлагаме мерки, които ще улеснят упражняването на конституционното право на избор и на гражданска инициатива на всички български граждани. Това ще намали относителния дял на контролирания вот, ще повиши легитимността и отчетността на избраните представители и органи.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация - тук.

Ето и програмата на “Демократична България” в сектор “Свобода и справедливост”:

В 45-ото Народно събрание предложихме законодателни промени, с които да се реши проблемът с адресната регистрация в България на българите, живеещи в чужбина. Затова изложихме по-практично и концептуално по-правилно решение, а именно: 

 • Предоставяне на възможност за електронна комуникация между органите на държавната власт и органите на местното самоуправление и гражданите;
 • Възможност за избор на област за служебна регистрация при липса на постоянен и настоящ адрес;
 • Проект за промени в Закона за гражданската регистрация, който да облекчи процедурата по адресната регистрация на живеещите зад граница българи.

В следващия парламент ще продължим да работим за развитие на активното гражданско общество. Ще предлагаме мерки, които ще улеснят упражняването на конституционното право на избор и на гражданска инициатива на всички български граждани. Това ще намали относителния дял на контролирания вот, ще повиши легитимността и отчетността на избраните представители и органи.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация – тук.

Ето и програмата на “Демократична България” в сектор “Свобода и справедливост”:

В нашето схващане свободата и гражданското участие се материализират конкретно в реалната възможност на всички български граждани да участват и да се ангажират активно в политическите и управленските процеси. 

По-свободното гражданско участие в управлението на страната ще доведе до преминаването от фасадна към функционираща демокрация, която е гаранция не само за овластяване на гражданско общество, но и за просперитета ни като нация.

Гражданското участие е условие за възпроизводство на най-важния капитал – активното гражданско общество. Гражданският патриотизъм, основна ценност, която поддържаме, ни кара да изискваме реално политическо представителство за всички български граждани, включително живеещите извън пределите на България в момента.

Предложените мерки целят да улеснят упражняването на конституционното право на избор и на гражданска инициатива на всички български граждани. Това ще намали относителния дял на контролирания вот, ще повиши легитимността и отчетността на избраните представители и органи. 

Ето защо ние се стремим към утвърждаване на добронамерена и ефективна институционална среда, която да възпроизвежда този най-важен капитал – активното гражданско общество.      За нас е от ключово значение да върнем възможността за по-активното участие на гражданите във всички нива на политическите и управленските процеси и с това да повишим доверието и легитимността на институциите и управлението на държавата. 

Контекст и анализ

Днес българската държава не е ангажирана с този приоритет и това е повече от тревожно (знаем, че единствено тоталитарните държави абдикират от ролята си да предоставят достъп на гражданите си до участие в политическите процеси). Като резултат от това формалната, но всъщност неефективно предоставена възможност за участие в политическите процеси води до намалена гражданска активност и с това намалява легитимността на държавните органи и политическото управление на страната. Подобно управление ни доближава до авторитарните режими и отчуждава гражданите от управлението на страната.      Свидетели сме на:

 • Непрозрачност, безотчетност и погазване на принципите на разделение на властите и демокрация, които унищожават доверието на гражданите в управлението и ги отчуждават от него;
 • Институционална среда, която функционира неефективно и блокиращо по отношение на гражданското участие.      

Безогледното погазване на принципите на законност и демокрация, безотчетността на институциите водят до едни от най-ниските нива на доверие в националните институции в рамките на Европейския съюз. Избирателната активност в България е една от най-ниските в ЕС. Това звучи парадоксално на фона на въвеждането на теория на задължително гласуване, но напълно в съзвучие с продължаващите усилия да се затрудни участието на гражданите в политическите процеси, включително в изборите. България е една от малкото страни, в които няма алтернативни методи на гласуване отвъд личното присъствено гласуване. 

Основни проблеми

 • Погазване на принципите на разделение на властите, законност и демокрация; 
 • Безотчетност на институциите и ограничен достъп до публична информация за тяхната работа, включително и поради липса на дигитализация; 
 • Затруднено участие на гражданите в политическите процеси и липса на гарантирани възможности за упражняване на правата им; 
 • Тромавост, усложненост на процедурите и пречки за гражданско участие в политическите процеси, особено по отношение на законодателния процес; 
 • Липса на ефективна, независима и компетентна изборна администрация;
 • Липса на механизми за ефективно представителство на българските граждани зад граница; 
 • Отхвърляне на гражданските организации като партньор и коректив на властите.

Инициативи за промяна

Свързани с осигуряване на възможност за активно участие на гражданите в политическите процеси 

 • Отваряне на законодателния процес и съобразяването му с дневния ред на гражданското общество чрез възможност за пряко иницииране на законопроекти от гражданите;
 • Улеснени изисквания за иницииране на референдуми и въвеждане на валидни онлайн петиции и граждански инициативи;
 • Въвеждане на гражданско образование за всички възрасти;
 • Приобщаване и ефективно включване на българските граждани зад граница към държавния и обществено- политическия живот в България; 
 • Ефективен диалог и включване на заинтересованите граждани и техните организации на всички фази на планиране и изготвяне на стратегически и нормативни документи на основата на електронното управление;
 • Ефективно партньорство с гражданите и техните организации в процеса на прилагане на политики като например социални дейности, образование, околна среда, здравеопазване и други;      
 • Поощряване на сдружаването на гражданите и на доброволните инициативи, ефективни данъчни облекчения за дарителство за организации в обществена полза.

Предоставяне на реална възможност за политическо представителство на всеки български гражданин 

 • Създаване на избирателен район “Чужбина”. 
 • Създаване на избираем национален съвет на българите по света.

Осигуряване на улеснения и безпрепятствено упражняване на избирателните права

 • Въвеждане на дистанционно електронно гласуване и гласуване по пощата.
 • Създаване на професионална, неутрална и ефективна изборна администрация и регионални преброителни центрове за гласуването с хартиени бюлетини.

Подобрена отчетност на властта 

 • Възможност за парламентарната опозиция да създава анкетни комисии и да провежда парламентарни разследвания.

Очакваме тези инициативи да доведат до:

 • Овластяване на гражданското общество чрез активното му въвличане във всички нива на политическото управление на страната;
 • Повишена избирателна активност и произтичащи от това намалено влияние на контролирания вот и повишена легитимност на държавното управление; 
 • Повишаване на доверието към държавните институции.

Краткосрочни мерки

 • Въвеждане на дистанционно електронно гласуване и гласуване по пощата, които разширяват възможностите за участие в политическия и изборния процес на българите, живеещи в България или извън нея, включително и при извънредни ситуации като настоящата пандемия;
 • Конкретни стъпки по създаване на избирателния район “Чужбина”, който да предпази от изкривяване на вота на избирателните райони в страната и да осигури на сънародниците ни зад граница прилагане на конституционното им право на представителство, както и правото на преференциално гласуване; 
 • Възможност за парламентарната опозиция да създава анкетни комисии и да провежда парламентарни разследвания независимо от волята на мнозинството чрез промени в Правилника за организация и дейност на Народното събрание.

Средносрочни мерки

 • Гражданите да могат да инициират пряко законопроекти, които да се обсъждат и приемат равнопоставено със законопроектите, внасяни от народни представители и Министерския съвет. Така законодателният процес би бил истински отворен и съобразен с дневния ред на гражданското общество;
 • Подкрепа и разширяване на гражданското участие чрез въвеждане на валидни онлайн петиции и граждански инициативи, включително по-улеснени изисквания за иницииране на референдуми;
 • Създаване на професионална изборна администрация, която да е политически неутрална и да има капацитета да прилага ефективно изборното законодателство и технологии. Създаване на регионални преброителни центрове за гласуването с хартиени бюлетини.

Дългосрочни мерки

 • Повишаване на легитимността и отчетността на избраните органи чрез намаляване на относителния дял на контролирания вот;
 • Повишаване на гражданското участие и активност на избори, както и в обществено-политическия живот като цяло, включително чрез гражданско образование за всички възрасти;
 • Създаване на национален съвет и мрежа от обществени съвети към дипломатическите ни представителства като консултативни органи на обществени начала, съставени от граждани избрани от общностите ни зад граница (успоредно с провеждането на избори за национални институции);

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK