Развитие на иновациите

Приоритетът за иновативно развитие обобщава множество процеси в икономиката: развитието на иновации и въвеждането им на пазара; стимулиране на научната дейност в областта на иновациите; стимулиране на частната инициатива и предприемачеството; ускорено технологично развитие; повишаване на продуктивността и конкурентоспособността (напр. на производство, услуги, човешки капитал).

Развитието на иновациите ще доведе до създаване на уникални конкурентни предимства на национално и регионално равнище. То ще даде тласък на      жизнеспособна икономика с висока добавена стойност и ще повиши брутния вътрешен продукт,      ще създаде модерни работни места и ще има положително влияние върху опазването и възстановяването на      жизнената среда.

Затова ние смятаме, че развитието на иновациите е основа за модернизация на икономиката, засилване на частната инициатива, повишаване на жизнения стандарт, за реформа и модернизация на администрацията и за развитие на човешкия капитал.

Визия

 • Българската икономика да се подобри и обогати устойчиво чрез системно развитие на иновации и свързани с тях подобрения, частна инициатива и компании.
 • Да се създаде среда, в която хората системно да имат желание, способност, възможност и перспектива за развитие на иновации и частни инициативи. 
 • България да се превърне в дестинация, която привлича иновативни компании, талантлив човешки ресурс и чуждестранни инвестиции.
 • Българският бранд да е свързан с иновациите и да бъде търсен източник на иновации в световен мащаб.

Стратегическа посока за промяна

 • Концентриране на усилията на държавата      за системното създаване и комерсиално използване на иновации в национален план;
 • Премахване на препятствия по веригата на добавена стойност в иновациите;
 • Фокусиране на усилията на държавата в сфери и сектори с потенциал за развитие на висока добавена стойност;
 • Фокусиране върху развитието и привличането на човешки ресурс;
 • Подобряване и стимулиране на връзката и комуникациите между бизнеса и научните организации;

Очаквани резултати

 • Повишаването на иновационната активност ще пренасочи икономиката към дейности с висока добавена стойност, която от своя страна води до високоплатени работни места и повишаване на доходите и стандарта на живот.
 • По отношение на държавата ще улесни прехода през дигиталната революция и ще спомогне за преобразяването и откриването на нови работни места.
 • Чрез модерни работни места и видим ефект от труда и инициативите, ще създаде у хората усещане за пълноценност и гордост.      

Контекст и анализ

В България слабите институции и корупцията са причината за трудна бизнес среда, която затруднява създаването на иновации и развитието на бизнеси, свързани с тях. У нас бизнесът е основният инвеститор в практическа научноизследователска и иновационна дейност, а приносът от страна на държавата е недостатъчен, макар при немалък публичен ресурс е ограничен и крайно недостатъчен. В резултат на това България:

 • е на предпоследно място по иновации в ЕС (Eurostat 2019);
 • българската икономика изостава в това отношение в сфери, зависещи от намесата на държавата: образование, върховенство на правото, ефективност на правителството, човешки капитал, бизнес среда и стабилност (Global Innovation Index 2020);
 • въпреки наличния модел на управление и неефективните мерки, страната показва потенциал в развитието на иновациите. 

Основни проблеми

 • Непредвидимост на бизнес средата
  • Неяснота на процедурите, правилата и последствията от неспазването им;
  • Ограничен достъп до публична информация;
  • Нерегламентирано използване на контролни органи за натиск над бизнеса;
  • Непредвидимост на законодателния процес.
 • Иновациите не са реален приоритет на държавно равнище
 • Липса на защита на частната собственост и правата на гражданите
  • Ненадеждна съдебна система;
  • Завладени регулатори.
 • Лошо взаимодействие с администрацията
  • Тромавост на процедурите и липса на дигитализация и информация;
  • Корупционни практики и произвол;
  • Недостатъчен административен капацитет на институциите;
  • Недостатъчно добре работещо електронно правителство.
 • Човешки ресурси
  • Липса на специализирани кадри;
  • Емиграция на висококвалифицирани кадри;
  • Занемарено и деградиращо образование и научна дейност.
 • Ограничения на свободния пазар
 • Ограничение на свободния пазар при обществените поръчки и концесии;
 • Неефективна борба с картелите;
 • Селективност при проверки, контрол и прилагане на правила от регулатори и държавни институции.
 • Неефективно финансиране и подкрепа за бизнеса за иновации и конкурентоспособност
 • Неефективни, бавно реагиращи и неконкурентни институции;
 • Тромави насърчителни механизми;
 • Забавена процедура за финансова помощ по държавни програми;
 • Липса на административен капацитет.
 • Липса на взаимодействие между научноизследователската дейност, модерните иновации и бизнеса
 • Ниска степен на интернационализация на МСП за разлика от наличното международното сътрудничество на научните структури;
 • Висока степен на ресурсна и особено енергийна интензивност на производството, ниска степен на приложение на нови технологии.
 • Липса на насърчителни механизми за междусекторно взаимодействие

Инициативи за промяна

Планът ни за развитие на иновативната икономика е базиран на инициативи, формирани около четири основни сфери: 

 • Подобряване на институционалната среда, а с това и на бизнес средата, което да позволи на иновативните бизнеси да се развиват и да привлече чуждестранни инвестиции в сферата;
 • Развитие на човешкия ресурс по начин, който да го подготви за участие в иновативната икономика. Създаване на условия, които ще привлекат и задържат талантливите хора в България;
 • Оптимизиране на пътя на иновацията от създаването до мащабното й комерсиализиране чрез инвестиции в научната дейност и система от стимули за взаимодействието й с бизнеса;
 • Подпомагане на иновативната икономика чрез осигуряване на система от мерки за държавната й подкрепа: промени във финансирането и законодателство, приорититизиране и фокусиране в подкрепата на иновативните усилия. Използване на държавните ресурси и органи за подпомагане на иновативните бизнеси.

Институционална и бизнес среда

Електронно управление

 • Въвеждане на електронно управление;
 • Премахване на корупционни практики в административните и контролни органи (Комисията за Финансов Надзор).

Защита и върховенство на правото

 • Защита на предприемачите, иновациите и компаниите от нелоялна конкуренция, монополна или олигополна структура на пазара;
 • Защита от криминална, подривна или незаконна дейност чрез прилагане върховенството на закона и едновременно адаптиране на законите към нуждите на и тяхното прилагане;
 • Завишаване на защитата на интелектуалната собственост и улесняване на процедурите за защита на правата на носителите им. Защита на печалбата от иновации и авторското право/патент чрез прилагане на върховенство на законите, регламентиращи иновациите и адаптиране им към нуждите. 

Човешки капитал и иновации

Иновациите са важно средство за развитие на човешкия капитал чрез:

 • практическо възпитание на култура на предприемачество, иновации и поемане на рискове;
 • регламентирано отпускане на свободна година (gap year) за лични проекти, творческа изява и частна инициатива;
 • адаптиране на образованието за постигане на нужните качества (творческо мислене, точни науки, проектни и практични задачи, както и образование, базирано на решаването на проблеми);
 • засилване на интереса и увеличаване броя на студентите и финансирането за инженерни и научни специалности; 
 • осигуряване на достъп до иновативна среда (информация, ментори, колеги, възможност за експериментиране, централизирани хъбове в основни градове и внимателен подбор и култивиране на таланти в останалите населени места).

Привличане и задържане на човешки ресурс чрез

 • системно повишаване на качеството на човешкия ресурс в иновативните бизнеси;
 • подготовка на национална концепция за преустановяване на изтичането на човешки капитал от страната и обратното привличане на таланти;
 • отключване на потенциала на човешкия капитал чрез осигуряване на достойно финансиране на труда на изследователите и въвеждане на адекватни механизми за оценка на постигнатите резултати;
 • Привличане на чуждестранни таланти чрез подобряване на предприемаческата среда, проактивно подобряване на емиграционната среда и съпътстващи регулации за търсени кадри; 
 • позициониране на България като „дом за дигитални номади“;
 • осигуряване на бърза процедура за даване на синя карта за нужни кадри; промяна на правилата за получаване на синя карта и на виза Д;
 • регламентиране на дистанционна работа във и извън България;
 • регламентиране и подкрепа за реализирането на т. нар. „трета мисия“ на висшите училища – трансферът на резултати от научните изследвания към бизнеса.

Трансфер на знанията

 • Отваряне на данните на държавните предприятия и структури (или на такива с преобладаващо държавно участие) за използване от аналитични иновативни проекти с частни партньори; 
 • Стимулиране на пилотни проекти (особено такива, фокусиране върху постигане на ефективност или реализиране на нов продукт или услуга) между държавни структури и иновативни млади компании;
 • Формиране на формални структури за сътрудничество между индустрия и образователни и научни центрове;
 • Подкрепа за сформиране на иновативни и предприемачески екосистеми;
 • Поддържане на среда, която насърчава научна дейност и развитие (R&D);
  • Облекчаване на Закона за обществените поръчки в частта изследователска и иновационна дейност за постигане на ускорени процедури;
  • Ограничаване на бюрократичните пречки и прозрачност при финансирането на наука и иновации чрез отчетност и електронно управление на финансовите потоци;
  • Стимулиране на изследователската и иновационната дейност чрез финансови и данъчни облекчения.

Държавна подкрепа

Законодателство, регулации и процедури

 • Промените в законодателството трябва да следват принципа на насърчаване на постиженията, а не наказване на евентуални провали. 
 • Необходимо е да се облекчат процедурите за ликвидация и/или несъстоятелност на стартъп дружества.

Финансиране

 • Засилване на ролята на местния капиталов пазар и в частност пазара за растеж на фондовата борса като възможност за финансиране на иновативни стартиращи компании;
 • Ефективно и прозрачно управление на европейските средства по линия на Фонда на фондовете, както и разнообразяване на финансовите инструменти, създаващи добавена стойност в предприемаческата екосистема в България;
 • Предоставяне на средства, финансиране и помощи чрез обособена държавна организация;
 • Увеличаване на националното публично финансиране за наука, иновации и технологичен трансфер в абсолютен размер и като дял от Брутния вътрешен продукт и доближаване до европейските стандарти – 1% от БВП
 • Механизъм за насърчаване на т.нар. „ангелски инвестиции” чрез частично връщане на данъци, които да компенсират неуспешни инвестиции.
 • Фокусиране на усилията на държавата и подкрепата в сфери и сектори с потенциал за развитие на висока добавена стойност:
  • ИТ;
  • Изкуствен интелект;
  • Зелени технологии;
  • Космически технологии;
  • Бизнес модел за икономика на споделянето;
  • Децентрализирани технологии (блокчейн);
  • Аутомотив технологии;
  • Нишова и масова индустрия;
  • Биотехнологии;
  • Агрикултура;
  • …и други сфери, идентифицирани в хода на развитието на пазара и иновативната и стартъп екосистема.
 • Целенасочено усилие за привличане на стратегически инвеститори с екосистемен ефект (1–2 топ инвеститора);
 • Свързване на мониторинг, оценка, контрол и стимули върху изразходването на публичен финансов ресурс с индикатори за ефекти върху пазара, икономиката и обществото;
 • Детайлно проучване на отделните сектори и техните нужди от гледна точка на иновациите;
 • Увеличаване и ускоряване на технологичен трансфер между научноизследователска дейност и бизнес чрез електронна платформа на дейности и нужди.

Разпространение

 • Осигуряване на промоуторска дейност в чужбина чрез държавни организации и служби (посолства, консулства, търговски и културни центрове) и свързване на личните стимули на търговските представители с успеха на дейността.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK