Закон за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

15 април 2021, четвъртък Viber

Закон за допълнение на Закона за административните нарушения и наказания

ПРОЕКТ !

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

(Обн., ДВ, бр. 92 от 28.11.1969 г., изм., бр. 54 от 11.07.1978 г., доп., бр. 28 от 9.04.1982 г., в сила от 1.07.1982 г., изм. и доп., бр. 28 от 8.04.1983 г., в сила от 1.07.1983 г., изм., бр. 101 от 27.12.1983 г., доп., бр. 89 от 18.11.1986 г., изм. и доп., бр. 24 от 27.03.1987 г., изм., бр. 94 от 23.11.1990 г., бр. 105 от 19.12.1991 г., изм. и доп., бр. 59 от 21.07.1992 г., бр. 102 от 21.11.1995 г., бр. 12 от 9.02.1996 г., изм., бр. 110 от 30.12.1996 г., изм. и доп., бр. 11 от 29.01.1998 г., доп., бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г. – изм., бр. 89 от 3.08.1998 г.; изм., бр. 59 от 26.05.1998 г., доп., бр. 85 от 24.07.1998 г., бр. 51 от 4.06.1999 г., изм. и доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., доп., бр. 114 от 30.12.1999 г., в сила от 31.01.2000 г., изм., бр. 92 от 10.11.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 25 от 8.03.2002 г., изм. и доп., бр. 61 от 21.06.2002 г., изм., бр. 101 от 29.10.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., доп., бр. 96 от 29.10.2004 г., в сила от 30.11.2004 г., бр. 39 от 10.05.2005 г., в сила от 11.08.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 1.03.2007 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 69 от 25.08.2006 г., доп., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 29.12.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 23.11.2007 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 27 от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., бр. 39 от 20.05.2011 г., доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., бр. 77 от 4.10.2011 г., изм., бр. 19 от 6.03.2012 г., доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., доп., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., изм. и доп., бр. 81 от 20.10.2015 г., в сила от 21.11.2015 г., изм., бр. 76 от 30.09.2016 г., в сила от 30.09.2016 г., доп., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., изм. и доп., бр. 20от 6.03.2018 г., в сила от 6.03.2018 г., доп., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 8.05.2018 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., бр. 94от 29.11.2019 г., изм. и доп., бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила от 23.12.2021 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.)

 

  • 1. В чл. 36 се създава нова ал. 3

“(3) Административнонаказателно производство не може да се образува, в случай че нарушението представлява непредставяне на изискуем по закон документ и лицето е получило отказ, включително мълчалив отказ, за издаването му, в нарушение на чл. 2, ал. 1 или на чл. 11 от Закона за електронното управление. Ограничението за стартиране на административнонаказателно производство се прилага в рамките на една година след получения отказ.”

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

МОТИВИ

Към законопроекта за допълнение на Закона за административните нарушеия и наказания

Честите нарушения от страна на администрацията на чл. 2, ал. 1 (служебно събиране на данни) и чл. 11 (задължение за предоставяне на административни услуги по електронен път) принуждават гражданите да събират и предоставят доказателства за необходимите обстоятелства и да заявяват услуги на хартиен носител, тъй като в противен случай носят административнонаказателна отговорност за това, че не са изпълнили свое задължение – напр. да подадат заявление за преиздаване на документ за самоличност, да извършват определена дейност само след получено вписване в даден регистър, да сменят настоящия или постоянния си адрес и др.

С предложеното изменение въвеждаме отпадане на административнонаказателната отговорност, в случай че лицето добросъвестно е подало заявление за съответната административна услуга, но е получило отказ, включително мълчалив, поради това, че заявлението е подадено по електронен път или че не е било придружено с удостоверение или друг документ, който приемащата администрация е длъжна да събере по служебен път.

Предложеният период на ограничение от една година е, за да осигури, че все пак лицето ще заяви и получи изискуемия документ, но отказът, вкл. мълчаливият отказ, не следва да го възпрепятстват да извършва дейността, която зависи от наличието на съответния документ.

ВНОСИТЕЛИ:

Накратко:

Поискахме гражданите да не бъдат глобявани, че не предоставят документ, за който са поискали от администрацията да им бъде предоставен по електронен път, а тя по някаква причина е отказала (може отказът да е и мълчалив), В момента не са изключение случаите, в които се изискват документи на хартиен носител, докато е било възможно те да бъдат изпратени електронно. Не са изключение и случаите на глобени граждани за непредставени документи, които администрацията е длъжна да събере по служебен път.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Атанас Атанасов

Народен представител

Атанас Атанасов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK