Закон за допълнение на Закона за митниците

15 април 2021, четвъртък Viber

Закон за допълнение на Закона за митниците

ПРОЕКТ !

 

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

(Обн., ДВ, бр. 15 от 6.02.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 89 от 3.08.1998 г., изм. и доп., бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 30 от 2.04.1999 г., в сила от 3.10.1999 г., изм., бр. 83 от 21.09.1999 г., изм. и доп., бр. 63 от 1.08.2000 г., бр. 110 от 21.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 76 от 6.08.2002 г., изм. и доп., бр. 37 от 22.04.2003 г., изм., бр. 95 от 28.10.2003 г., доп., бр. 38 от 11.05.2004 г., изм. и доп., бр. 45 от 31.05.2005 г., изм., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., доп., бр. 91 от 15.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., бр. 28 от 14.03.2008 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 106 от 12.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*)- изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., бр. 44 от 12.06.2009 г., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 1.12.2009 г., изм., бр. 54 от 16.07.2010 г., бр. 55 от 20.07.2010 г., в сила от 20.07.2010 г., изм. и доп., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 82 от 21.10.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.02.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 42 от 9.06.2015 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., доп., бр. 99 от 12.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 24 от 16.03.2018 г., изм., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 7 от 22.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. – бр. 32от 16.04.2019 г.; Решение № 7 на Конституционния съд на РБ от 17.09.2019 г. – бр. 75 от 24.09.2019 г.; изм., бр. 100 от 20.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм., бр. 14 от 18.02.2020 г.)

 

  • 1. В чл. 18 се създават нови ал. 6-8:

“(6) На физическите лица – български граждани и на юридическите лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистъра Булстат, Агенция “Митници” издава автоматично EORI номер, като използва ЕГН, съответно ЕИК или код по Булстат след идентификатора на държавата.

(7) Всички необходими данни за издаване на EORI номер се извличат автоматично от първичните администратори на данни.

(8) Срокът на валидност на автоматично генериран EORI номер е пет години, след което автоматично се подновява.”

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

  • 2. Агенция “Митници” издава автоматичните EORI номера на всички физически и юридически лица по чл. 18, ал. 6 в срок от 2 месеца след обнародването на този закон.

 

ВНОСИТЕЛИ:

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ:

 

………………

 

МОТИВИ
КЪМ ПРОЕКТА НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ
НА
ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ

 

Издаването на EORI номер въвежда де факто регистрационен режим, който е напълно излишен, особено за физически лица, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Всички данни, необходими за регистрация на EORI номер съгласно Делегиран регламент (EC) 2015/2446 са налични в съответните първични регистри, вкл. “Основна икономическа дейност”, която е налична в Търговския регистър в структуриран вид.

Подзаконовата нормативна уредба говори за “одобряване” от страна на служители на Агенция “Митници”, което е в разрез с добрите нормативни практики, а именно – въвеждане на разрешителен режим с подзаконов акт. Одобряването може и трябва да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри. Предвид това, липсва смисъл от отделна процедура по издаване на такъв номер, поради което предлагаме именно автоматично издаване за всички български граждани и юридически лица, което ще спести тази стъпка, която предизвиква сериозно неудобство у гражданите.

 

Накратко:

Предлагаме автоматично издаване на EORI номер за всички български граждани и юридически лица. Съществуващата понастоящем процедура за издаване на EORI номер въвежда де факто регистрационен режим, който е напълно излишен, особено за физически лица, които в голяма част от случаите трябва да освобождават пратки, пристигащи от страни извън ЕС. Всички данни, необходими за регистрация на EORI номер съгласно Делегиран регламент (EC) 2015/2446 са налични в съответните първични регистри, вкл. “Основна икономическа дейност”, която е налична в Търговския регистър в структуриран вид. Подзаконовата нормативна уредба говори за “одобряване” от страна на служители на Агенция “Митници”, което е в разрез с добрите нормативни практики, а именно - въвеждане на разрешителен режим с подзаконов акт. Одобряването може и трябва да става напълно автоматизирано на база на данни в първичните регистри. Предвид това, липсва смисъл от отделна процедура по издаване на такъв номер, поради което предлагаме предлагаме тази стъпка, предизвикваща сериозно неудобство у гражданите, да им бъде спестена.

Вид:

Законопроект

Категория:

Модернизация

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Надежда Йорданова

Народен представител

Надежда Йорданова
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK