ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

Демократична България си поставя за цел засилването на икономическата активност и постигането на висок икономически растеж в България, както и преодоляването на последиците от многобройните застъпващи се външни и вътрешни за страната кризи – енергийна, инфлационна, пандемична, военна и институционална. Нашите акценти ще бъдат развитието на предприемачеството и повишаването на конкурентоспособността на икономиката ни, защото вярваме, че само посредством тях може да бъде постигнат икономически растеж, който ще създаде възможности за професионална реализация на широк кръг от  българи и ще осигури средства за по-високи доходи, по-добро образование и здравеопазване, и укрепване на отбранителната способност на България. 

Демократична България ще работи усилено за постигане на следните цели и приоритети:

 • Насърчаване и подкрепа на предприемаческата инициатива като единствен шанс за установяване на  широка и стабилна основа на икономическия растеж и създаване на нови работни места;
 • Изграждане на устойчива и конкурентоспособна икономика чрез реформи, свързани с укрепване на сектора на МСП, намаляване на пазарните пречки, улесняване на инвестициите и износа, развитие на цифровата икономика, стимулиране на научните изследвания и иновациите, увеличаване на работната сила и повишаването на нейното качество, и подобряване управлението на държавните предприятия.

За да насърчи и подкрепи предприемачеството, Демократична България ще работи за:

 • Реформи на институциите в помощ на бизнеса;
 • Създаването на програми под егидата на ББР и Фонда на фондовете за насърчаване на предприемачите в малките населени места и в регионите с по-ниски доходи;
 • Създаването на безплатни образователни програми, които да стимулират интереса към предприемачеството и високите технологии;
 • Приемането на закон за личния фалит и закон за дружество с променлив капитал;
 • Подобряването на бизнес средата чрез създаване на данъчна предвидимост с хоризонт 2030 г., чрез гарантиране правата на собственост, ускорено административно обслужване, премахване на свръхрегулациите и на пречките пред навлизането на нови бизнеси (напр. споделена икономика);
 • Финансово-административни облекчения на желаещите да инвестират в стартиращи компании;
 • Уеднаквено данъчно третиране на свободните професии и създаване на условия за привличане на “дигитални номади” (фрийлансъри);
 • Стимулиране на бизнеса за осъществяването на стажантски и практически програми на място за студенти и ученици от професионални училища;
 • Създаването на портал за източници на финансиране за стартиране на собствен бизнес;
 • Премахване или намаляване на глобите за първо и несъществено нарушение.

За да подкрепи конкурентоспособността на българските икономически субекти, Демократична България ще се фокусира върху:

 • Създаването на комплексна програма за увеличаване числеността на работната сила и подобряване на уменията й чрез повишаване на квалификацията, особено на тези с ниска образователна степен, с фокус към дигиталните умения;
 • Разширяването и разнообразяването на достъпа до финансиране на стартиращи компании и МСП;
 • Създаване на единна платформа за обучения за МСП с цел увеличаване на капацитета в управлението на хора и процеси, във финансовата грамотност и в кръговата икономика;
 • Въвеждането на два пъти по-бърза амортизация на основни средства, ангажирани в производството и създаването на нови продукти;
 • Подпомагането на иновациите в ключови сектори на икономиката посредством грантове за изследователски центрове и за университети, както и чрез създаване на механизми за внедряването на нови технологии в средните и малките компании;
 • Разработването на програма за идентификация на възможности за прехвърляне на производство обратно в Европейския съюз от други региони и подкрепа за български и чужди компании, които изберат България за свой дом;
 • Подкрепата за участието на жени в пазара на труда чрез стимулиране на бизнеса за осъществяване на стажантски програми за преквалификация след майчинство;
 • Създаването на т.нар. свързана икономика чрез изграждане на единен публичен регистър на компаниите по икономически области;
 • Приватизацията на всички държавни компании, опериращи на пазарен принцип;
 • Засилване ролята на Комисията за защита на конкуренцията, като фокусира усилията ѝ върху пазара на горива на дребно и стоки от първа необходимост;
 • Подкрепата за бизнеса в проекти, свързани с повишаване на конкурентоспособността чрез автоматизиране на производствените и управленските процеси;
 • Стимулирането и развитието на небанковия финансов сектор и капиталовия пазар в частност в България чрез внедряване на водещо технологично и управленско ноу-хау и практики;
 • Утвърждаването на страната като финансов и логистичен хъб чрез откриване на финансови центрове на мултинационални компании;
 • Разширяване възможностите за бизнеса чрез повишаване на ефективността на службите по търговско-икономически въпроси;
 • Осигуряването на бърз и лесен достъп до трудовия пазар за чуждестранни граждани, които учат в България;
 • Провеждането на проактивна политика за привличане на стратегически инвеститори в секторите с висока добавена стойност;
 • Законодателното, регулаторното и финансовото развитие на енергийните кооперативи и на енергийните общности.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK