Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Въведение

Разбирането, че природният капитал – въздухът, който дишаме, водата, която пием, храната, която ядем, и всички други ресурси под и над земната повърхност, от които зависи не само начинът ни живот, но и самият ни живот, е в голяма степен крайна величина, е в основата на нашата концепция за устойчиво развитие на българската икономика. А тя е единственият начин да повишим за поколения напред благосъстоянието на българските граждани и да съхраним по-добре тяхното здраве в по-чиста природна и градска среда. Определянето на нуждите от инвестиции в екологосъобразни технологии и устойчиви решения и осигуряването на подходящо финансиране ще бъдат от възлово значение за постигането на целите, свързани с преодоляване на предизвикателствата от климатичните промени, необходимата адаптация и реформи за оформянето на нов модел на растеж.

Визия

Европейският зелен пакт, с амбициозната му цел за въглеродна неутралност до 2050 г., за спиране на замърсяването и загубата на биоразнообразието, е безпрецедентна възможност. Той отваря пространство за привличане на публични и частни инвестиции, за трансфер на технологии и експертиза, както      и за законодателни промени, които могат да доведат до трансформация в посока високоефективна нулевовъглеродна икономика. 

Напълно подкрепяме тази цел и ще се възползваме максимално от възможностите, предлагани от Зеления пакт, Механизма за справедлив преход и Механизма за възстановяване на Европа, за да развием модерна, ресурсно и енергийно ефективна, високотехнологична и конкурентоспособна икономика, в която икономическият растеж не е обвързан с емисии на парникови газове. Така ще създадем висока добавена стойност, качествени работни места и нови възможности за развитие, като същевременно ще гарантираме основното човешко право на безопасна, чиста и здравословна околна среда. Политиките по опазване на средата и увеличаване на природния капитал са възможност и за провеждане на дълбоки структурни реформи, оптимизиране на междуинституционалната координация, диверсификация на веригите за доставка, интегриране на принципите на кръговата икономика във всички икономически сектори и ускорено развитие на икономически изостаналите райони.

Контекст

Прекият резултат от дългогодишната липса на реформи във важни сектори на икономиката (особено в енергетиката) и от корупционните зависимости в управляващите и регулаторните органи е безогледното експлоатиране и разхищаване на природния капитал на България, с всички следващи от това трайни поражения на чистотата на околната среда, биоразнообразието и здравето на хората. Нерегламентираното изхвърляне и изгаряне на отпадъци, замърсяването на водите, въздуха и почвите, незаконният добив на инертни материали, източването на язовирите, изсичането на горите, презастрояването и незаконното строителство в защитени територии са постоянна част от нашето всекидневие. 

Настоящото българско правителство не създава увереност, че може ефективно да се възползва от европейската зелена трансформация. Официалната позиция на България, представена в различни документи, показва неспособност и нежелание за провеждане на необходимите дълбоки реформи, имитация или дори открита враждебност към тези глобални ценности. А това означава и пряка загуба на европейско финансиране, което в голяма част ще се отпуска на конкурентен принцип – т.е. това е      проиграване на уникален исторически шанс.

Действия и инициативи 

Устойчивото използване и развитие на природния капитал в нисковъглеродната трансформация на икономиката ни изисква сериозни и дългосрочни усилия от страна на цялото общество, на всички заинтересовани страни – институциите, бизнеса, неправителствения сектор, общините и домакинствата, които трябва да бъдат интегрирани в системен и холистичен процес.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK