Въпрос от Ивайло Мирчев за маркировката на ремонтиран участък от магистрала “Тракия”

15 декември 2021, сряда Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Тип и стойност на пътната маркировка в новоремонтирания 40-километров участък на АМ „Тракия“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с Ваш отговор с изх. номер 02-02-189/09.09.2021 г. изпращам повторно запитване относно стойността на положената пътна маркировка на АМ “Тракия” между км 168+267 до км 208+125:

  1.   Съгласно Договор № РД-37-10/27.05.2020 г. сключен между Възложителя по реда на ЗОП Агенция пътна инфраструктура и изпълнителя ДЗЗД „Изток Марк“ на стойност 10 500 000, 00 лв. (десет милиона и петстотин хиляди лв.) без ДДС.;
  2.   Съгласно Приложение № 2 към Протокол № 4.2. от обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от закона за пътищата и обособена позиция: ОП 4: Югоизточен район, включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Дейностите по полагане на пътна маркировка се възлагат именно по изброените договори. Положената пътна маркировка на АМ “Тракия” между км 168+267 до км 208+125 е положена от изпълнителя по Договор № РД-37-10/27.05.2020 г. ДЗЗД „Изток Марк“.

Начинът на приемане на пътната маркировка е описан в „Техническа Спецификация“ на АПИ от 2014 г., одобрена от председателя на УС на АПИ инж. Стефан Чайков. На стр. 283 в т. 11315 „Методи на измерване и заплащане“ е записано следното: „Положените пътни маркировки се измерват в m2. Приетото количество изпълнени маркировки се заплаща по единичните цени, включени в количествената сметка. Единичните цени трябва да включват и подготовка на повърхността за маркиране, доставка на одобрени материали за изпълнение на пътната маркировка и маркирането в съответствие с инструкциите на производителя на материалите, и необходимите оборудване и инструменти за изпълнение на маркировките“.

Във връзка с изброеното до тук, както и във връзка с чл. 8, ал. 1 от Договор № Д-16/02.02.2021 г. (№ РД-37-10/27.05.2020 г. ) следва да има издадени фактури. Също във Вашето предходно писмо (02-02-189/09.09.2021 г.) сте ме уведомили, че има издадени Сертификати по реда на чл. 7, ал. 2 от цитирания договор. В тази връзка следва да се приеме, че за участъка от АМ „Тракия“ км 168+267 до км 208+125 е изпълнено изискването на „Техническа Спецификация“ на АПИ от 2014 г. и положените пътни маркировки са измерени в m2, следователно е недопустимо да се дава обобщена справка тъй като изрично е поискана такава за 1 m2.

В тази връзка правя уточняващ въпрос като искам да ми предоставите копие на фактурите, протоколите и сертификатите, с които е приета положената пътна маркировка на АМ „Тракия“ км 168+267 до км 208+125. Моля да ми дадете информация за всички видове положена пътна маркировка в участъка от км 168+267 до км 208+125. Моля да ми предоставите подробна справка, а не обобщена и да ми дадете копие на всички документи, с които е приета тази маркировка. 

Моля за писмен отговор.

 

София, 15.12.2021г.                           

 Народен представител:

 Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK