Въпрос от Ивайло Мирчев за обществената поръчка за сигнализацията по пътищата

15 декември 2021, сряда Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ДО Г-Н ГРОЗДАН КАРАДЖОВ

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

 

В Ъ П Р О С

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Възложена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството обществена поръчка с предмет “Разработване на правила и нормативи за организиране, регулиране и сигнализация на пътища” с три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Разработване на правила и нормативи за организиране на движението по пътищата и за отмяна на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2019 г.)“ Обособена позиция 2 „Разработване на правила и нормативи за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали и за отмяна на Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г., изм., бр. 18 от 2004 г. и изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.)“ Обособена позиция 3 „Разработване на правила и нормативи за сигнализация на пътищата с пътни знаци и за отмяна на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 35 от 2015 г.; изм., бр. 32 от 2019 г.)“ и с уникален номер в Агенция по обществените поръчки 00028-2020-0027

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Във връзка с проведена обществена поръчка по реда на ЗОП от МРРБ с посочения предмет, моля да ми отговорите на следните въпроси:

  1. Наличен ли е в МРРБ доклад съдържащ изготвен анализ на разпоредбите на Наредба №1 от 2001 г. за приложимост спрямо действащите изисквания на Закона за движението по пътищата (ЗДВП), Закона за пътищата (ЗП), Закона за устройство на територията (ЗУТ) и актовете по тяхното прилагане в областта на организиране на движението по пътищата (законните актове по тяхното прилагате) и ако да, моля да ми го предоставите?;
  2. Наличен ли е доклад съдържащ изготвен анализ на правилата, условията и редът за проектиране, съгласуване и одобряване на Генералните планове за организация на движението (ГПОД) и проектите за организация на движението (ПОД) в и извън населените места от гледна точка на тяхната приложимост в практиката, актуалност и пълнота към настоящите условия и осигуряване на действащи правила за периодичен контрол и осъвременяване на съществуващите ГПОД и ПОД и ако да, моля да ми го предоставите?;
  3. Наличен ли е доклад за изготвен анализ на изискванията на актуалните версии на действащата Наредба №18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци и ако да, моля да ми го предоставите?;
  4. Наличен ли е доклад от изготвено мотивирано предложение за правила и норми за актуализиране на Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци и ако да, моля да ми го предоставите?;

Моля да уточните защо съобразно техническото задание за изпълнение на обществената поръчка е описано изискване за изготвяне на нови нормативи актове, както например упоменато в т. 4.3.1.3, а именно „Да се разработят правила за уреждане на случаи на съществуваща сигнализация с пътни знаци и други средства за сигнализиране, която противоречи на новите регулации, на изпълнението на вече одобрени проекти за организация на движението в населените места и извън границите на населените места. Правилата следва да осигуряват плавен преход при замяна на действащата Наредба №18 от 2001 г. с нова, както и разумни от гледна точка на пътна безопасност и икономически ефект, срокове за влизане в сила на новите разпоредби“, а в последствие по време на заседанията на постоянно действащата междуведомствена работна група създадена със заповед на или се отнася за изменение и допълнение на съществуващата Наредба №18 № РД-02-14-512 от 03.06.2019 г. на министъра на РРБ и удължена със Заповед № РД-02-14-1173 от 08.12.2020 г. са представени от изпълнителите само проекти за изменение и допълнение на Наредба №18 за сигнализирането на пътищата с пътни знаци и Наредба №17 за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали.

Моля да ми предоставите копие на фактурите, на базата на които е извършено плащане към изпълнителя на посочената обществена поръчка.

Моля за писмен отговор.

 

София, 15.12.2021 г. 

Народен представител:

Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK