Въпрос на Ивайло Мирчев за реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски градец, община Раднево – етап II

12 април 2022, вторник Viber

ЧРЕЗ 

Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО 

Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

ОТНОСНО: „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Полски градец, община Раднево – етап II“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В община Раднево, област Стара Загора се осъществява проект с одобрено финансиране от ПУДООС по договор №0185/ 12.11.2021 г. Видно от отговора Ви на зададен от мен въпрос с изх.№ : 02-00-17/02.02.2022 г. е следното: Съгласно член 3, ал.1 от представения на община Раднево образец на Договор за финансиране на ПУДООС „Срокът за изпълнение на договорните СМР започва от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение № 2а към член 7, ал.3, точка 2 от Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство)“. Към настоящият момент в ПУДООС от община Раднево не е представен подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура. Въз основа на гореописаното към РДНСК Стара Загора са подадени жалби от граждани с вх.№ РД- 1804-03-259/23.11.2021 г. и вх.№ РД-1804-03-374/03.12.2021 г. В отговор от РДНСК Стара Загора до жалбоподателите с изх.№ РД-1804-00-547/15.12.2021 г. е описано, че служители на Дирекцията са извършили проверка на място и по документи на строеж: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Полски Градец, общ. Раднево“ етап II. Проверката установява, че за горецитирания строеж е наличен одобрен проект от община Раднево на 10.12.2020 г. и е издадено Разрешение за строеж №65/10.12.2020 г. от главния архитект на община Раднево. Представен е Договор за строителство № 0185/12.11.2021 г. и Договор за строителен надзор №0186/ 12.11.2021 г. Установено е, че се извършват СМР без да е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия, и ниво на строежи от техническата инфраструктура, и без да е заверена заповедна книга за строежа по образци от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Установено е извършването на изкопни работи в нарушение на правилата за изпълнение и безопасност на СМР, предписани в ПБЗ. Съставен е констативен акт №3/6.12.2021 г., с което е образувано административно производство по реда на член 224, ал.1 от ЗУТ за спиране на строителство и забрана достъпа на строежа. Към 15.12.2021г. тече процедура по връчване на констативния акт на заинтересованите лица. Видно от гореизложеното се извършват СМР в нарушение на законите и наредбите, които ги регламентират и преди сключването на Договор за финансиране между община Раднево и ПУДООС. 

На отправено запитване от общинския съветник Красимир Куртев към кмета на община Раднево Теньо Тенев относно изпълнението на проекта, същият отговаря, че към настоящия момент изпълнението на проекта е на етап приключила процедура за възлагане на обществена поръчка, сключен договор за изпълнение, чието стартиране ще започне след осигуряване на финансиране. Според кмета на община Раднево Теньо Тенев, който отговаря за реализацията на проекта и договора по него, не се извършват СМР и няма нарушение по него, което противоречи на констативния акт от РДНСК Стара Загора. На  08.04.2022 г. съгласно решение №  ДОИ- 9/06.04.2022 г. по ЗДОИ е получен сигнал от Светлана Атанасова, издаден от община Раднево Образец 2 към Приложение №2а към чл.7, ал.3, т.2 – Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфрактруктура подписана на 31.03.2022 г. Строеж: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на с.Полски Градец, община Раднево ЕТАП II. Видно от сайта на ПУДООС към 31.12.2021 г. Договор между ПУДООС и община Раднево не е подписан за реализация на горепосочения проект.

Моля да ми предоставите следната информация:

Ще предприемете ли действия за установяване на нередности и нарушения на законите и наредбите при реализация на проекта, както и при установяване на евентуални такива ще посочите ли кои са отговорните лица, съответно ще разпоредите ли пълна проверка за наличие на подписан договор за финансиране на  Строеж: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на с. Полски Градец, община Раднево ЕТАП II между ПУДООС и община Раднево 01-01-2022 г. и 31.03.2022 г.? 

Моля да ми бъде отговорено писмено. 

 

София, 12.04.2022 г.

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK