Въпрос от Ивайло Мирчев за строежа на “Алепу вилидж”

22 декември 2021, сряда Viber

ЧРЕЗ Г-Н НИКОЛА МИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 47-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО Г-Н БОРИСЛАВ САНДОВ 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО КЛИМАТИЧНИ ПОЛИТИКИ И МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

В Ъ П Р О С

 

от Ивайло Николаев Мирчев

народен представител от ПГ на „Демократична България“

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям следния въпрос:

 

ОТНОСНО: Строеж: „Курортен комплекс „Алепу вилидж““ (етапно строителство), Първи етап – „Укрепване на свлачище „Алепу вилидж“, Втори етап – „Курортен комплекс“, със ЗП-1263.50м2, РЗП/подземно/-6172,96м2, РЗП/надземно/-3073.57м2, РЗП/общо/-9246.53м2, находящ се в УПИ IV-770,799,807,830 (ПИ 67800.49.27 по КК), м. „Алепу“, землище на гр. Созопол.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

По действащия общ устройствен план (ОУП), одобрен със заповед № РД-02-14-539/13.07.2016г. на бившия министър на регионалното развитие и благоустройството, ДВ. бр. 59/29.07.2016г., поземлен имот с идентификатор 67800.49.27 попада в охранителна зона „А“ от Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) и е в устройствена зона ОК4 13 – територия за курорт и допълващи дейности с регистрирано активно свлачище.

Със заповед № 635/05.06.2006г. на кмета на община Созопол е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) за промяна предназначението на земеделска земя с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди в обхват на поземлени имоти № 000770, № 000802, №000807 и №000830 по плана на местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, област Бургас. С одобрения ПУП се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти I-770,830 и II-802, 807 в местност „Алепу“, землище на гр. Созопол. Във всеки от тях се предвижда изграждане на вилни сгради за собствени нужди.

С решение № 9 от 13-14.09.2007г. на комисията по чл.17, ал.1 ,т.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) на Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП) – Областна дирекция „Земеделие и гори“, гр. Бургас, предназначението на земеделските земи е променено за неземеделски нужди, като са утвърдени площадки и трасета за проектиране. С решение № 33-06/2007г. по оценка на въздействието върху околната среда на РИОСВ Бургас е одобрено инвестиционното предложение ПУП-ПРЗ за изграждане на ваканционно селище в ПИ №№ 000770, 000802, 000807, 000830, 000799, местност „Алепу“ в землище на гр. Созопол, община Созопол.

Със заповед № Z-1148/09.10.2007г. на кмета на община Созопол частично е изменен (ЧИ) ПУП-Плана за регулация и застрояване (ПРЗ) за имоти с №№ 770, 799, 802, 807, 830 в местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, като са обособени нови урегулирани поземлени имоти УПИ I 770,799,802, II 770,799,802,807, III 770,799,807,830, IV 770,799,807,830 в местност „Алепу“, землище на гр. Созопол. С протокол № 15/22.08.2007г. на Общинския експертен съвет, назначен със заповед № Z-20/16.01.2007г. на кмета на община Созопол, е приет ЧИ за ПУП-ПРЗ за имоти с №№ 770, 799, 802, 807, 830.

Поземлените имоти попадат в охранителна зона „А“ по ЗУЧК, в сила от 01.01.2008г. и в устройствена зона за курорт и допълващи дейности – Ок4(13) съгласно одобрения със Заповед № РД-02-14-539/13.07.2016г. на министъра на РРБ Общ устройствен план на община Созопол, като определените съгласно ЗУЧК нормативи за застрояване на териториите в обхвата на зона „А“ и устройствените показатели за зона Ок4 по ОУП на общината, са различни и с по-ниски стойности от показателите за застрояване съгласно ПУП-ПРЗ за разглежданите имоти.

С Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г. по оценка на съвместимост от РИОСВ – Бургас, директорът на РИОСВ-Бургас съгласува инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище на гр. Созопол, община Созопол. 

Съгласно писменото становище на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна с изх. № 05-10-26(2)/03.04.2017г. (вх. № ПД-3097(16)/04.04.2017г. в РИОСВ-Бургас), инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРБ и ПУРН и реализирането му няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при спазване на конкретни условия, вписани в становището.

От главния архитект на община Созопол е издадено разрешение за строеж (РС)   № 100/10.09.2018г. на името на „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД за:

„Курортен комплекс „Алепу вилидж“ (етапно строителство)

Първи етап – „Укрепване на свлачище „Алепу вилидж“

Втори етап – „Курортен комплекс“, със ЗП-1263.50м2, РЗП/подземно/-6172,96м2, РЗП/надземно/-3073.57м2, РЗП/общо/-9246.53м2, находящ се в УПИ IV-770,799,807,830 (ПИ 67800.49.27 по КК), м. „Алепу“, землище на гр. Созопол. Строежът е определен като строеж първа категория. С окончателно Решение на ВАС РС № 100/10.09.2018г. е обявено за нищожно.

Във връзка с гореизложеното, моля за Вашето становище относно спазване на екологичното законодателство при изработване и одобряване на ПУП и реализирането на бъдещи инвестиционни намерения за УПИ IV-770,799,807,830 (ПИ 67800.49.27 по КК), м. „Алепу“, землище на гр. Созопол.

 

Моля да ми бъде отговорено писмено.

 

София, 22.12.2021 г.                           

 Народен представител:

 Ивайло Мирчев

Вид:

Въпрос

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK