ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

За Демократична България политиката в областта на образованието трябва да бъде част от системата за създаване и задържане на качествен човешки капитал в страната. Предизвикателствата на съвременната епоха изискват образователната система в България да претърпи качествена трансформация, така че процесите  в средното и висшето образование да бъдат синхронизирани и насочени към изграждане на компетентности. Необходимо е и изоставането от развитите страни да бъде поетапно преодолявано. Не на последно място, преходът към високотехнологичен и зелен растеж налага необходимостта от нов модел за управление на научните изследвания и иновациите в интерес на обществото.

Демократична България си поставя за цел:

 • Образователна система, изграждаща личностни, ключови и професионални компетентности;
 • Стимулиране и развитие на висшето образование и науката в симбиоза с нуждите на бизнеса, администрацията и гражданското общество;
 • Създаване на адекватна физическа, приобщаваща и човешка среда за всички деца;
 • Модернизация на предучилищното и училищното образование.

Демократична България ще модернизира предучилищното и училищното образование, като:

 • Въведе система за оценка на качеството на средното образование, основаваща се на количествени и качествени индикатори;
 • Премахне задължителния характер на учебните планове и програми, както и контрола върху учебното съдържание;
 • Задълбочи процесите на дигитализация и проведе системна работа по персонализираното образование с използване на съвременни подходи, в това число и на изкуствен интелект;
 • Създаде цялостна система за професионално и кариерно ориентиране на учениците;
 • Осигури непрекъсната подкрепа на педагогическите кадри и работи за повишаването на обществения статус на учителите;
 • Подкрепи социалното и емоционалното развитие на всеки ученик, като положи специални усилия съобразно най-съвременните световни практики;
 • Осигури извънкласни и извънучебни дейности на конкурентен принцип;
 • Гарантира достъпа до ранна грижа и образование за всяко дете;
 • Постави ясни цели и въведе система за оценка на учителския труд и на управлението на всяко училище;
 • Осигури мандатност и контрол върху дейността на директорите на училища и детски градини с възможности за предсрочно прекратяване на управленски мандат;
 • Промени формирането на делегирани бюджети, като въведе качествени показатели; 
 • Проведе политики, насочени към архитектурни промени в учебните сгради, съобразени със съвременните изисквания за здравословна и достъпна училищна среда, гарантираща достъпа на всички; 
 • Прокара промени в Закона за професионално образование в три направления – приложно, техническо-приложно и високотехнологично, и предложи промяна на цялостната парадигма на дуалното образование;
 • Стимулира връзките между бизнеса и училищата, за да увеличи практическата насоченост на обучението както чрез стажове, така и чрез продължителни практики и улесни възможността на хора от бизнеса да преподават в областта си на компетентност;
 • Създаде, съвместно с водещите университети, интегрирани училища, използващи максимално материалните бази за изследователска дейност, с цел задържане на добрите ученици в страната;
 • Създаде система за ранно идентифициране на недостига от учителски кадри по предмети;
 • Създаде система и механизъм за стимулиране на квалификацията и преквалификацията, при недостиг на педагози по предмети;
 • Създаде обвързаност между училищата и университетите за интегрирани училища;
 • Осигури методическа подкрепа на университетите и в процеса на поддържащата квалификация на учителите;
 • Проведе широк обществен дебат за промяна във форматите на НВО и ДЗИ;
 • Създаде екипи за осмисляне на опита от и за идентифициране и преодоляване на последиците от пандемията и от натрупаните дефицити в учебната дейност;
 • Стимулира внедряването на научното знание в образователния процес чрез лекционни курсове за учители, посветени на новостите в науката, водени от изтъкнати изследователи в дадените области.

Демократична България ще модернизира висшето образование и науката, като:

 • Подобри условията за учене – с инвестиции в материална база, в лаборатории, в общежития и студентски столове, и осигури на студентите свободен достъп до музеи, театри, кино, опера и балет;
 • Подобри условията за работа и засили мотивацията както на младите учени, така и на техните ръководители;
 • Повиши възнаграждението както базовото, така и това за постигнати високи резултати в преподаването и в областта на научен интерес;
 • Развива кариерните центрове за постигане на по-голяма ефективност при вземане на решение за реализация;
 • Създаде допълнителни данъчни и други стимули за работодатели, наемащи студенти за почасова и/или дистанционна работа по време на следването им;
 • Въведе промени в Закона за развитие на академичния състав, в Закона за висше образование и в правилниците на НАОА и НАЦИД в следните направления:
  • Определянето на състава на журитата да става на случаен принцип, като във всяко от тях се включват задължително международно признати учени;
  • Въведе ежегодна атестация в дигитална форма на всички преподаватели и административни служители чрез значителен брой количествени показатели, даващи възможности за оценка на качеството;
  • Акредитацията да следва в значителна степен тази на атестацията и се прави задълбочен анализ, водещ до финансови стимули, но и до възможности за загуба на акредитация, сиреч до намаляване на броя на висшите училища у нас;
 • Промени статута на младите докторанти и признае времето на докторантурата за  трудов стаж;
 • Въведе нови механизми за оценка на качеството във висшите училища и в научните институции;
 • Актуализира модела на финансиране на висшите училища и на научните институции;
 • Финансирането да е обвързано с БВП, като за висшето образование се определят 2% от БВП, а за наука – 1% от БВП;
 • Осъществява всички промени на консенсусен принцип, след задълбочен научен анализ, апробация и на базата на доказан добър международен опит;
 • Разработи рамкова програма за ускорена дигитализация във висшето образование, включваща административното обслужване, учебните материали, атестациите, акредитациите, както и пълноценен достъп до световните научни онлайн библиотеки и научни бази данни; 
 • Проведе пълноценна интеграция на българското висше образование и наука в европейското и световно висше образование и наука, чрез стимули за създаване на мрежи от висши училища;
 • Санкционира при занижено качество на предоставяните образователни услуги и научна дейност на базата на мрежа от критерии;
 • Стимулира актуализирането на учебните планове и чрез програми за адаптивност, удовлетворяващи бизнеса, с акцент върху компетентностния подход на преподаване;
 • Създаде адекватни условия за развитие на фундаменталните научни дисциплини и техните образователни програми. Вярваме, че фундаменталните и приложните науки би следвало да вървят заедно;
 • Повиши степента на координация на националните и оперативните програми с централизираните европейски програми, както и с идентифицираните като приоритетни световни образователни и научни инициативи;
 • Подпомага с държавно финансиране по-голямата видимост на научните постижения в България и позиционирането на висшето ни образование в световен мащаб с цел привличането на студенти извън България.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK