Проект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

15 април 2021, четвъртък Viber

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(Обн., ДВ, бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм., бр. 20 от 28.02.2013 г., доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 1.07.2014 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп., бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.05.2017 г., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., доп., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 88 от 23.10.2018 г., изм. и доп., бр. 94 от 13.11.2018 г., бр. 94 от 29.11.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 29.11.2019 г., изм., бр. 69 от 4.08.2020 г., доп., бр. 85 от 2.10.2020 г., в сила от 2.10.2020 г.)

 • 1. Членове 7к-7о се изменят както следва:

“Статут

Чл. 7к. (1) Образува се държавно предприятие по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон с наименование Държавно предприятие “Единен системен оператор” (ДП “ЕСО”). Държавното предприятие “Единен системен оператор” е юридическо лице със седалище в гр. София.

(2) Държавното предприятие “Единен системен оператор” е лице, осъществяващо публични функции. Държавното предприятие “Единен системен оператор” подпомага председателя на агенцията, като:

 1. информационен контактен център за обслужване на гражданите и бизнеса в областта на електронното управление;
 2. помощен контактен център за обслужване на държавните органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
 3. (отм. – ДВ, бр. 94 от 2018 г.Сравнение с предишната редакция);
 4. изгражда и поддържа Национален портал за пространствени данни, чрез който се осъществява връзката с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация на Европейската общност (INSPIRE).

(3) За подпомагане на администрациите при осъществяване на функциите им ДП “ЕСО” им предоставя при поискване следните вътрешни услуги:

 1. непрекъснат мониторинг, регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми и управление на поддръжката на споделените информационни ресурси на електронното управление;
 2. регистриране на инциденти, диагностициране на проблеми, управление на поддръжката и контрол на промените на системния и приложния софтуер, информационните системи и електронните услуги, разположени върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
 3. управление на капацитета и разпределението на ресурсите между всички държавни органи, използващи споделените информационни ресурси на електронното управление;
 4. първоначално конфигуриране и въвеждане на нови услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
 5. изграждане, развитие и поддръжка на среда за тестване на електронни административни услуги върху споделените информационни ресурси на електронното управление;
 6. контрол на изпълнението на договори по развитие и поддръжка на споделените информационни ресурси на електронното управление;
 7. извършване на специализирани одити и анализи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии, както и на мрежовата и информационната сигурност;
 8. консултации и разработване на проекти на системни и приложни архитектури за информационни системи и електронни услуги;
 9. изготвяне на технически спецификации по програми, проекти и поръчки на всички административни органи в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии при стойност за възлагане на обществена поръчка за доставки и услуги над праговете по чл. 20, ал. 1, т. 1, буква “б” и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
 10. управление на изпълнението на проекти за електронно управление, информационни и комуникационни технологии;
 11. контрол и участие при приемане на изпълнението на работата на изпълнители по договори за възлагане на обществени поръчки за доставки и услуги в областта на електронното управление, информационните и комуникационните технологии;
 12. управление и контрол на оперативната съвместимост и подпомагане на процеси и осъществяване на дейности по интеграция на информационни системи и електронни административни услуги.
 13. изграждане на стратегически проекти за електронно управление, след одобрение от Министерския съвет.

(4) Освен функциите по ал. 2 и 3 ДП “ЕСО” осъществява следния предмет на дейност само на територията на Република България:

 1. предоставяне на услуги в областта на електронното управление, електронните удостоверителни услуги и информационните и комуникационните технологии;
 2. предоставяне на услуги по анализ на бизнес и технологични процеси, управление на проекти и контрол на качеството;
 3. предоставяне на услуги в областта на оперативната съвместимост;
 4. предоставяне на услуги в областта на мрежовата и информационната сигурност;
 5. извършване на други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност.

(5) Държавното предприятие “Единен системен оператор” може да бъде изпълнител по договори за обществени поръчки, чийто предмет включва осъществявани от него дейности по ал. 4 с изключение на обществените поръчки, по отношение на които изпълнява функции по ал. 3, т. 9, 10, 11 или 12.

Имущество и финансиране на Държавното предприятие “Единен системен оператор”

Чл. 7л. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) (1) Имуществото на ДП “ЕСО” се състои от имуществото, предоставено му от Министерския съвет и от агенцията, както и от имущество, придобито от ДП “ЕСО” в резултат на дейността му.

(2) Имуществото на ДП “ЕСО” не може да служи за обезпечаване на задължения на трети лица.

(3) За Държавното предприятие “Единен системен оператор” не може да се открива производство по несъстоятелност.

(4) Срещу имуществото на ДП “ЕСО” не може да се насочва принудително изпълнение.

(5) Дейността на ДП “ЕСО” за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира със:

 1. приходи от дейности по чл. 7к, ал. 3 и 4;
 2. дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица;
 3. постъпления от лихви по депозити;
 4. средства от международни програми и финансови инструменти.

(6) Приходите по чл. 7к, ал. 4 трябва да са под 20 на сто от общия размер на приходите на предприятието на годишна база.

(7) За дейностите по чл. 7к, ал. 3 се води отделна аналитична счетоводна отчетност от тази за дейностите по чл. 7к, ал. 4 в съответствие със счетоводното законодателство.

(8) Средствата по ал. 5 се разходват за:

 1. осъществяване предмета на дейност и функциите на ДП “ЕСО”;
 2. издръжка на ДП “ЕСО”;
 3. инвестиционни разходи, свързани с предмета на дейност и функциите на ДП “ЕСО”.

(9) (Нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) Средствата и операциите на Държавното предприятие “Единен системен оператор” се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.

Органи на управление

Чл. 7м. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) (1) Органи на управление на ДП “ЕСО” са:

 1. председателят на агенцията;
 2. управителният съвет;
 3. генералният директор.

(2) Председателят на агенцията:

 1. упражнява правата на собственост на държавата в ДП “ЕСО”;
 2. предлага за приемане от Министерския съвет правилник за дейността, структурата и организацията на ДП “ЕСО”;
 3. предлага за приемане от Министерския съвет програма за развитие на ДП “ЕСО”;
 4. предлага на Министерския съвет назначаването и освобождаването на членовете на управителния съвет на ДП “ЕСО”;
 5. назначава и освобождава генералния директор, който по право е член на управителния съвет на ДП “ЕСО”;
 6. утвърждава решенията на управителния съвет за участието на ДП “ЕСО” в граждански и в търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел;
 7. утвърждава решенията на управителния съвет за участие на ДП “ЕСО” в международни организации и проекти;
 8. утвърждава решенията на управителния съвет за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти – собственост на ДП “ЕСО”;
 9. изготвя класификатор за дейностите и услугите на ДП “ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3 и методика за определяне на тяхната себестойност на база анализ на допустимите и присъщи разходи за всяка дейност и услуга;
 10. ежегодно изготвя оценка на себестойностите на дейностите и услугите на ДП “ЕСО” по чл. 7к, ал. 2 и 3, вписани в класификатора, и съгласно методиката по т. 9;
 11. ежегодно изготвя анализ на обичайните пазарни норми на печалба за услугите, предоставяни от ДП “ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, вписани в класификатора по т. 9;
 12. ежегодно изготвя тарифа за крайните цени на услугите, предоставяни от ДП “ЕСО” по чл. 7к, ал. 3, които се формират на разходоориентиран принцип, на база себестойностите съгласно оценката по т. 10 и печалба, която не може да бъде повече от половината от обичайната печалба за съответната услуга, установена чрез анализа по т. 11;
 13. предлага за приемане от Министерския съвет класификатора, методиките и тарифите по т. 9 и 12.

Управителен съвет

Чл. 7н. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) (1) Управителният съвет се състои от трима членове, включително генералния директор, които се назначават от Министерския съвет по предложение на председателя на агенцията за срок пет години.

(2) Председателят на агенцията сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет.

(3) Не може да бъде член на управителния съвет лице, което:

 1. е осъждано за престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;
 2. е съпруг или роднина по права, по съребрена линия или по сватовство до трета степен включително с друг член на управителния съвет;
 3. заема длъжност в ръководни органи на друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП “ЕСО”, с изключение на търговски дружества с преобладаващо държавно участие или други държавни предприятия;
 4. има договорни отношения с друго предприятие, дружество или сдружение, което извършва конкурентна дейност на ДП “ЕСО”, с изключение на търговски дружества с преобладаващо държавно участие или други държавни предприятия;
 5. е съдружник в събирателно, командитно дружество или в дружество с ограничена отговорност, което извършва дейност, сходна с дейността на ДП “ЕСО”;
 6. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки, които са сходни с дейността на ДП “ЕСО”;
 7. е държавен служител.

(4) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на два месеца.

(5) Решенията на управителния съвет се приемат с явно гласуване и с обикновено мнозинство.

(6) Контролът по изпълнението на решенията на управителния съвет се осъществява от председателя на управителния съвет.

(7) Председателят на агенцията предлага на Министерския съвет за освобождаване преди изтичането на срока на договора за управление член на управителния съвет, който:

 1. не отговаря на изискванията по ал. 3;
 2. нарушава задълженията си, предвидени в договора за управление;
 3. е подал писмено заявление за освобождаване.

(8) Управителният съвет:

 1. избира измежду членовете си председател;
 2. изготвя проект на правилник за дейността, структурата и организацията на ДП “ЕСО”;
 3. изготвя проект на програма за развитие на ДП “ЕСО”;
 4. приема годишния финансов план на ДП “ЕСО”;
 5. приема структурата, щата и средствата за работна заплата на ДП “ЕСО” в съответствие с годишния финансов план;
 6. приема годишния финансов отчет на ДП “ЕСО”;
 7. взема решения за разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи, за учредяване на вещни права и за отдаване под наем на недвижими имоти – собственост на ДП “ЕСО”.

(9) Управителният съвет заседава, ако присъстват най-малко двама от членовете му. Всеки член на съвета може да упълномощи друг член на съвета с изрично пълномощно за всеки конкретен случай. Присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(10) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Генерален директор

Чл. 7о. (Нов – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) Генералният директор на ДП “ЕСО”:

 1. представлява ДП “ЕСО” пред държавните органи, съдилищата и пред трети лица в страната и в чужбина;
 2. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на ДП “ЕСО”;
 3. сключва договори за дейностите, извършвани от ДП “ЕСО”;
 4. сключва и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите в ДП “ЕСО”;
 5. отчита своята дейност пред управителния съвет.”
 • 2. Чл. 7р се изменя така:

“Чл. 7р. Държавно предприятие “Единен системен оператор” ежемесечно публикува актуална информация за своята дейност в машинночетим отворен формат, включително чрез портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация. Информацията съдържа най-малко следните данни:

 1. статистики за дейностите и услугите по чл. 7к;
 2. обемите извършени услуги и приходите от тях с разбивка по възложители и услуги по класификатора на услугите по чл. 7м, ал. 2, т. 9;
 3. разходите по икономически елементи с разбивка по изпълнители и доставчици.”
 • 3. Чл. 7с се отменя.
 • 4. Параграф 45 от допълнителните разпоредби се изменя така:

§.45. До започване на дейността на Държавно предприятие “Единен системен оператор”, функциите му се изпълняват от “Информационно обслужване” – АД. Информационно обслужване” – АД, е публичен възложител само при възлагане на дейностите по чл. 7к, ал. 2 и ал. 3.”

ВНОСИТЕЛИ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ:

……………

 

МОТИВИ

КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Със законопроекта се възстановяват заличените текстове при предишна редакция на закона, които бяха силно атакувани от браншовите организации и които на практика правят Информационно обслужване АД монополист на изпълнението на ИТ проекти в администрацията.

Предложението въвежда ДП ЕСО с функции относно внедряването на електронно управление. Конкретните услуги и тяхната стойност се определят от Министерския съвет по т.нар. “Каталог на услугите” – подход, която следва добри международни практики. 

Възстановена е и пълната прозрачност на ДП ЕСО, която законодателят не беше сметнал за нужна при създаването на системния интегратор.

Съществуват три разлики от текстовете, приети през 2016г:

 • ДП ЕСО изрично може да извършва електронни удостоверителни услуги на свободния пазар;
 • В преходния период до започване на дейността на ДП ЕСО, Информационно обслужване АД ще изпълнява дейностите, възложени на ДП ЕСО;
 • Единични стратегически проекти могат да бъдат възлагани директно на ДП ЕСО за изпълнение, след решение на Министерския съвет. Понякога е необходимо стратегически проекти да бъдат сложени на “бърза писта” – такъв пример беше Националната здравна информационна система, която след няколко години неуспешни възлагания, беше реализирана частично от Информационно обслужване в кратки срокове с цел да отговори на пандемията. При такива хипотези на вътрешно възлагане на разработка важат всички изисквания за прозрачност, а решението за възлагане трябва да е одобрено от Министерския съвет.

Накратко:

Предлагаме държавно предприятие "Единен системен оператор" да отговаря за внедряването на електронното управление. ДП ЕСО изрично може да извършва електронни удостоверителни услуги на свободния пазар, а единични стратегически проекти могат да бъдат възлагани директно за изпълнение, след решение на Министерския съвет.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK