Демографска политика

Визия за сектор „Демографска политика“

България днес се намира в една низходяща демографска спирала, характеризираща се с продължаващо намаляване на населението и неговото застаряване, както и със сериозни регионални дисбаланси. Ако тази деградация не бъде прекъсната скоро, в един момент ще бъде премината границата на необратимостта.

Негативни демографски тенденции у нас се наблюдават отдавна, като през последните десетилетия придобиват измерения, изискващи управленски мерки за противодействие. Вярно е, че подобни мерки са предприемани от редица правителства. Те обаче не са насочени към решаване на проблема, т.е. към преобръщане на тенденцията. Демографското заболяване се приема за нелечимо и се оставя прогресивно да се влошава, а мерките се ограничават до облекчаване на последиците. Самите възможности за облекчаване обаче намаляват със задълбочаването на проблема. Става все по-ясно, че при настоящите демографски тенденции е невъзможно да бъдат постигнати стоящите пред страната цели за ускорено икономическо, социално и духовно развитие на нацията, невъзможно е и подобряването на качеството на живот на българските граждани до средноевропейско ниво.

Ето защо се нуждаем от едно задружно национално усилие за постигане на настоящата голяма стратегическа цел на страната – трайното преобръщане на тенденцията за намаляване на българското население. Приоритетните средства за постигането на тази цел могат да се търсят в три основни направления: повишаване на раждаемостта, намаляване на младежката емиграция и проактивна имиграционна политика.

Контекст и анализ на моментната ситуация в сектор „Демографска политика“

В сравнение с предходната година през 2019 г. населението на България намалява с 48 577 души до 6 951 482. Загубата се дължи най-вече на отрицателния естествен прираст (разликата между раждаемост и смъртност) и в малка степен на външната миграция. Остава значителна обаче вътрешната миграция към няколко големи града и най-вече към столицата, което затруднява изграждането на местен капацитет за развитие в останалата част на страната.

Една от важните последици от продължаващото намаляване и застаряване на българското население е промяната във възпроизводството на трудоспособното население, която води до задълбочаващ се недостиг на работна ръка. Към края на 2019 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са замествани от едва 66 влизащи в трудоспособна възраст, докато през 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 млади хора.

Според представители на българския бизнес недостигът на работна ръка – както квалифицирана, така и неквалифицирана – вече е препятствие номер едно пред намеренията за чужди и български инвестиции у нас. Ясно е също така, че намаляващият брой плащащи социални и здравни осигуровки при нарастващ брой на потребители от пенсионните, социалните и здравноосигурителните фондове ще поставят последните пред сериозни финансови предизвикателства.

Основни действия за модернизация на сектор „Демографска политика“

  1. Предоставяне на данъчно облекчение за деца

Въвеждане на повишена годишна данъчна отстъпка от по 2400 лв. отделно за второ и всяко следващо дете, родено след 1 януари 2021 г. и ненавършило 10 години. За целта от сумата от годишните данъчни основи общо за двамата родители по чл. 17 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се приспадат по 24000 лв. отделно за всяко такова дете. Данъчното облекчение се предоставя на семейство, самотен родител или осиновител/и и се ползва до размера на годишния данък върху доходите. Ако този размер е достатъчно голям, то в семейството ще остават по 200 лв. месечно за всяко второ и последващо дете, родено след 1 януари 2021 г. и ненавършило 10 години. В противен случай въпросният данък няма да се плаща, а отстъпката се ползва частично. Механизмът на финансиране чрез данъчни отстъпки вместо директно от държавния бюджет е важен инструмент за насърчаване на заетостта, както и избягване на практиката родители да живеят от детските помощи.

  1. Облекчение за ипотечните заеми на млади семейства и съвместно съжителстващите двойки с деца

Държавата да изплаща части от ипотечния заем за закупуване на жилище в размер на 3000 лв. при раждането на второ дете и 5000 лв. при раждането на всяко следващо.

  1. Поемане от НЗОК на всички необходими репродуктивни процедури, както и на пълния пакет медицински услуги, касаещ женското здраве

Около 150 000 са двойките с репродуктивни проблеми в България и от подобен порядък са българските деца, които биха се родили при подкрепа от страна на държавата.

  1. Предоставяне на преференциален заем за обучение в български и чужди висши училища

Заемът се отпуска въз основа на договор с работодател, като половината от необходимите средства се осигуряват от държавата чрез данъчни облекчения за работодателя. Заемът се опростява след изпълнение на поетите задължения за трудова заетост в страната за определения в договора срок. В случай на неизпълнение заемът се връща с разумна и предварително договорена лихва.

  1. Развитие на политиките за привличане на млади хора с български произход, живеещи извън територията на страната

Увеличаване на приема във висши училища в България на студенти, докторанти и специализанти от българските общности зад граница за обучение в приоритетни за страната професионални направления и специалности, за които е установен недостиг на кадри, с цел по-успешна и бърза реализация на пазара на труда в България след завършване на обучението.

  1. Въвеждане на модерна имиграционна политика с поставяне на условия и критерии за подбор на потенциалните имигранти, съобразен с потребностите на страната

Конкретизиране на реда и начина за определяне на интересите на страната от натурализация на дадено лице чрез определяне на приоритетни области/категории, чиито представители могат да допринесат за развитието на страната и същевременно са способни да се интегрират. За целта се изработват конкретни критерии за точкова система (възраст, образование, езикови квалификации, трудов опит и др.), които периодично се актуализират. Въвеждането на такава точкова система от преференции ще даде възможност за гъвкаво управление на процеса на имиграция с оглед постигането на максимална икономическа полза за България и максимална интеграция на приетите имигранти. След успешно преминаване на първоначалния етап на подбор кандидатът ще получава възможността да работи в страната, а след тригодишен срок и възможността да придобие българско гражданство.

Изпълнение на предвидените мерки в сектор „Демографска политика“

  • Извършване на нормативните промени, необходими за изпълнение на предвидените демографски мерки и залагане в държавния бюджет на средствата за тяхното финансиране. В частност приемане на нормативна уредба за управляване на имиграционния процес от едно ведомство, специализирана държавна агенция за имиграция и натурализация.
  • Определяне на ясни, измерими и реалистични цели в средносрочен план за следващите 5–10 години, с конкретни срокове и целеви показатели за ръст на раждаемостта, намаляване на брутните загуби от изтичане на активно население и деца в резултат на емиграцията, увеличаване възвръщаемостта сред емигриралите българи и привличане на имигранти чрез проактивна имиграционна политика. 
  • Периодично прецизиране и надграждане на прилаганите демографски мерки в зависимост от ефекта на отчетените резултати от тяхното прилагане спрямо вложените средства.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK