Закон за изменение и допълнение на Закона за ДДС

29 юли 2021, четвъртък Viber

Поискахме облекчен режим за регистрация по ДДС

ПРОЕКТ!

ЗАКОН 

за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

(Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 8 Май 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 12 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.95 от 1 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.77 от 4 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 8 Март 2013г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 22 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г., доп. ДВ. бр.41 от 5 Юни 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.95 от 8 Декември 2015г., изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г., доп. ДВ. бр.60 от 2 Август 2016г., изм. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 6 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 17 Ноември 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 Март 2018г., доп. ДВ. бр.65 от 7 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г., изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019г., доп. ДВ. бр.33 от 19 Април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.101 от 27 Декември 2019г., доп. ДВ. бр.102 от 31 Декември 2019г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2020г., доп. ДВ. бр.18 от 28 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 19 Юни 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 11 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 8 Декември 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 18 Декември 2020г., изм. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2021г.)

 • 1. В чл. 92, ал. 3 т.5  се отменя.
 • 2. В чл. 96, ал. 1 изразът „50 000 лв.“ се заменя със „166 000 лв.“.
 • 3. В чл. 102, ал. 4 изразът  „50 000 лв.“ се заменя със „166 000 лв.“.
 • 4. В чл. 116, ал. 3 т. 3 се отменя.
 • 5. В Чл.118 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1 след думите “фискално устройство” се добавят думите “или друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”.
 2. В ал. 2 се добавя изречение трето: “В случай, че вместо фискално устройство се използва отдалечена фискализация, софтуерът за управление на продажбите в търговските обекти трябва да осъществява дистанционната връзка по ред, определен в наредбата по ал. 4”.
 3. В ал. 3 след думите “интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност” се добавят думите “или от друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”.
 4. В ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 4 след думите “фискално устройство” се добавят думите “или друго печатащо устройство след извършена отдалечена фискализация”;

б) точка 7 се отменя;

в) създава се нова т. 10: 

“10. изискванията, редът и начинът за извършване на отдалечена фискализация.”

 1. Алинеи 14 и 16-20  се отменят.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 • 6. В чл. 161, ал. 1, изречение трето  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /Обн., ДВ, бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 33 от 21.04.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 01.01.2008 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп., бр. 73 от 5.09.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм. и доп., бр. 86 от 24.10.2006 г., в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз; изм., бр. 95 от 24.11.2006 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп. бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; бр. 52 от 29.06.2007 г., в сила от 01.11.2007 г.; изм., бр. 57 от 13.07.2007 г., в сила от 13.07.2007 г.; изм. и доп. бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.; бр. 108 от 19.12.2007 г., в сила от 19.12.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. бр. 69 от 05.08.2008 г.; доп., бр. 98 от 14.11.2008 г.; изм и доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г., Дата на влизане в сила частично изменена със ЗИД ДОПК – ДВ бр. 32 от 28.04.2009 г.; доп., бр. 41 от 02.06.2009 г., в сила от 01.07.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; доп., бр. 15 от 23.02.2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 01.07.2011 г.; изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 15.02.2011 г., в сила от 15.02.2011 г.; доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 77 от 04.10.2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; доп., бр. 26 от 30.03.2012 г., в сила от 30.03.2012 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 19.11.2012 г.; изм., бр. 40 от 29.05.2012 г., в сила от 29.05.2012 г.; изм. и доп., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм., бр. 99 от 14.12.2012 г. ; изм., бр. 52 от 14.06.2013 г., в сила от 14.06.2013 г.; изм., бр. 65 от 23.07.2013 г. с Определение № 4 от 10.07.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 4/2013 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г.; изм. И доп., бр. 106 от 10.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 14 от 18.02.2014 г. с Решение № 2 от 04.02.2014 г. на КС на РБ по к. д. № 3/2013 г.; изм. и доп., бр. 18 от 04.03.2014 г., в сила от 04.03.2014 г.; доп., бр. 40 от 13.05.2014 г., в сила от 01.07.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм. и доп., бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм., бр. 14 от 20.02.2015 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2015 г.; изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., в сила от 15.08.2015 г.; изм. и доп., бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.; доп., бр. 42 от 03.06.2016 г.; изм., бр. 58 от 26.07.2016 г.; доп., бр. 62 от 09.08.2016 г., в сила от 09.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г. със ЗИД на ТЗ, ЗИД на ЗОЗ и ЗИД на КТ, като измененията от ЗИД на ЗОЗ влизат в сила от 30.12.2016 г., а измененията от ЗИД на КТ влизат в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 04.08.2017 г.; доп., бр. 85 от 24.10.2017 г.; доп., бр. 86 от 27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.; изм. и доп., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм. И доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм., бр. 17 от 26.02.2019 г.; изм. и доп., бр. 64 от 13.08.2019 г., в сила от 13.08.2019 г. ; изм., бр. 83 от 22.10.2019 г., в сила от 22.10.2019 г.; изм., бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; изм. и доп., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.; доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.; засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 24.03.2020 г.; изм. И доп., бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.; засегнат от ЗИД на Закона за здравето, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.; изм. и доп., бр. 69 от 04.08.2020 г.; изм. и доп., бр. 104 от 08.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г.; изм. и доп., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 01.01.2021 г./

се изменя така

„Ако е била представлявана от юрисконсулт, на администрацията се присъжда възнаграждение в размер, определен от съда, като размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ.“

 

 • 7. Параграфи 2 и 3 влизат в сила от 01.01.2022 г.

 

Вносители:

 

МОТИВИ

към Закона за изменение и допълнение на

 Закона за данъка върху добавената стойност

Предлаганата промяна цели въвеждане на облекчение от задължителния режим за регистрация по ДДС за микро- и малките предприятия, както и за физическите лица, които упражняват независима икономическа дейност.

При достигане на 50 000 лв. облагаем оборот, по сега действащата уредба, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Регистрацията е свързана с множество завишени изисквания, като повишена счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки декларации и дневници, които неминуемо водят и до завишени счетоводни разходи. Очакваният резултат е, че много търговци се задържат под установения праг, за да избегнат регистрацията по ДДС. 

Предлаганата промяна няма да повлияе негативно на предприятията, които желаят да ползват регистрация по ДДС и нямат облагаем оборот над 166 000 лв. защото чл. 100 от ЗДДС, който предвижда регистрация по избор няма да бъде изменян. 

Не на последно място, промяната е в съответствие с планираните изменения на Директива 2006/112/ЕО – общата система на данъка върху добавената стойност на ЕС, според които от 2025 г. ще има единен праг на облагаем оборот от 85 000 евро.

Отменените текстове в чл. 118 са основанието за въвеждането на измененията в Наредба Н-18, които създадоха огромни проблеми на бизнеса в последните няколко години.

Регулирането на използвания софтуер, както и на софтуерните компании, е свръхрегулация. Неяснотите, произтичащи от подзаконовия акт и неговото тълкуване струват милиони, без това да носи реален и измерим позитивен ефект за бюджета. Измененията в Наредба Н-18 са внесени без адекватна оценка на въздействието и без обосновам модел на изчисление на приходите в бюджета. 

Законопроектът отрязва възможността приходната администрация да въвежда подобни изменения отново, под каквато и да е форма.

Контролът върху софтуера, използван за продажби, е нереалистичен и вреден в контекста на свободния европейски пазар.

Със законопроекта се въвежда и т.нар. отдалечена фискализация (софтуерна фискализация) – тя позволява регистриране на продажбата в реално време от софтуера за управление на продажбите и получаване на уникален номер, който може да бъде отпечатан на печатащо устройство, различно от фискално устройство, или изпратен по електронен път. Така отпечатаният фискален бон съдържа всички реквизити, съдържани във фискален бон издаден от фискално устройство, в. т.ч. възможност за проверка в реално време дали продажбата действително е регистрирана в приходната администрация.

 

Законопроектът не отменя фискалните устройства и изискванията към тях, но добавя още една възможност за фискализация.

Законопроектът уеднаквява и режима на присъждане на разноски за юридически лица и административни органи, когато те се представляват от юрисконсулт в производствата по ДОПК, както това е уредено в ГПК.

 

Вносители:

Предварителна оценка на въздействието на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност

Основания за законодателната инициатива При достигане на 50 000 лв. облагаем оборот, по сега действащата уредба, данъчно задълженото лице следва задължително да се регистрира по ДДС. Регистрацията е свързана с множество завишени изисквания, като повишена счетоводна отчетност, подаване на ежемесечни справки декларации и дневници, които неминуемо водят и до завишени счетоводни разходи. Очакваният резултат е, че много търговци се задържат под установения праг, за да избегнат регистрацията по ДДС. 

Законодателната инициатива цели да намали административната тежест върху бизнеса, премахвайки нормите, на база на които се въвежда регистрационен режим за софтуерни системи, чрез които се извършват продажби.

В допълнение, освен фискални устройства, се въвежда опция за отдалечена (софтуерна) фискализация, при която отпада нуждата от фискално устройство.

Заинтересовани групи
 • Микро- и малки предприятия, както и физическите лица, които упражняват независима икономическа дейност;
 • Данъчна администрация;
 • Всеки бизнес, който използва софтуер за управление на продажбите;
 • Доставчиците на софтуер за управление на продажбите;
 • Приходната администрация.
Анализ на разходи и ползи Не се предвиждат разходи, необходими за реализирането на тази законодателна инициатива.

Очаква се положителен ефект от „изсветляване“ на част от сивата икономика и повече данъчни приходи от ДДС в държавния бюджет.

ЗИД на ЗДДС предвижда спестяване на допълни разходи и намаляване на административната тежест за бизнеса. Отменените текстове са основанието за въвеждането на измененията в Наредба Н-18, които създадоха огромни проблеми и повишиха драстично разходите на бизнеса в последните няколко години.

Административна тежест и структурни промени Не се предвиждат структурни промени. 

Промяната ще доведе до частично разтоварване на данъчната администрация от администриране по ДДС на предприятия и физически лица с изключително малки обороти. 

Регулирането на използвания софтуер, както и на софтуерните компании, е свръхрегулация. Неяснотите, произтичащи от подзаконовия акт и неговото тълкуване струват милиони, без това да носи реален и измерим позитивен ефект за бюджета. Измененията в Наредба Н-18 са внесени без адекватна оценка на въздействието и без обосновам модел на изчисление на приходите в бюджета. Т.е. НАП не са си спазили нормативното задължение за извършване на оценка на въздействието.

Законопроектът отрязва възможността приходната администрация да въвежда подобни изменения отново, под каквато и да е форма.

Контролът върху софтуера, използван за продажби, е нереалистичен и вреден в контекста на свободния европейски пазар.

Законопроектът ще има и потенциален положителен ефект върху приходната част, който ще зависи от прилагането на адекватна и обективна политика за проверка и контрол.

Въздействие върху нормативната уредба Няма необходимост от непосредствени или последващи промени в други нормативни актове в резултат от приемането на тази законодателна инициатива. 

 

Вносители:

 

Накратко:

Проектът за промени в Закона за данък върху добавената стойност предвижда прагът за задължителна регистрация по ДДС да се увеличи от сегашните 50 хил. лв. на 166 хил. лева. СЪщевременно се запазва възможността за регистрация по ДДС по избор на компаниите.

Защо е важно:

Предложението ще даде глътка въздух на микро- и малките предприятия, както и на физическите лица, упражняващи независима икономическа дейност. В кризата те ще могат да инвестират в развитие на бизнеса, а не в администриране на дейността си. Ако бъде приета, промяната ще има положителен ефект от “изсветляване“ на част от сивата икономика и заради това повече приходи от ДДС в държавния бюджет.

Вид:

Законопроект

Вносители:

Ивайло Мирчев

Народен представител

Ивайло Мирчев
Петър Маринов

Народен представител

Петър Маринов
Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK