Закон за допълнение на Закона за администрацията

15 април 2021, четвъртък Viber

Закон за допълнение на Закона за администрацията

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

 

(Обн., ДВ, бр. 130 от 5.11.1998 г., в сила от 6.12.1998 г.; Решение № 2 на Конституционния съд на РБ от 21.01.1999 г. – бр. 8 от 29.01.1999 г.; доп., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.08.1999 г., изм., бр. 64 от 4.08.2000 г., в сила от 4.08.2000 г., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 20.11.2001 г., в сила от 20.11.2001 г., попр., бр. 101 от 23.11.2001 г., изм., бр. 95 от 28.10.2003 г., изм. и доп., бр. 19 от 1.03.2005 г., бр. 24 от 21.03.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 69 от 25.08.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 13.06.2008 г., доп., бр. 78 от 28.09.2007 г., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 94 от 31.10.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм. и доп., бр. 24 от 26.03.2010 г., изм., бр. 97 от 10.12.2010 г., в сила от 10.12.2010 г., бр. 69 от 8.09.2011 г., в сила от 8.09.2011 г., изм. и доп., бр. 15 от 21.02.2012 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., доп., бр. 17 от 21.02.2013 г., изм., бр. 19 от 5.03.2014 г., в сила от 5.03.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г., доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., изм. и доп., бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 50 от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 57 от 22.07.2016 г., изм., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм. и доп., бр. 85 от 24.10.2017 г., доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.)

 

 • 1. Създава се нов чл. 13б:

“Чл. 13б. (1) В администрацията на министерския съвет, министерствата, държавните агенции, както и в изпълнителни агенции определени със заповед на съответния министър, задължително се обособяват следните длъжности:

 1. Секретар по информационни технологии;
 2. Секретар по информационна сигурност.

(2) Секретарят по информационни технологии има следните функции:

 1. Развива въвеждането на електронно управление в координация с Държавна агенция “Електронно управление”;
 2. Съгласува всички предложения за нормативни актове, които въвеждат регистри или административни услуги;
 3. Ръководи изготвянето на техническите задания за възлагане на обществени поръчки в областта на електронното управление и информационните и комуникационно технологии;
 4. Координира процеса на вътрешно възлагане към системния интегратор по смисъла на Закона за електронното управление;
 5. Ръководи съгласуването на разходите за електронно управление и информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетния процес по реда на чл. 7г от Закона за електронното управление;
 6. Участва в консултативни съвети към Министерския съвет;
 7. Изготвя годишни доклади за развитието на електронното управление и използването на информационните и комуникационни технологии;
 8. Докладва на министъра, съответно на председателя на държавната агенция.

(3) Секретарят по информационни технологии е директор на дирекция “Информационно обслужване и технологии”

(4) Секретарят по информационна сигурност има следните функции:

 1. Прилага изискванията на Закона за киберсигурност;
 2. Съгласува техническите задания за възлагане на обществени поръчки в областта на електронното управление и информационните и комуникационно технологии;
 3. Осъществява комуникация и координация с националния център за действие при инциденти в информационната сигурност;
 4. Изготвя годишни доклади за нивото на информационната сигурност;
 5. Участва в консултативни съвети към Министерския съвет;
 6. Докладва на министъра, съответно на председателя на държавната агенция.

(5) Секретарят по информационна сигурност е началник на отдел “Информационна сигурност” към дирекция “Информационно обслужване и технологии”, в случай, че съществува такъв.

(6) Общините могат да въведат длъжностите по ал. 1 със заповед на кмета.”

 

ВНОСИТЕЛИ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ:

………………

 

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
НА
ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Макар през годините да са били похарчени милиарди за електронно управление и ИКТ в администрацията, нивото на дигитална трансформация е сравнително ниско. Една от причините е липсата на структурни предпоставки за изграждане на капацитет в администрацията. С настоящия законопроект се въвежда стандартизиране на длъжността “секретар по информационни технологии (т.нар CIO в много организации), с ясни функции и висока степен в йерархията. На практика секретарят по информационни технологии се предвижда да бъде вторият по важност след главния секретар в администрацията, като така се подчертае важността на дигиталната трансформация в администрацията.

Законопроектът въвежда аналогичен пост за управление на информационната сигурност, който е подчинен на секретаря по информационни технологии, но освен на него, докладва и на министъра, съответно председателя на държавна агенция. Законът за киберсигурност урежда общите принципи на киберсигурността и нейната важност за операторите на съществени услуги, но не въвежда стандартизирана структура в администрацията, която да изпълнява тези изисквания. С въвеждането на секретар по информационна сигурност начело на отдел в рамките на ИТ дирекцията, се създава институционална предпоставка за повишаване на нивото на киберсигурнсот в публичния сектор.

Участието на двамата секретари в консултативни съвети към Министерския съвет пък е гаранция за взаимодействие на национално ниво и координирано провеждане на политики за електронно управление за информационна сигурност, с лидерство от страна на Държавна агенция “Електронно управление”.

Общините могат да изберат да приложат същата структура, но това не може да е универсално изискване поради големите разлики в размерите на общините.

 

Накратко:

С настоящия законопроект се въвежда стандартизиране на длъжността “секретар по информационни технологии (т.нар CIO в много организации), с ясни функции и висока степен в йерархията. На практика секретарят по информационни технологии се предвижда да бъде вторият по важност след главния секретар в администрацията, като така се подчертае важността на дигиталната трансформация в администрацията. Законопроектът въвежда аналогичен пост за управление на информационната сигурност, който е подчинен на секретаря по информационни технологии, но освен на него, докладва и на министъра, съответно председателя на държавна агенция. Законът за киберсигурност урежда общите принципи на киберсигурността и нейната важност за операторите на съществени услуги, но не въвежда стандартизирана структура в администрацията, която да изпълнява тези изисквания. С въвеждането на секретар по информационна сигурност начело на отдел в рамките на ИТ дирекцията, се създава институционална предпоставка за повишаване на нивото на киберсигурнсот в публичния сектор. Участието на двамата секретари в консултативни съвети към Министерския съвет пък е гаранция за взаимодействие на национално ниво и координирано провеждане на политики за електронно управление за информационна сигурност, с лидерство от страна на Държавна агенция “Електронно управление”.

Защо е важно:

Макар през годините да са били похарчени милиарди за електронно управление и ИКТ в администрацията, нивото на дигитална трансформация е сравнително ниско. Една от причините е липсата на структурни предпоставки за изграждане на капацитет в администрацията.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK