България в ЕС

Визия

Активно участие на България в европейския процес и реализиране на втора вълна на интеграция в ЕС

Цели

 • Постигане на по-задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС;
 • Задълбочаването на европейската интеграция в областта на правосъдието и върховенството на правото, здравеопазването, социалната политика, енергетиката, сигурността и отбраната;
 • Реформиране на европейската политика за убежище чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го пораждат;
 • Присъединяване към Еврозоната; присъединяването и към Шенгенската система при активно участие в преговорите за нейното реформиране;
 • Използване на целия потенциал на новия Европейски механизъм за върховенството на закона за решаването на съществуващите проблеми в тези области у нас;
 • Насочване на по-голяма част от европейския финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж         на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти;
 • Активното участие на България в прилагането на Зелената сделка с цел ефективно и стратегически ориентирано реформиране на българската икономика, която трябва да стане по-конкурентоспособна и по-ориентирана към иновациите и производствата с висока добавена стойност;
 • Гарантирането на придобитите права на гражданите на ЕС в Обединеното Кралство след напускането му на ЕС.

Утвърждаване на задълбочено и стратегически ориентирано разбиране за членството ни в ЕС

 • Необходимо е Европейският съюз да бъде разглеждан не като донор, осигуряващ ресурс, а като      инструмент на публично регулиране, който ни позволява да решаваме проблеми и да постигаме цели, които България не може да осъществи самостоятелно;
 • Коренна промяна на българската политика в ЕС, за постигането на активно отношение на страната ни към основните въпроси, пред които Европа е изправена, и за пълноценното ни участие във формирането на общите решения на европейско ниво;
 • Компенсиране на слабостите и изоставането в досегашната подготовка, да бъде променен подходът към този въпрос и да се определят ясни приоритети, които отговарят на националните интереси и имат значимост за целия Европейски съюз. Като такива приоритети ние ще отстояваме:
  • Задълбочаването на европейската интеграция в областта на сигурността и отбраната чрез създаването на същинска оперативна обща европейска полицейска служба, засилване на общия контрол по външните граници, създаването на обща европейска разузнавателна агенция и на обща европейска система за отбрана, която не отслабва, а засилва трансатлантическата връзка и НАТО изобщо;
  • Консолидиране на същинска обща европейска енергийна политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, ограничава едностранната зависимост на отделни държави членки от един доставчик или източник на енергия и стимулира мащабното използване на енергия от възобновяеми източници;
  • Развитие до ново ниво на общите европейски здравни политики и изграждане на Европейски здравен съюз;
  • Продължаване на хармонизацията на социалните и социалноосигурителни политики в рамките на ЕС, гарантиране на признаването на трудов стаж и осигурителни права, особено за мобилните работници, гарантиране на трудовите права на мобилните и сезонните работници в т.ч. правото на равно заплащане за равен труд,      гарантирането на разумен и адекватен минимален доход във всички държави членки на ЕС, въз основа на засилен социален диалог и      без административно налагане на размер на МРЗ;
  • Съхраняване на изключителна национална компетентност при определяне на данъчните ставки, при продължаване на усилията за хармонизиране на данъчната основа;
  • Осигуряване на достатъчни собствени приходи на ЕС за провеждане на общите политики, в т.ч. климатични и здравни политики, обща политика по сигурност, Европейския възстановителен план и гаранционни/презастрахователни фондове за поддържане на общите социални политики;
  • реформиране на европейската политика за убежище чрез солидарно споделяне на тежестта от бежанския поток и засилване на действията на ЕС за премахване на причините, които го      пораждат.

Пряко участие на България в консолидирането на европейската интеграционна система

 • Присъединяването ни към Шенгенската система;
 • Присъединяване към Еврозоната;
 • Недопускане разгръщането на модел на диференцирана интеграция, или “Европа на две скорости”, при който страната ни не е пълноценен участник      в процесите на същинска интеграция и техните нормативни формати. 

Използване на потенциала на Европейския механизъм до реалното преодоляване на съществуващите проблеми в секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“

 • Ясно назоваване на слабостите в напредъка на страната ни.
 • Обвързване на наблюдението с конкретни решения за реформи, измерители за напредък, които не позволяват подмяната на необходимите решения с политически декларации и палиативни мерки.
 • Обвързване на финансирането от европейския бюджет с напредъка в реформирането на секторите „Правосъдие“ и „Вътрешни работи“ и засилване на контрола на Европейската комисия над изпълнението на проекти с европейски средства в България с оглед преодоляване на корупционните практики.

Повече европейския финансов ресурс към програми, фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността, икономическия растеж и създаването на работни места чрез нови технологии и иновативни проекти. Промяна в приоритетите на финансиране на европейския бюджет и насочване на повече ресурс към стимулиране на икономически растеж чрез иновации и подкрепа на малки и средни предприятия;

 • Въвеждане на принципите на бюджетиране, обвързано с резултатите, което гарантира по-висока ефективност на разходваните средства и превенция на корупционни практики;
 • Намаляване на различията във финансирането на различните страни членки по Общата аграрна политика;
 • Консолидиране на същинска обща европейска енергийна политика, която гарантира енергийната сигурност на ЕС, ограничава едностранната зависимост на отделни държави-членки от един доставчик или източник на енергия и стимулира мащабното използване на енергия от възобновяеми източници.

Управление на еврофондовете

Смятаме, че трябва да има промяна на философията на европейското финансиране – от грантове и субсидии към финансови инструменти и кредитни механизми. Това ще позволи с парите на европейските данъкоплатци да се подпомагат икономиката, бизнесът, работещите и работните места, а не предизборните кампании на управляващите партии.

Финансирането през финансови инструменти осигурява повече прозрачност и икономическа ефективност и позволява много по-пълноценно използване на ресурсите, в т.ч. повторно усвояване на средствата след връщане на използваните кредити.

Досегашният режим поощрява неефективното харчене на европейски ресурси, което пречи на развитието на България като конкурентоспособна икономика.

Основната част – над 65% – от средствата през новия програмен период ще бъдат отделени за приоритетите „Умна Европа” (Smart Europe)      и „Зелена Европа” – за икономически растеж, основан на новите и цифровите технологии, високо образование на работещите и бизнес, опазващ околната среда. За да може България да използва пълноценно възможностите, които кохезионната политика дава, и за да инвестира европейските фондове съобразно тези приоритети, са нужни смели национални реформи в образователната, икономическата, трудовата и екологичната политика.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK