Децентрализация на управлението

Децентрализацията е път към модерността и европейския контекст на управление. 

Изграждането на силни самоуправляващи се местни и регионални общности означава възстановяване на правото на гражданите сами да решават своите проблеми по места, тяхното пълноценно включване в политическите и управленските процеси, постигане на необходимата субсидиарност и ефективност в управлението на страната.

Всичко това е гаранция за използването в най-пълна степен на местните конкурентни предимства в икономическото и социалното развитието и за преодоляването на неравномерното развитие на отделните региони. 

Правото на самоуправление съдържа в себе си ценностите, които ние изповядваме – индивидуална свобода, сигурност и поле за граждански патриотизъм чрез силни демократични институции, благосъстояние и просветени граждански общности.         

Постигането на общите цели, заложени в цялостната ни стратегия, е тясно обвързана с наличието на силни местни и регионални общности, които да бъдат пълноценен участник в отделните секторни реформи.

Визия

Ключова задача в нашия дългосрочен план е да възстановим второто ниво на самоуправление. Самоуправляващият се регион е естествен институционален контекст, в който гражданите, включително местните общности в общините, могат да ползват пълноценно местните конкурентни предимства и възможности за развитие и просперитет. Това е дълго пътуване в посока към:

 • Широко включване на гражданите в управлението на страната посредством разширяването на техните отговорности за развитие на общините и регионите;
 • Ефективен процес на планиране, управление и изпълнение в усвояването на средствата от европейските фондове; 
 • Пълноценно сътрудничество с местните и регионални общности и власти в страните от ЕС; 
 • Освобождаване на централната власт и администрацията от несвойствени дейности.

Тази промяна създава възможности за гражданите да упражняват непосредствен и ефективен контрол над своето местно и регионално политическо представителство и да управляват със собствени сили и на своя отговорност публични услуги и дейности, които традиционно са присъщи на местните и регионалните власти в развитите демокрации.

Контекст и анализ

България е извън съвременните тенденции в Европа и е една от малкото сравними по население и територия страни в ЕС, в която липсва второ ниво на самоуправление, а общините са силно зависими от действията на правителството и неговата администрация.                           

Понастоящем моделът на местно самоуправление у нас е във фактически фалит, изразен в крайно неравномерното развитие на българските общини и обезлюдяването на онези тях, които са разположени в периферията на страната или далеч от бързоразвиващи се градски центрове. 

Вследствие на прекомерната централизация правителството контролира напълно над 50% от приходите на общините и около 60% от техните разходи. Класическите индикатори, отнасящи приходите и разходите на общините към величини като БВП и общите данъчни приходи, са далеч от средните показатели за страните от ЕС. 

Основни проблеми

 • Административно-териториалната структура на общините, наследена от края на 70-те години на миналия век е непригодна в условията на демократично общество и качествено различни политически и икономически реалности;
 • Понастоящем близо една трета от общините у нас не отговарят на изискванията на закона за брой население, административен капацитет и възможности за самостоятелно икономическо развитие;
 • Повече от половината от публичните услуги и дейности в тях са делегирани от централната власт, което предполага усложнени бюджетни взаимоотношения, несъразмерна финансова осигуреност и прогресивно влошаване на качеството на услугите;
 • Налице са фрапиращи разлики в степента на развитие не само на регионите, но и на самите общини;      продължава да се задълбочава разликата в качеството на живота на общините в периферните райони на страната в сравнение с онези, които са разположени в близост до бързоразвиващи се градски центрове; 
 • Демографската криза в страната допълнително задълбочава проблемите и налага изкуствено поддържане на статута на някои от тях.

Инициативи за промяна

Освен реформа в местното самоуправление децентрализацията е също така средство за крупна административна реформа и оптимизация на числеността на централната администрация, пропорционално на прехвърлените дейности и публични услуги като отговорност на местните и регионалните власти.

По отношение на централното управление това означава по-малко преразпределителни процеси в бюджета и повече възможности за министерствата и ведомствата да се заемат със стратегическо планиране. То дава също повече възможности за контрол и регулация наместо командно-разпоредителски функции и управление на местни и регионални ресурси и публични услуги.

Премахването на попечителската роля на държавата спрямо местните власти е гаранция, че ще бъде изоставен сегашният модел на субсидиране и достъп до европейските фондове, съобразен с политическата конюнктура, а не с естествени потребности на местните общности.

Преди всичко ние ще създадем нови административно-териториални единици на основата на сегашните региони за планиране и София град и ще установим в тях самоуправление на гражданите в тях. За целта:

 • Ще разширим компетенциите на уредените в Закона за регионално развитие регионални съвети за развитие, които в процеса на подготовка на създаване на второто ниво на самоуправление ще съдействат на централната власт до провеждането на местните и регионалните избори през 2023 г. Те ще играят ключова роля в процеса на консултации между различните нива на управление за определянето на дейностите и публичните услуги, които ще бъдат прехвърлени на самоуправляващите се области, както и на финансовото им осигуряване.
 • Ще обединим правилата, по които функционират местните и регионалните власти в нов Закон за местното и регионалното самоуправление. 
 • Ще възстановим двустепенното самоуправление в София, Пловдив и Варна с избираеми районни съвети и избираеми районни кметове.
 • Ще извършим необходимите изменения и допълнения в Изборния кодекс, в който ще бъдат уредени начините за провеждане на избори за регионални съвети, за регионален управител, а така също за районни кметове и районни съвети; ще установим траен регламент за избор на кметове и състав на кметствата, основан на брой жители в съответното населено място.
 • Ще променим Закона за публичните финанси, като оптимизираме и опростим средата, в която се съставят, приемат и изпълняват общинските бюджети. Ще разработим отделни правила за бюджетиране на инвестиционния процес.
 • Ще предоставим правото на общините сами да определят видовете местни такси.
 • Ще извършим промени в данъчното законодателство и законите за собствеността, адекватно на прехвърлените правомощия към местните и регионалните власти и увеличаването на тяхната финансова автономия.
 • Ще приложим принципа за финансова еквивалентност, съчетан със субсидии за общините, в които степента на икономическо развитие не позволява този принцип да бъде осъществен в пълна степен.
 • Ще осъществим съкращения в централната администрация съобразно компетенциите и публичните услуги, прехвърлени към регионите и общините, и ще реорганизираме деконцентрираната администрация съобразно новите условия.
 • Ще съхраним сегашните административно-териториални единици – области, но ще разширим компетенциите на областния управител и ще засилим неговата координираща роля по отношение на деконцентрираните звена на централна власт.
 • Ще ограничим значително субсидиите и преразпределителните процеси в бюджета за сметка на разширяване на възможностите на общините за собствени приходи, включително чрез прилагане на принципи на споделени с централната власт данъци. Нашата цел в това отношение е до края на мандата да бъде постигнато поетапно 30-процентно споделяне на Данъка върху доходите за физическите лица, както и да се търсят възможности за споделяне и на част от корпоративния данък.
 • Ще предоставим възможност на регионалните власти, в съответния с техните планове за развитие, да договарят с централната власт пакети от проекти по оперативните програми, свързани с европейските фондове.
 • Ще стимулираме новосъздадените региони към интензивно сътрудничество със самоуправляващи се области и региони в страните от ЕС.
 • В дългосрочен план, в преговори с регионалните и местни власти ще съдействаме за процес, в който структурният модел на местното самоуправление да бъде приведен в съответствие с европейската тенденция за окрупняване на общините.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK