Проект за промени в Административнопроцесуалния кодекс

15 април 2021, четвъртък Viber

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 104 от 3.12.2013 г., в сила от 4.01.2014 г., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., бр. 74 от 20.09.2016 г., доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 42 от 22.05.2018 г., изм., бр. 65 от 7.08.2018 г., в сила от 1.09.2018 г., изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.; изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 19.04.2019 г. – бр. 36 от 3.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 94 от 29.11.2019 г., доп., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г., бр. 98 от 17.11.2020 г., изм., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г., изм. и доп., бр. 15 от 19.02.2021 г.)

 • 1. В Допълнителните разпоредби се създава нов § 1а:

„§ 1а. (1) Във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги не могат да  изискват полагане на печат върху документ на хартиен носител за удостоверяване на авторството. 

(2) Авторството на документ по ал. 1 се удостоверява от неговия издател чрез саморъчен подпис, съответно електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документът съдържа информация за имената на лицето, което го е издало, качеството и длъжността, в които действа, както и основанието на неговата  представителна власт. 

(3) Органите, лицата и организациите по ал. 1 не могат да отказват приемане на документ от граждани и юридически поради липса на поставен печат.

(4) За неизпълнение  на задълженията по ал. 1 и 3 на отговорните длъжностни лица се налага административно наказание по чл. 305.“

Преходни и заключителни разпоредби

 • 2. Министерският съвет и министрите привеждат приетите, съответно издадените от тях подзаконови нормативни актове в съответствие с този закон в срок 3 месеца от влизането му в сила.
 • 3. В Закона за счетоводството се правят следните изменения:
 1. В чл. 25, ал. 3 изречение второ се заличава.
 2. В чл. 25, ал. 4 думите “и печатите” се заличават
 • 4. В Приложение № 1 и Приложение № 2 към Закона за насърчаване на заетостта, думата „печат“ се заличава.
 • 5. В Закона за железопътния транспорт се правят следните изменения:
 1. В чл. 60, ал. 2, т. 6 думите „и печата“ се заличават.
 2. В чл. 83, ал. 9 думата „печат“ се заличава.
 • 6. В чл. 26, ал. 5 от Закона за промишления дизайн, думите „и/или печатите“ се заличават.
 • 7. В Закона за гражданската регистрация се правят следните изменения:
 1. В чл. 75, ал. 1 думите „и се полагат подпис и печат на общината или кметството“ се заменят с „и неговия подпис“.
 2. В чл. 85 думите „и печат“ се заличават.
 3. В чл. 88, ал. 3 думите „и печат на общината“ се заличават.
 • 8. В Приложения № 1,2,3,4 към Закона за митниците думите „печат и“ и „печат“ се заличават.
 • 9. В Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия се правят следните изменения:
 1. В чл. 41, ал. 2 думите „подписва и подпечатва“ се заменят с „подписва“;
 2. В Приложения № 2 и № 3 думите „и печат“ се заличават.
 • 10. В чл. 58, т. 10 и чл. 104, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на класифицираната информация, думите „и печат“ се заличават.
 • 11. В чл. 9, ал 3, т. 3 от Закона за народните читалища, думите „и валидният печат на читалището“ се заличават.
 • 12. В чл. 15, ал. 2, т. 3 от Закона за сдруженията за напояване, думите „и образец от печата на сдружението“ се заличават.
 • 13. В чл. 22, ал. 5 от Закона за марките и географските означения думите „и печата“ се заличават.
 • 14. В чл. 145, ал. 3 от Закона за устройство на територията думите „се подпечатват  с печата на“ се заменят с думите „се подписват от упълномощено длъжностно лице в“, а думите „с печата на Министерството на отбраната“ се заменят с „на Министерство на отбраната“.
 • 15. В чл. 51, ал. 1 от Закона за автомобилните превози думите „и подпечатани“ се заличават.
 • 16. В чл. 243, ал. 1, т. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, думите „и печат“ се заменят с „на оправомощен представител“
 • 17. Законът влиза в сила 3 месеца след обнародването му в “Държавен вестник”.
 • 18. В Закона за независимия финансов одит, се правят следните изменения:
 1. Член 28 се изменя така:

“Идентификация на одитор върху годишни счетоводни отчети и одиторски доклади

Чл. 28. (1) Регистрираните одитори поставят следните данни върху годишни счетоводни отчети и одиторски доклади:

 1. подпис
 2. три имена
 3. регистрационен номер на одитора от регистъра по чл. 20

(2) Допуска се данните по ал. 1 да се съдържат и в данните за квалифицирано удостоверение за електронен подпис, когато регистрираният одитор използва такъв.”

 1. Навсякъде думите “и професионалния му печат”, “и професионалния печат на одиторското дружество”, “и професионалният печат на регистрирания одитор” се заличават.

ВНОСИТЕЛИ:

 

МОТИВИ

КЪМ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

С предлагания законопроект се цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Премахването на изискването да се поставят печати върху документи на хартиен носител ще облекчи гражданския оборот без да накърни неговата сигурност. В най-голяма степен благоприятно въздействие ще има предлаганото нормативно разрешение върху дейността на малките и средните предприятия.    

В условията на развиващо се електронно управление и технологични иновации изискването да се удостоверява авторството на издаден документ с полагане на печат не дава достатъчно гаранции за сигурността на оборота.  Създаването на печат, съответно на копие на съществуващ печат, е технологично лесен и евтин процес, поради което тяхното използване не повишава  сигурността на оборота, а преди всичко се явява допълнителна административна пречка пред стартиращите микро- и малки предприятия.  При наличие на по-сигурни средства за удостоверяване на авторството на документи (електронен подпис, електронен печат, собственоръчен подпис), полагането на печати се явява остаряла форма при съставянето и обмена на документи.

Със законопроекта се предвиждат достатъчно гаранции за документооборота като освен полагането на собственоръчен подпис върху документ на хартиен носител се изисква лицето да посочи качеството и длъжността, в които действа, както и основанието на неговата  представителна власт.

Законопроектът позволява официални фирмени документи, като например годишните финансови отчети, да бъдат представяни в машинно-четима форма, което към момента е невъзможно, поради изискването за поставяне на печат. Това ще позволи мащабни и автоматизирани анализи на финансовите отчети.

Законопроектът не въвежда ограничение за гражданите и бизнеса по своя инициатива да продължат да използват печати.

Със законопроекта се урежда и административнонаказателна отговорност за длъжностите лица, които въпреки изричната законова забрана изискват полагането на печати върху документи на хартиен носител. 

Законопроектът ще модернизира администрацията, ще стимулира използването на електронни формати на документи, ще улесни гражданите и бизнеса, а и самите административни органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги.

Законопроектът е съобразен и с практиката на някои европейски държави (Естония, Хърватия) да не се полага печат върху документ на хартиен носител.

С преходни и заключителни разпоредби на законопроекта се изменят радица закони, в които изискването за печат е счетено за неоправдано. 

Запазват се символните печати – печати с герба на Република България, в т.ч. печати на висши учебни заведения върху дипломи, печати на общини и др. Също така се запазват и печати, произтичащи от международно приета практика, напр. върху митнически документи или документи за пътуване. Запазват се и професионалните печати на нотариуси, архитекти, ветеринари и др.

ВНОСИТЕЛИ:

Накратко:

При обслужването на физическите и юридически лица административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и организациите, предоставящи обществени услуги да не могат да изискват полагане на печат върху документ на хартиен носител за удостоверяване на авторството. Това предвижда проект за промени в Административнопроцесуалния кодекс. В условията на развиващо се електронно управление и технологични иновации изискването да се удостоверява авторството на издаден документ с полагане на печат не дава достатъчно гаранции за сигурността, а дори се явява остаряла форма при съставянето и обмена на документи. Законопроектът позволява официални фирмени документи, като например годишните финансови отчети, да бъдат представяни в машинно-четима форма, което към момента е невъзможно поради изискването за поставяне на печат. Законопроектът не въвежда ограничение за гражданите и бизнеса по своя инициатива да продължат да използват печати. Същеременно се запазват символните печати - печати с герба на Република България, печати на висши учебни заведения върху дипломи, печати на общини и др., както и печати, произтичащи от международно приета практика, напр. върху митнически документи или документи за пътуване. Запазват се и професионалните печати на нотариуси, архитекти, ветеринари и др.

Защо е важно:

Предлаганите промени ще доведат до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, администрацията ще се модернизира и ще се стимулира използването на електронни формати на документи. Премахването на изискването да се поставят печати върху документи на хартиен носител ще облекчи гражданския оборот, без да накърни неговата сигурност. В най-голяма степен благоприятно въздействие ще има върху дейността на малките и средните предприятия.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK