ЕНЕРГЕТИКА

Енергетиката е един от най-важните сектори в икономиката, фундамент на целия икономически живот и ключов компонент на националната сигурност. Демократична България ще се стреми към диверсификация на енергийните доставки, към подобряване на правната и институционална рамка на сектора, към демонополизация и намаляване на концентрацията, от което ще последват предвидимост и понижаване на разходите на населението и бизнеса, заздравяване на българската икономика и подобряване на състоянието на българската национална сигурност. През следващите 10 години българската енергетика трябва да претърпи трансформация, като се превърне в модерен сектор от ХХI век, позволяващ широката употреба на електрически автомобили, ВЕИ производство, умни мрежи и декарбонизирана икономика.

Демократична България си поставя за цел:

 • Постигането на разбирателство между основните политически сили относно дългосрочните приоритети в областта на енергетиката, хармонизирането им с целите на Европейския съюз и обвързването им в Национална енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г.;
 • Провеждането на реформи, технологично обновяване и наваксване на изоставането в енергийната ефективност, децентрализацията на производството и създаването на условия за енергийно независими общности;
 • Максималното и ефективно възползване от средствата на Европейския зелен пакт, от Плана за възстановяване и устойчивост и от Механизма за справедлив преход;
 • Категоричното решение за големите инфраструктурни проекти, символ на миналите и настоящите зависимости на страната от чуждестранни интереси. Те трябва да бъдат веднъж завинаги приключени, да не се споменават в енергийните стратегии на страната и да не се завръщат отново и отново в дневния ред на обществото.

Демократична България ще:

 • Изработи нова енергийна стратегия с хоризонт до 2050 г., в която ще заложи намаляването на емисиите на парникови газове, повишаването на енергийната ефективност, увеличението на дела на възобновяеми енергоизточници и осигуряването на минимум 15% ниво на междусистемна електроенергийна свързаност между държавите членки на ЕС;
 • Преструктурира финансовата рамка за производството на електроенергия от изкопаеми горива до 2025 г.;
 • Развива производството на възобновяем водород чрез използване предимно на вятърна и слънчева енергия;
 • Работи за участието на страната в изграждане на трансевропейска енергийна инфраструктура, която да допринася за предотвратяването на резки енергийни ценови шокове, която да спомага за въвеждането на по-голяма конкуренция на пазара, както и да улеснява развитието на възобновяема енергия;
 • Подкрепи проекта на НЕК ЕАД за изграждане на язовир „Яденица“ и  за увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира“;
 • Работи за либерализиран пазар за електроенергия за всички потребители, съчетан с мерки за защита на енергийно бедните;
 • Работи за извършване на оценка и анализ на изпълнението на проектите по извеждане от експлоатация на блокове 1–4 на АЕЦ “Козлодуй”, в това число и на ефективността, и на темповете на преработка и погребване на радиоактивни отпадъци;
 • Работи за промяна на регулаторната рамка за приоритетно развитие на ВЕИ източниците – слънце, вода, вятър, хидротермална енергия, водород и биомаса, както и за оползотворяване на потенциала за производство на биогаз;
 • Въведе данъчни облекчения или субсидии за закупуване на електрически и хибридни автомобили;
 • Работи за гарантиране на конкурентоспособността на българския бизнес и индустрия чрез създаване на прозрачни пазарни условия за търговия с електроенергия и природен газ както на едро, така и на дребно, чрез елиминиране на каквито и да било съмнения за корупция при продажбата на електроенергия от държавни енергийни предприятия, на нелоялни търговски практики или на фаворизиране на определени олигархични кръгове;
 • Подложи на преразглеждане на заключващи икономическото развитие проекти като „АЕЦ „Белене“ и „Козлодуй 7“, при внимателна преценка на всички аргументи „за“ и „против“, и ще обяви конкурс за безядрено използване на площадката на АЕЦ „Белене“;
 • Оптимизира структурата и дейността на държавните дружества в енергетиката, като ги освободи от несвойствени и губещи дейности;
 • Ограничи разходите за покупка на въглеродни емисии за всички засегнати дружества;
 • Работи за ограничаване на зависимостта от вноса на изкопаеми горива и ядрено гориво чрез изграждане на заместващи ВЕИ мощности;
 • Модернизира разпределителните и топлопреносните мрежи чрез децентрализация, гъвкави тарифни политики, дигитализация и интелигентни алгоритми. 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK