Проект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

15 април 2021, четвъртък Viber

ПРОЕКТ!

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) – изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г., изм., бр. 101 от 28.12.2010 г., изм. и доп., бр. 13 от 11.02.2011 г., в сила от 1.01.2012 г.,изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., доп., бр. 60 от 5.08.2011 г., изм., бр. 61 от 9.08.2011 г., изм. и доп., бр. 93 от 25.11.2011 г.; изм. с Решение № 10 от 15.11.2011 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 93 от 25.11.2011 г.; доп., бр. 19 от 6.03.2012 г., в сила от 6.03.2012 г., изм., бр. 20 от 9.03.2012 г., в сила от 10.06.2012 г., изм. и доп., бр. 25 от 27.03.2012 г., в сила от 28.04.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 8.09.2012 г., бр. 17 от 21.02.2013 г., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г., изм. и доп., бр. 70от 9.08.2013 г., в сила от 9.08.2013 г., бр. 71 от 13.08.2013 г., бр. 21 от 8.03.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 24 от 31.03.2015 г., в сила от 31.03.2015 г., бр. 41 от 5.06.2015 г., в сила от 6.07.2015 г., бр. 42 от 9.06.2015 г., доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., изм. и доп., бр. 74 от 26.09.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.11.2015 г., бр. 32 от 22.04.2016 г., изм. и доп., бр. 39 от 26.05.2016 г., в сила от 26.05.2016 г., бр. 62 от 9.08.2016 г., в сила от 9.08.2016 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., в сила от 7.02.2017 г., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 5.11.2017 г., доп., бр. 101 от 19.12.2017 г., изм. и доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 44 от 29.05.2018 г.; изм. с Решение № 14 от 9.10.2018 г. на Конституционния съд на РБ – бр. 87 от 19.10.2018 г.; изм. и доп., бр. 96 от 20.11.2018 г., бр. 7 от 22.01.2019 г., доп., бр. 16 от 22.02.2019 г., бр. 83 от 22.10.2019 г., изм. и доп., бр. 98 от 17.11.2020 г., бр. 103 от 4.12.2020 г., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 30.06.2021 г., изм., бр. 9 от 2.02.2021 г., в сила от 6.02.2021 г., доп., бр. 16 от 23.02.2021 г., изм., бр. 20 от 9.03.2021 г.)

 • 1. Член 35 се изменя така:
 1. В алинея 2 думите „освен подсъдните на специализирания наказателен съд по чл. 411а“ се заличават.
 2. В алинея 3 думите „освен ако не се прилагат особените правила на глави тридесет и първа и тридесет и първа „а“.
 • 2. В чл. 42, ал. 2 думите „на специализирания наказателен съд“ се заличават.
 • 3. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:  

1.Алинея 4 и 5 се изменят така:

  „(4) По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура може писмено да отмени или измени постановленията на непосредствено подчинените му прокурори. 

(5) В случаите, когато не е съгласен с оценката на доказателствата и с вътрешното убеждение на подчинените му прокурори относно започването на разследването и приключването на досъдебното производство, горестоящият прокурор извършва сам съответните действия. По всички останали въпроси писмените разпореждания на горестоящия прокурор са задължителни за подчинените му прокурори.

 1. Създава се нова ал 6:

“ (6) В случаите, когато отменя постановление поради това, че не са извършени необходимите действия за разкриване на обективната истина, горестоящият прокурор указва какви действия следва да се извършат.“

 1. Досегашните ал. 6 и ал. 7 стават ал. 7 и ал. 8.
 2. Досегашната ал. 8 се отменя.
 • 4. Член 72а се отменя.
 • 5. Член 194 се изменя така:
 1. В т. 2 думите „и от органите на чл. 16, ал. 2 на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават.
 2. Точка 2а се отменя.
 1. Алинея 6 се отменя.
 1. Алинея 7 се отменя.
 • 6. В чл. 195 алинея 5 се отменя.
 • 7. В чл. 196, ал. 1, т. 6 думите „на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават. 
 • 8. В чл. 213 се се нова ал.2:

 „(2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал. 1 и да образува досъдебно производство и да започне разследване.“

 • 9. В чл. 215, ал. 1 думите „на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“ се заличават. 
 • 10. Глава тридесет и първа „а“. Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните наказателни съдилища, се отменя. 
 • 11. В чл. 420, ал. 1 думите „ръководителят на специализираната прокуратура“ се заличават.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 12. Неприключилите досъдебни производства в Специализираната прокуратура се изпращат от наблюдаващите прокурори на съответните прокуратури по компетентност в седемдневен срок от влизане в сила на този закон.
 • 13. Първоинстанционните наказателни дела пред специализирания наказателен съд, по които не е започнало съдебното следствие, в седемдневен срок от влизане на закона в сила се изпращат по подсъдност на съответните съдилища, които ги насрочват за разглеждане в разпоредително заседание.
 • 14. Първоинстанционните дела, по които е започнало съдебното следствие, се завеждат по подсъдност при компетентния съд, а разглеждането им продължава от същия съдебен състав, който заседава в съдебната сграда по седалището на закрития специализиран наказателен съд, ако съдията е запазил качеството си на такъв. В случай че същият съдебен състав не може да продължи разглеждането на делото, съдът го насрочва за провеждане на разпоредително заседание в сградата на компетентния съд.
 • 15. Неприключилите производства пред апелативния специализиран съд се изпращат по подсъдност на съответните апелативни съдилища.
 • 16. Въззивните дела, по които предстои постановяване на решение от апелативния специализиран съд, се приключват в едномесечен срок от влизане на закона в сила. 

ВНОСИТЕЛИ:

 

МОТИВИ КЪМ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО- ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 

Предложеният законопроект е обвързан систематично и логически  със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който се извършват структурни и организационни промени по отношение на звената на специализираното наказателно правосъдие, произтичащи от тяхното закриване. 

В законопроекта се уреждат процесуалните аспекти на осъществяваната реформа както по отношение прехвърлянето на компетентността за разглеждане на делата от специализираните съдилища и прокуратури на общите, така и по отношение на започналите, но неприключили до влизането на закона в сила производства (съдебни и досъдебни). 

Необходимостта от предложената структурна и организационна промяна се обосновава с липсата на убедителни резултати от гледна точка на тяхната ефективност като се отчитат първоначално заложените цели. За десетгодишния срок на своето функциониране, специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не оправдаха заложените със създаването им през 2011 г. очаквания Първоначално възложената им компетентност по дела за усложнена престъпна дейност по тежки престъпления, свързани с организираната престъпност беше разширена, включвайки и дела по корупционни състави по отношение на лица, заемащи висши публични длъжности и делата по съставите на престъпленията срещу републиката. През целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на „извънредното правосъдие“, което изпълнява политически мотивирани поръчки. 

С поетапното разширяване на тяхната компетентност се допусна смесване на критериите за специализация по материя (предмет) и специализация с оглед субектите, с което се нарушава принципа за независимост на съда. Въведената специализация влиза в колизия със стандартите, формулирани в Становище № 15/ 2012  на Консултативния съвет на европейските съдии (КСЕС). Избраният подход от законодателя подход при въвеждането на специализацията е непоследователен и се основава върху неизчерпателно и избирателно изваждане на част от престъпленията по отношение на категория субекти, упражняващи различни видове публични функции, е силно проблематичен от гледна точка на независимостта на съда.  Стандартите на КСЕС за специализираното правосъдие ясно определят, че всяка необоснована намеса в съществуващата институционална структура на съдилищата чрез отделяне на специализирани съдилища от общите, доколкото се допуска различна от общата мярка на правораздаване, представлява опасност за върховенството на правото.

С предложения законопроект се решават посочените проблеми по отношение на наказателно-процесуалните аспекти на специализираното наказателно правосъдие.

Накратко:

Предложените промени в НПК уреждат прехвърлянето на компетентността за разглеждане на делата от специализираните съдилища и прокуратури на общите съдилища. Става дума за започналите, но неприключили до влизането в сила на закона съдебни и досъдебни производства. Проектът урежда както към кои съдилище или прокуратури да бъдат препращани производствата, така и сроковете, в които това да се извърши, след като специализираните съдилища и рпокуратури бъдат закрити.

Вид:

Законопроект

Категория:

Съдебна реформа

Вносители:

Христо Иванов

Народен представител

Христо Иванов
Атанас Атанасов

Народен представител

Атанас Атанасов
Атанас Славов

Народен представител

Атанас Славов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK