БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Демократична България желае да види България като активен участник в европейския процес, със задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството си в Европейския съюз – не като донор, осигуряващ ресурс, а като инструмент на публично регулиране, който ни позволява да решаваме проблеми и да постигаме цели, които България не би могла да осъществи самостоятелно. България трябва да работи за единството и за по-нататъшната интеграция в Съюза, за върховенството на закона в ЕС и в страната и за реализиране на втората вълна на интеграция. 

Демократична България си поставя следните цели в рамките на политиката на България спрямо Европейския съюз:

 • Постигането на по-задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС след агресията на Русия срещу Украйна;
 • Задълбочаването на европейската интеграция в областта на правосъдието и върховенството на правото, на здравеопазването, на социалната политика, на енергетиката, на сигурността и отбраната;
 • Развитието до ново ниво на общите европейски здравни политики и изграждане на Европейски здравен съюз;
 • Ускоряването на общата европейска политика в областта на енергетиката с цел постигането на енергийна независимост на Съюза и на отделните страни членки;
 • Законодателни промени и други управленски действия с цел успешното прилагане у нас на Плана за възстановяване и устойчивост без загуба на европейски средства;
 • Реформирането на европейската политика за убежище чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат;
 • Присъединяването към еврозоната и към Шенгенската система при активно участие в преговорите за нейното реформиране;
 • Използването на целия потенциал на новия Европейски механизъм за върховенството на закона за решаването на съществуващите проблеми в тази област и у нас;
 • Насочването на по-голям дял от европейския финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаването на конкурентоспособността, на икономическия растеж, на работните места чрез нови технологии и иновативни проекти;
 • Реформирането на българската икономика, която трябва да стане по-конкурентоспособна и по-ориентирана към иновациите и производствата с висока добавена стойност, и към енергийната ефективност.

Демократична България ще работи за: 

 • Създаването на същинска оперативна обща европейска полицейска служба, засилването на общия контрол по външните граници, създаването на обща европейска разузнавателна агенция и на обща европейска система за отбрана, която не отслабва, а засилва трансатлантическата връзка и НАТО изобщо;
 • Продължаването на хармонизацията на социалните и социалноосигурителните политики в рамките на ЕС, гарантирането на признаването на трудовия стаж и на осигурителните права, особено за мобилните работници, гарантирането на трудовите права на мобилните и сезонните работници, в т.ч. на правото на равно заплащане за равен труд, гарантирането на разумен и адекватен минимален доход във всички държави членки на ЕС, въз основа на засилен социален диалог и без административно налагане на размер на минималната работна заплата;
 • Съхраняването на изключителната национална компетентност при определянето на данъчните ставки, при продължаване на усилията за хармонизиране на данъчната основа;
 • Осигуряването на достатъчни собствени приходи на ЕС при провеждане на общите политики, в т.ч. на климатичните и здравните политики, на общата политика по сигурност, на Европейския възстановителен план и на гаранционните / презастрахователни фондове за поддържане на общите социални политики на Съюза;

За да осъществи участието на България в консолидирането на европейската интеграционна система, Демократична България ще работи усилено за:

 • Присъединяването на страната към Шенгенската система;
 • Присъединяването ни към еврозоната;
 • Недопускането на феномена „Европа на две скорости“, при който страната ни не е пълноценен участник в процесите на същинска интеграция и в техните нормативни формати. 

Демократична България ще се стреми да използва потенциала на Европейския механизъм за реалното преодоляване на съществуващите проблеми в секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“, като:

 • Ясно назове слабостите в напредъка на страната ни;
 • Обвърже наблюдението с конкретни решения за реформи и въведе измерители за напредък, които не позволяват подмяната на необходимите решения с политически декларации и палиативни мерки;
 • Обвърже финансирането от европейския бюджет с напредъка в реформирането на секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“ и като засили контрола на Европейската комисия над изпълнението на проекти с европейски средства в България, с оглед преодоляването на корупционните практики;
 • Работи за отделянето на повече европейски финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, на икономическия растеж и на създаването на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти;
 • Работи за промяна в приоритетите на финансиране на европейския бюджет към насочване на повече ресурс за стимулиране на икономически растеж чрез иновации и подкрепа на малки и средни предприятия;
 • Се старае да въведе принципите на бюджетиране, обвързани с резултатите, гарантиращо по-висока ефективност на разходваните средства и превенция на корупционните практики;
 • Работи за намаляването на различията във финансирането на различните страни  членки по Общата аграрна политика;
 • Работи по консолидирането на обща европейска енергийна политика, която да гарантира енергийната сигурност на ЕС, да ограничи едностранната зависимост на отделните държави членки от един доставчик или от източник на енергия и да стимулира мащабното използване на енергия от възобновяеми източници.

Демократична България ще промени философията на управление на еврофондовете, като:

 • Работи за промяна в европейското финансиране – от грантове и субсидии към финансови инструменти и кредитни механизми; 
 • Проведе смели национални реформи в образователната, икономическата, трудовата и екологичната си политика;
 • Подпомогне с европейски средства икономиката, бизнеса, работещите и работните места, а не предизборните кампании на управляващите партии;
 • Отдели над 65%  от средствата през новия програмен период за приоритетите „Умна Европа“ (Smart Europe) и „Зелена Европа“  за икономически растеж, основан на новите и цифровите технологии, за повишаване на квалификацията и образованието на работещите и за бизнес, опазващ околната среда.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK