ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Ние от Демократична България смятаме, че ефективната технологична и организационна поддръжка на вземането и изпълнението на управленски решения в администрацията и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса ще освободи значителен публичен ресурс, ще оптимизира управлението и ще повиши привлекателността и конкурентоспособността на България както за гражданите ѝ, така и за потенциалните инвеститори. Добре работещата администрация от своя страна е основният инструмент за провеждане на политиките за постигане на високо качество на живот. 

Демократична България си поставя за цел:  

 • Доизграждане и предоставяне за свободно използване на инструментите на единната платформа на електронното управление.
 • Доизграждане на единната платформа за електронно управление.
 • Доизграждане и внедряване на базов регистър, чрез който да се дигитализират и надградят всички регистри на електронното управление за предоставяне на автоматични отговори на заявки
 • Работещо електронно управление и реформирана администрация, при която процесите са преструктурирани, дигитализирани, прозрачни и ефективни;
 • Премахване на 70% от административната тежест чрез трансформиране на удостоверителните услуги във вътрешноадминистративни – за да не бъдат гражданите куриери на администрациите;
 • Дигитализиране на всички регистри на електронното управление;
 • Предоставяне и изпълняване на 100% от административните услуги по електронен път, вкл. плащане на данъци, такси, глоби; 
 • Постоянна системна свързаност на всички публични интерфейси при високи нива на киберсигурност; 
 • Модернизация на администрацията чрез професионализация, въвеждане на споделени услуги и на политики, базирани на данни. 

В областта на административното обслужване на гражданите, гражданския контрол и гражданското участие Демократична България предлага: 

 • Завършване и внедряване на системата за електронна идентификация чрез мобилни и стационарни устройства;
 • Стандартизиране на процесите и изграждане на компоненти по електронна идентификация и подписване, надграждане на наличните електронни услуги и уреждане на федериран модел за електронна идентификация с цел лесен, бърз, дистанционен достъп до електронни административни и здравни услуги;
 • Премахване на изискването на печати и документи на хартиен носител в административните услуги и отпадане на необходимостта от издаване и предоставяне на удостоверения на територията на страната и осигуряване спазването на изискването за еднократно събиране на информация във всички администрации;
 • Предоставяне на всяка административна услуга по електронен път както на централно, така и на общинско ниво, вкл. чрез неструктурирани канали (система за сигурно електронно връчване, система за електронни форми, електронна поща) и санкции за администрацията при отказ за предоставяне на административни услуги по електронен път;
 • Изграждане на стабилни и удобни трансгранични електронни услуги за граждани на Европейския съюз и въвеждане на „електронно гражданство“, базирано на националната схема за електронна идентификация;
 • Развитие на националната здравна информационна система;
 • Въвеждане на единна входна точка за обявяване на финансови отчети;
 • Електронно трудово досие и поетапно отпадане и дигитализиране на хартиените трудови книжки;
 • Подготвяне на изменения в Закона за устройство на територията и стартиране на проект за пълна дигитализация на процеса по инвестиционно проектиране;
 • Въвеждане на тестове за потребителско изживяване с цел повишаване на удобството на услугите. Подобряване на централизирания портал за електронни услуги и синхронизиране с административния регистър;
 • Въвеждане на инструменти, позволяващи активно и удобно участие на гражданите в обществени дебати и в процесите на вземане на политически и управленски решения;
 • Създаване на механизъм за провеждане на регулярни фокус групи с гражданите и бизнеса за прецизиране на нуждите и целите на конкретни инициативи в рамките на електронното управление;
 • Стартиране на проект за изграждане на експериментално дистанционно електронно гласуване.

В областта на прозрачността, борбата с корупцията и доброто управление Демократична България предлага:

 • Въвеждане на международно признати стандарти за планиране, организиране, управление и контрол на дейностите в рамките на електронното управление;
 • Електронна система за управление на работата на колективните органи, в т.ч. на Министерския съвет;
 • Въвеждане на централизирани обществени поръчки за лицензи за стандартни системи и компоненти;
 • Централизирана прозрачна система за случайно разпределение на проверки и инспекции и подаване на сигнали за нерегламентирани такива;
 • Изграждане на държавни и общински системи, базирани на IoT за управление на транспортната инфраструктура, ВиК и хидротехническата техническа инфраструктура и система за ранно предупреждаване при риск от бедствия и аварии;    
 • Стартиране на проект за изграждане на система за идентифициране на корупционния риск;
 • Създаване на програма за разширяване и повишаване на ефективността на обученията по електронно управление на администрацията;
 • Отваряне на минимум 500 масива от данни от публичния сектор и предоставяне в отворен формат за повторно ползване, с цел повишаване на отчетността и прозрачността, ангажиране на гражданското общество, улесняване на достъпа до информация;
 • Продължаване въведеното от предходното редовно правителство регулярно публикуване на плащанията, които държавата прави чрез системата СЕБРА;
 • Премахване на ограниченията на прозрачността на Търговския регистър и Имотния регистър и предоставяне на достъп до данните през програмни интерфейси в реално време; 
 • Надграждане на над 20 ключови системи с интерфейси и експорт за отворени данни, в т.ч. СЕБРА, обществени поръчки (ЦАИС ЕОП), системата за мониторинг на качество на атмосферния въздух, регистъра на МПС, системата за административнонаказателна дейност на МВР и др.;
 • Отпадане на изискванията за хартиена документация в дейността на лекарите и болниците;
 • Въвеждане на електронни ваучери за храна;
 • Централизирана система управление на административнонаказателната дейност;
 • Изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и уреждане на вписването в структуриран вид на акционери с над определен процент от собствеността. Надграждане на търговския регистър със съответната функционалност и интеграция с Централния депозитар;
 • Електронизация на законодателния процес както в рамките на изпълнителната власт, така и в Народното събрание. Въвеждане на „отворено законодателство“.
 • Приемане на подготвения от редовното правителство проект на Закона за електронното управление, с който да отпадне необходимостта от предоставяне на удостоверения, използването на квалифицирани електронни електронни подписи, стикери и др. Със законопроекта се въвежда задължение за изцяло електронни регистри, плавен преход на всички информационни системи към единната платформа на електронното управление и се покриват изискванията по Плана за възстановяване и устойчивост

В областта на електронните регистри и изграждането на IT инфраструктура Демократична България предлага:

 • Законово уреждане на прозрачността и функциите на системния интегратор и публикуване на каталог на неговите услуги, и поддържане на капацитет в реално време; 
 • Продължаване на въвеждането на споделени ИТ услуги в Изпълнителна агенция “Инфраструктура на електронното управление”, системния интегратор и ССВ АД;
 • Изграждане на капацитет за проектни консултации в рамките на системния интегратор, чрез който да се налагат еднакви стандарти и добри практики във всички проекти за електронно управление;
 • Приемане и прилагане на методология за събиране, управление и публикуване на данни във всички администрации;
 • Доизграждане и внедряване на система за централизирано управление на регистри, чрез която да се дигитализират и надградят над 80% от регистрите в държавата;
 • Стартиране на проект за надграждане на административния регистър с цел поддържане разширени метаданни на всички административни услуги и въвеждане на „епизоди от живота“ и „събития от бизнеса“;
 • Изменение в Закона за гражданската регистрация за въвеждане на изцяло електронни и улеснени процеси по гражданска регистрация (раждане, смърт, промяна на настоящ и постоянен адрес)  и изграждане на централизирана административна информационна система „Гражданска регистрация“;
 • Изграждане на адресен регистър;
 • Интеграция на финансови институции с публични регистри за целите на проверки, свързани с мерките срещу изпирането на пари, и за избягване нуждата от представяне на удостоверения;
 • Доизграждане и въвеждане в експлоатация на нов централизиран регистър на особените залози; 
 • Надграждане на регистъра на пълномощните съвместно с нотариалната камара;
 • Въвеждане на общи стандарти за поддръжка и обновяване на софтуера и ИТ инфраструктура;
 • Приемане на стратегия за използване на облачни услуги и въвеждане в експлоатация на държавна хибридна облачна инфраструктура от вида „инфраструктура като услуга“ и “платформа като услуга”, вкл. с възможност за включване на частни доставчици, за нуждите на администрацията и централизиране на инфраструктурата на почти всички министерства, агенции и общини;
 • Мигриране на основни системи и регистри към облачната инфраструктура и/или включване на съществуващи центрове за данни към облачната инфраструктура въз основа на анализ на риска и определяне на приоритети;
 • Оценка на възможностите за прилагане на системата за електронно управление на Австрия и / или естонската система X-Road в български контекст.
 • Изграждане на нов слой в кадастъра, отразяващ телекомуникационното покритие на сградите на територията на страната.

В областта на киберсигурността Демократична България ще предприеме:

 • Въвеждане на изисквания за качество на приеманите софтуерни системи;
 • Въвеждане в администрациите на стандартизирани групи инструменти и политики за информационна сигурност;
 • Въвеждане на регулярни одити на информационната сигурност на администрациите;
 • Създаване на национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност със съответните механизми, процеси и техническа платформа за мониторинг на състоянието на критичните комуникационно-информационни инфраструктури;
 • Въвеждане на позиции “секретар по информационни технологии” и “секретар по информационна сигурност” в първостепенните разпоредители с бюджет. Създаване на консултативни съвети към Министерския съвет с участието на тези секретари.

Демократична България ще модернизира администрацията, като:

 • Въведе централизиран кадрови подбор със стандартизирани тестове; 
 • Въведе единна система от длъжностни характеристики и обективно оценявани компетентности;
 • Хармонизира списъка с длъжности и компетентности и въведе стандартизирани конкурси с добрите практики в ЕС, вкл. и с международни длъжности в ЕС, НАТО и ОИСР;
 • Определи ежегодни цели, задачи и индикатори за висшите служители в администрацията, атестиране според изпълнението им и освобождаване в рамките на две години на несъответстващите на изискванията в длъжностните характеристики;
 • Въведе прозрачна и ефективна система за хоризонтална ротация в администрацията;
 • Предложи план за средносрочно редуциране числеността на администрацията с 20%;
 • Намали с 15% броя на териториалните звена;
 • Оптимизира структурите за функционално управление, проектно управление и управление на услуги в администрацията;
 • Въведе споделени услуги за администрацията – минимум за ИКТ услуги, за управление на човешките ресурси, за обществени поръчки и за счетоводство;
 • Скъсване с практиката всяка администрация да се възприема като източник на приходи;
 • Развие аналитичен капацитет в звената, натоварени с правене на политики;
 • Създаде и използва пространства от данни по тематични области;
 • Извърши базирана върху данни текуща и последваща оценка на въздействието на измененията в нормативни актове и създаване на изследователски център към Народното събрание за оценка на въздействието.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK