22 август 2018, сряда

Изразяваме искреното си съчувствие към родителите, близките и приятелите на Ренета Томова. Настояваме за обективно и всестранно разследване от органите на досъдебното производство и Изпълнителна агенция „Медицински одит“.

Тези дни Министерството на здравеопазването съобщи за установени пропуски при лечението на друга родилка, която почина преди две седмици в гр. Плевен. Подобни случаи тревожат обществото, защото са свързани с живота и здравето на майките и децата ни, а това следва да е държавен приоритет.

Известно е, че в България не съществуват правила за добра акушерска практика, приети по съответния ред, липсват и приети единни консенсуси и ръководства, които да отговарят на съвременните международни препоръки за родилни грижи. Смятаме, че при реформиране на акушерската помощ в страната следва да се вземе предвид мнението на пациентите, защото чрез тяхното активно участие може да се гарантира качествената медицинска грижа. Жената и нейното бебе следва да не се третират като обекти, а да бъдат поставени в центъра на акушеро-гинекологичните грижи.

Настояваме за изработване и приемане на стандарт по акушерство и гинекология, който да бъде съобразен с международните препоръки за качествена акушеро-гинекологична грижа.

Настояваме Българският лекарски съюз да утвърди единни ръководства за добра акушеро-гинекологична практика и да следи за изпълнението им.

Настояваме да бъдат реформирани акушерските грижи, като се осигури тяхната достъпност и се предостави нормативна възможност на акушерките да бъдат близо до пациентите си и да могат самостоятелно да оказват медицинска помощ при нормална бременност и физиологично раждане.
Настояваме да се приемат ясни и обективни критерии за качество и да се осигури събирането на надеждни данни, чрез които да се осъществява реална оценка на родилните грижи в България. Тези данни следва да са достъпни и публични.

Настояваме за гаранции, че българските жени и новородените получават медицинска помощ, базирана на доказателства, при зачитане на тяхното достойнство и право на информиран избор.