Демократична България сезира Европейската комисия за нарушения на правото на ЕС в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

07 януари 2019, понеделник Viber

Демократична България сезира Европейската комисия за нарушения на правото на ЕС в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Отн.: Демократична България сезира Европейската комисия за нарушения на правото на ЕС в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

Резюме на мотиви:

Лидерите на Демократична България ще сезират Европейската комисия за нарушения на правото на ЕС, които са допуснати в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Според Демократична България основните нарушения, които законодателството за т.нар. „гражданска конфискация“ разкрива са следните:

Въведен като мярка, която има за цел борба с корупцията и тежката престъпност и като мярка по транспониране на Директива 2014/42/ ЕС, ЗПКОНПИ погазва основни принципи на правото на ЕС, не зачита основите права на гражданите, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз и нарушава изискванията, произтичащи от Директива 2014/42/ЕС, като допуска нетърпим в една правова държава произвол чрез инструмента на т.нар. „гражданска конфискация“ (конфискация in rem). Предвиденият режим на т.нар. „гражданска конфискация“  позволява лица, които не са извършили никакво престъпление или закононарушение, да бъдат лишавани от правo на собственост, по начин, неприложим дори към установени престъпници във всички други държави членки на ЕС.

В частност,  българската държава е нарушила задълженията си по чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), като не е взела всички общи или специални мерки, необходими за гарантиране на изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите и от актовете на институциите и като е приела мерки, които са от естеството да препятстват ефективното прилагане на норми на правото на ЕС. Макар да е съобщила ЗПКОНПИ като мярка по транспониране на Директива 2014/42/ЕС, българската държава не е транспонирала правилно предвидените в чл. 6, пар.2 и чл. 8 от Директивата процесуални гаранции за лицата, чието имущество се отнема по реда на ЗПКОНПИ.

Без да се оспорва правото и възможността на държавата да отнема имущество, придобито от престъпна дейност, включително средства и облаги от престъпна дейност, но при предвидените в правото на ЕС и ЕКПЧ гаранции за правата на частните субекти, следва да се подчертае, че предвиденият в ЗПКОНПИ ред на “гражданска конфискация” не само не транспонира правилно разпоредбите на Директива 2014/42/ЕС, но нарушава и редица основни права на гражданите, уредени от Хартата на основните права и в Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), а именно:

  • Правото на собственост, уредено в чл. 17 от Хартата, доколкото действието на ЗПКОНПИ допуска непропорционална намеса в правото на собственост на лицата, включително тези, които са оправдани от съд и не са извършили никакво престъпление или административно нарушение;
  • Правото на ефективни правни средства за защита и на справедлив процес, уредено в чл. 47 ХОПЕС, доколкото ЗПКОНПИ не транспонира чл. 6, пар. 2 (защита на добросъвестни трети лица) и чл. 8 от Директива 2014/42/ЕС (процесуални гаранции на засегнатите лица) и не гарантира съдебен контрол, съответстващ на специфичните изисквания за справедлив процес и ефективни правни средства за защита, приложими в производствата по санкции с наказателен характер, каквото  представлява предвидената в Директива 2014/42/ЕС и ЗПКОНПИ конфискация;
  • Нарушение на презумпцията за невиновност, установена в чл. 48, пар. 1 ХОПЕС, доколкото  предвидените в ЗПКОНПИ мерки имат наказателно естество, като същевременно се прилагат по неконтролиран административен и гражданскопроцесуален ред, който не отговаря на изискванията за справедлив процес и ефективни правни средства на защита в наказателно производство, в това число при обръщане на тежестта на доказване в съдебната фаза и откъсването й от развитието по наказателния процес, който може в крайна сметка всъщност да доведе до оправдаване на лицето, срещу което е образувано производството по ЗПКОНПИ;
  • Нарушение на правото ne bis in idem, изискващо едно лице да не бъде наказвано два пъти за едно и също деяние, уредено в чл. 50 ХОПЕС, доколкото производството по ЗПКОНПИ не държи сметка за развитие на наказателното производство, във връзка с което е открита процедурата, и допуска на практика средства и облаги от престъпна дейност да бъдат отнети два пъти, както по чл. 53 НК, така и по ЗПКОНПИ;
  • Нарушение на  принципа на законност, определен в чл. 48, пар. 1 ХОПЕС, доколкото предвид на разпоредбата на пар. 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗКОНПИ, българското законодателство допуска ретроактивно действие на предвидените мерки на конфискация, които са санкционни и наказателни по своя характер.

ЗПКОНПИ нарушава и основни принципи на правото на ЕС, които държавите членки следва да спазват, когато действат в приложното поле на правото на Съюза или прилагат актове на това право, а именно:

  • принцип на законност, изискващ прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес, доколкото последните изменения в ЗПКОНПИ, предложени на 10.12.2018 г., са приети при нарушение на изискванията на българския Закон за нормативните актове без обществено обсъждане (каквото се изисква по закон да продължи 1 месец), без изискваната по закон оценка на въздействието (представената такава оценка е в порядъка на половин страница и не може да бъде определена по друг начин, освен като напълно бутафорна)  и в изключително кратки срокове, характерни за извънредно законодателство;
  • принцип на правната сигурност, доколкото с измененията от 10.12.2018 г. в пар. 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗПКОНПИ на практика се допуска ретроактивно действие на Закона спрямо „висящи“ проверки и производства пред съд, образувани под действието на по-ранни конфискационни закони, като така не само се създава правна несигурност и пълна неяснота за съществуването на повече от  един едновременно действащи режима на конфискация, но се допуска обратно действие на санкционни мерки, каквато е конфискацията на имуществото;
  • принципа на ограничаване на произволното упражняване на публична власт, който съгласно практиката на Съда на ЕС предполага, че всяка намеса на публичната власт в сферата на дейност на дадено частно лице трябва да има правна основа и да е оправдана от установените в законодателството условия, като по този начин се гарантира защита срещу произволна и непропорционална намеса на публичната власт в полето на частноправни отношения

Демократична България алармира Европейската комисия, че под привидното наименование „гражданска конфискация“, в България се установява режим на презумптивна, колективна, безвиновна и обективна наказателна отговорност. Прилагането на един санкционен и наказателен по своята същност режим на конфискация по гражданскоправен ред, без необходимите гаранции за ефективни правни средства за защита и справедлив процес и при несъответствие на ЗПКОНПИ с основните принципи на правото на ЕС, води до положение, при което на лицата, осъдени за тежки престъпления по наказателен ред, за които е приложим редът на конфискация по чл. 53 НК, са осигурени гаранции за защита на основните им права, докато на лица, които са оправдани или срещу което наказателното производство е прекратено, не се гарантира равностойно равнище на защита. Освен, че представлява логически абсурд, подобно положение  е несъвместимо с принципа на правовата държава, закрепен в чл. 2 ДЕС като основна ценност и елемент, обуславящ принадлежността на една държава към Европейския съюз.

Участници в материала:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов

Новини и коментари

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Ивайло Мирчев: Всеки следващ предсрочен вот ни приближава към президентска република

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Христо Иванов: Ако има шанс да бъде формирано правителство анти-Пеевски, длъжни сме пред нашите избиратели да го направим 

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

Надежда Йорданова: Готови сме да разговаряме с всички политически сили, които подкрепят нашите реформи, с изключение на “Възраждане”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

По предложение на ПП-ДБ парламентът създаде временна комисия “Нотариуса и Пепи Еврото”

Всички новини

От медиите

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Ивайло Мирчев: Президентът да каже защо Пеевски отдавна е със сериозна охрана от НСО

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Божидар Божанов в "Лице в лице"

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Надежда Йорданова: Причината за дълбоката криза в България е систематичният отказ да се реши проблемът за върховенството на правото и липсата на справедливост в обществото

Всички видеа
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK