Въпрос на Ивайло Мирчев за отстраняване на главния архитект на СО

09 февруари 2022, сряда Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ 

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: Отстраняване на главния архитект на СО

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В получен отговор на поставен от мен въпрос относно работата на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община е видно, че множеството жалби и масовото недоволство от граждани и фирми от работата на ръководената от главния архитект на СО Здравко Здравков структура не са безпочвени. От извършената проверка са установени лоши практики, масово и необосновано забавяне в сроковете по преписките. Констатирано е забавяне на произнасянето извън определените законоустановени срокове, като НАГ СО не прилага разпоредбата на чл. 5в от ЗУТ /административният орган може само еднократно да изисква отстраняване на нередности в 14 дневен срок/. Установено е удължаване на сроковете за съгласуване на ПУП и одобряване на ПУП поради създадена организация на вътрешно съгласуване между дирекции и отдели, което води до значително забавяне на инвестиционния процес. Съобщаването на актовете не е съобразено с изискванията на АПК за икономия на време. Процедурата е бавна и тромава – съобщаването се извършва от районните администрации, вместо от органа издал акта. Установено е значително забавяне в срока за издаване на визи за проектиране. Прави впечатление огромното време, което отнема вътрешно ведомственото съгласуване. Установено е, че при искане за одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж многократно се изисква отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи без да се поставя срок. При по-голямата част от проверените досиета по въвеждане на строежите в експлоатация е установено, че не е спазен срокът за произнасяне съгл. чл. 177, ал. 3 от ЗУТ. Установено е, и че преписките се връщат за доокомплектоване без да се посочват конкретни документи. Установено е при заявления за издаване на удостоверения за търпимост да се изисква многократно отстраняване на нередности и/или представяне на допълнителни документи без да се определя срок.  Преписките се процедират със забавяне, което е значително без издаване или отказ от издаване на искания документ. Установено е, че в голямата си част не  са спазени сроковете по чл. 57 от АПК при изпълнение на задълженията по реда на чл. 223, ал. 1, ал 2 и ал. 3 от ЗУТ. Прави впечатление големият период от време от съставяне на констативният акт и последващите действия от НАГ /издаване на заповеди за спиране, премахване и забрана ползване/. Длъжностните характеристики на служителите от НАГ не отговорят на действащата структура. Не е изпълнено задължението по чл. 17, ал. 3 от ЗКН за създаване на звено за изпълнение на функциите по чл. 84 вр. чл. 17, ал. 3-6 от ЗКН. Това е в ущърб на осъществяване на политиката по опазване на културното наследство не само на територията на СО, но и в целия Югозападен район на планиране. Липсата на звено възпрепятства и води до забавяне на съгласувателните процедури по ЗУТ на инвестиционните проекти за строежи на обекти на културното наследство.

Всичките аргументи по-горе са изнесени от Вас в отговора на питането. Те говорят за грубо незачитане на законите и подзаконовите нормативни актове от страна на главния архитект на СО. Създадената от него „организация“ на административните процеси способства и е предпоставка за създаване на корупционна среда, демотивира участниците в строителния процес, засилва усещането за безнаказаност и недосегаемост. Предвид всичко казано по-горе, категорично аз и „Демократична България“ сме несъгласни с направеното в края на вашия отговор заключение, че създаденият „батак“ следва да се оптимизира от кмета на Столична община. 

Г-н Караджов, в ЗУТ съществува чл. 236, който е създаден от законодателя именно за да осигури възможността за намеса на държавата в подобни тежки случаи. В този член е предвидена възможността министъра на РРБ при констатирани от ДНСК системни нарушения по чл. 232, ал. 1 от ЗУТ, извършени от главен архитект на община да бъде лишен от правото да заема длъжността за срок от 2 години.

Предвид изложените доводи, които отново повтаряме са описани във Ваш отговор, ще приложите ли правомощията си да лишите главния архитект на Столична община – Здравко Здравков от правото да заема тази длъжност?

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 04.02.2022г.          

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK