Модернизация на администрацията и електронно управление

Електронно управление е процесът, при който държавата предоставя своите услуги и комуникира с гражданите и бизнеса чрез използване на информационни технологии.

Преосмислянето на дейността на държавната и публичната администрация, която да постави централен фокус върху ефективна технологична и организационна поддръжка на вземането и изпълнението на управленски решения и предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса.      

Първата стъпка: модернизация на администрацията.

Администрацията е основният инструмент за предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса, както и за провеждане на политиките за постигане на европейско качество на живот в добра жизнена среда.

Основните фокуси за оптимизация на администрацията са:

 • Ограничени политически кабинети;
 • Професионализация чрез подбор и развитие на персонала;
 • Ориентиране към услуги и „потребителско финансиране“ на администрацията.

Целите за „Ограничени политически кабинети“ са:

 • Ограничаване на лицата, назначавани от министър-председателя и членовете на кабинета до определените в Конституцията и минимално необходимите политически кабинети на министрите:
  • Ограничаване на политическите кабинети до 10 души;
  • Забрана за заемане на длъжности в администрацията от членове на политическите кабинети, превишаващи посочената квота; 
  • Забрана за освобождаване на стари професионални кадри с нови политически назначения с началото на мандата на новото правителство.
 • Приемане на правила за работа на политически назначените лица и отговорността им с индикатори:
  • Публичност на политическите кабинети, вкл. публикуване на биографии и ниво на заплащане;
  • Регулиране на участието на членовете на политически кабинети в управителни и надзорни съвети.
 • Регламентиране на възнаграждение и други доходи на политически назначените лица със система от ясни и публично известни индикатори:
  • Таван на заплащането на политическите кабинети, в т.ч. отчитайки граждански договори;
  • Ограничаване на допълнителните и специални стимули за членовете на политическите кабинети до нормите за другите служители в съответната администрация;
  • Изключване на членовете на политическите кабинети от програмите за кариерно развитие и обучение.

Целите за „Професионализация чрез подбор и развитие на персонала“:

 • Въвеждане по отношение на администрацията на централизиран подбор със стандартизирани тестове. Целта на тази мярка е да пресече възможностите за партийни назначения на некомпетентни държавни служители.
 • Въвеждане на единна система от длъжностни характеристики, базирани на компетентности, които се оценяват обективно при системата за подбор с индикатори:
  • Хармонизиране на списъка с длъжности и компетентности с добрите практики в ЕС, вкл. с международни длъжности в ЕС, НАТО и ОИСР;
  • Постигане на 100% документиране на длъжностни характеристики. Въвеждане на унифицирани изисквания за нужните качества на администрацията, минимализиране на разнобоя от изисквани компетентности;
  • Въвеждане на единна система за стандартизирани конкурси по заемане на длъжности в администрацията, съвместима с тези в ЕС, НАТО и ОИСР (вкл. отваряне на определени длъжности за граждани на страни от ЕС);
 • Въвеждане на единна система за атестиране на база каскада цели, определени от ръководителя на администрацията. Електронна система за оценка и калибриране с индикатори:
  • Ежегодно определяне на цели, задачи и индикатори за висшите служители в администрацията, поставени от политическото ръководство или надзорни органи в съответствие с приетите стратегии и програми;
  • Каскадно систематизиране на целите и задачите на висшите служители в администрацията до последната позиция в ръководените от тях структури;
  • Ежегодна формална оценка по изпълнение на целите и задачите, придружена от препоръки за развитие на персонала.
 • Създаване на система за подготовка и освобождаване по несъответствие на заеманата длъжност с индикатори:
  • В рамките на мандата подготовка на поне 200 висши администратори по програма за развитие на лидери;
  • В рамките на първите две години освобождаване на всички, които не съответстват на заеманата длъжност по изисквания на длъжностните характеристики;
  • Въвеждане на прозрачна и ефективна система за хоризонтална ротация в администрацията, вкл. на позиции в ЕС и НАТО.
 • Изготвяне на план за средносрочно редуциране числеността на администрацията с 30% и необходимите за това оптимизации и електронизиране на процеси;
 • Намаляване с 15% броя на териториалните звена.

Основните цели за „Ориентиране към услуги“ и „Потребителско финансиране на администрацията“ са:

 • Оптимизиране на структурите за функционално управление, проектно управление и управление на услуги в администрацията посредством система от индикатори:
  • Брой центрове за споделени услуги за администрацията – минимум за ИКТ услуги, управление на човешките ресурси за общи обществени поръчки;
  • Въвеждане на проектно и програмно управление в развитието на нови способности по модела PRINCE II и MSP;
  • Въвеждане на управление на услуги по модела ITIL.
 • Минимизиране на броя първостепенни разпоредители с бюджет и максимално въвеждане на структури с потребителско финансиране при показатели:
  • Предефиниране на модела на държавните такси в съответствие с комплексното административно обслужване; скъсване с практиката всяка администрация да се възприема като източник на приходи;
  • Следващ етап е въвеждането на потребителско финансиране за всички структури за развитие на способности и предоставяне на услуги с модерни модели за аутсорсинг;
  • Преследваната цел е в рамките на мандата да се достигне до потребителско финансиране към центрове за споделени услуги в рамките на 50% от бюджетните разходи.

Последната цел е пряко свързана с „е-Управление“ и може да се реализира само при оптимизация на администрацията и на управлението на ИКТ.

Оптимизацията е възможна при устойчива нормативна база и добри регулатори, както и при добре функционираща съдебна система. Законността и справедливостта, заедно със свободата и сигурността, са най-важните условия за успешна модернизация, за растеж чрез инвестиции и иновации и развитие на човешки капитал.

Конкретните индикатори ще бъдат остойностени в зависимост от оценката на състоянието през първите 30 дни до 60-тия ден на управлението с първи видими резултати и план до 90-тия ден. Професионалните служители в администрацията са основният фактор за успех на трансформиране на администрацията в служба на гражданите и бизнеса, което ще допринесе за подобрено качество на живот в добра жизнена среда. За всички способни хора, освободени от сектора за сигурност, ще се търси втора кариера в администрацията, а онези, които напускат и администрацията, и сектора за сигурност, ще се подпомагат за интеграция в развиващия се бизнес, резултат от реформите.

Същност на e-управлението

 • Електронното управление е по-удобно за гражданите и бизнеса и спестява време и ресурси;
 • Администрацията работи по-ефикасно, по-прозрачно и по-отчетно;
 • Възможността за ограничаване на корупцията в държавната администрация се увеличава;      
 • Повишава се конкурентоспособността на икономиката и това прави страната по-привлекателна за инвестиции. 

Е-управлението и цялостната модернизация:

 • Интересът към електронните услуги е пряко свързан с реформа на образованието с фокус към цифровите умения;
 • Електронното управление подобрява условията за предприемачество и инвестиции в страната;
 • То е ключов фактор за постигане на високо съвременно качество на живот на българските граждани;
 • То е условие за модернизация на икономиката. 

Визия

 • Нашата финална цел е България да има работещо електронно управление и реформирана администрация, при която процесите са преструктурирани, дигитализирани, прозрачни и ефективни;
 • Всички ключови регистри да са дигитализирани, 100% от административните услуги да се предоставят по електронен път; 
 • Всички публични интерфейси да са в постоянна системна свързаност при високи нива на киберсигурност. 

Стратегическа посока и радикална промяна за реално е-управление

Те изискват:

 • Политическа воля за въвеждане на електронно управление и осъществяване на ефективна административна реформа в обявените срокове;
 • Преосмисляне на ролята на държавната администрация в рамките на четвъртата индустриална революция;
 • Въвеждане на системен подход при изграждането на електронно управление, който да създаде необходимата синергия между различните държавни институции;      
 • Въвеждане на системи за оценяване, базирани на обективни индикатори при вземане на кадрови решения.

Очаквани резултати

 • Държавата изпълнява своите функции по адекватен за времето и удобен за гражданите и бизнеса начин;
 • Премахване на 70% от административната тежест чрез трансформиране на удостоверителни услуги във вътрешноадминистративни;
 • Спестени милиони човекочасове, които иначе са загубени по гишета;
 • Висока ефективност на работата на администрацията, създаваща удовлетвореност от административното обслужване;
 • Значително понижаване на нивата на корупцията;
 • Улеснени взаимоотношения между гражданите и държавата. 

Основни проблеми

 • Липса на политическа визия, лидерство и воля за осъществяване на е-управление и съпътстваща административна реформа;      
 • Липса на координирани национални действия;
 • Необходимост от допълнение и коригиране на нормативната уредба;
 • Неефективен държавен апарат, при който значителен ресурс на администрацията е насочен към работата „на гише”;
 • Липса на работеща система за електронна идентификация;
 • Ключови регистри не са електронизирани или електронната им форма не изпълнява нужните функции;
 • Недостатъчно подготвени кадри в администрацията; 
 • Липса на достъпна облачна инфраструктура на електронното управление;
 • Липса на регулярни обучения;
 • Внедряване на електронни услуги без търсене на обратна връзка от потребителите;
 • Малък брой електронни услуги, предоставени на бизнеса и гражданите;
 • Слаб интерес към използването на електронни услуги и липса на промотирането им;
 • Изтичане или нарушения при обработката на лични и класифицирани данни;
 • Дълго време за възстановяване работата на ИТ системите на администрацията.

Контекст и анализ

 • България се намира на 44-то място в света в проучването на ООН за нивата на внедряване на електронно управление от 2020 г. 
 • Според сравнителния анализ на Европейската комисия България е сред страните, които изостават в развитието на електронното управление. България има значително по ниски резултати от средноевропейските за всички ключови индикатори, които определят нивата на електронно управление.
 • България е на последно място в ЕС в индекса за дигитално общество DESI.
 • Делът на обществения сектор в България спрямо всички заети е 24% (2019, НСИ), за ЕС средно 16% (Евростат 2019).
 • България актуално е на 50-то от 160 места по киберсигурност според  National Cyber Security Index.      

Инициативи за промяна

Спешни мерки: 

Структура и управление

 • Публикуване на каталог на услугите, ценоразпис на системния интегратор, поддържане на капацитет в реално време и пълна прозрачност на отношенията в администрацията. Законово уреждане на прозрачността и функциите на системния интегратор и премахване на ексклузивността му за определени от МС администрации.
 • Свикване на действащ съвет за електронно управление към Министерския съвет за комуникиране и валидиране на политиките за електронно управление, включително прилагане на иновативни технологии.
 • Въвеждане на позиции “секретар по информационни технологии” и “секретар по информационна сигурност” като първостепенните разпоредители. Създаване на консултативни съвети към Министерския съвет с участието на тези секретари.

Приоритетни проекти

 • Стартиране на проект за изграждане на базов регистър, чрез който да се дигитализират и надградят над 80% от регистрите в държавата за предоставяне на автоматизирани отговори на заявки;
 • Стартиране на проект за надграждане на административния регистър с цел поддържане разширени метаданни на всички административни услуги и въвеждане на „епизоди от живота“ и „събития от бизнеса“;
 • Допълнение на изискванията към изпълнителя на проекта за национална схема за електронна идентификация с опция за издаване на удостоверение за електронна идентичност на мобилно устройство;
 • Стартиране на проект за изграждане на система за идентифициране на корупционния риск, която автоматично ще анализира риска от корупция, свързан с длъжностни лица, отчитайки специфичната нормативна уредба и комбинирайки информация от множество източници и регистри;
 • Ефективно въвеждане в експлоатация на първия етап на националната здравна информационна система, съдържаща единен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление. Финализиране и одитиране на компонентите, които се разработват в момента;
 • Стартиране на проект за изграждане на експериментално дистанционно електронно гласуване.

Нормативни изменения

 • Изменения във всички закони, уреждащи предоставяне на административни услуги с поставяне на срок за предоставяне на услугите по електронен път от шест месеца след обнародването;
 • Забрана за изискването на печати в административните услуги и във вътрешния оборот на документи, което е честа пречка пред ефективна електронизация на административни услуги;
 • Подготовка и нормативно уреждане на федериран модел на електронна идентификация с участието на националната схема, частни схеми и схеми от други държави членки на ЕС.

Методики, правила и стандарти

 • Приемане на методология за събиране, управление и публикуване на данни и прилагането ѝ във всички администрации;
 • Въвеждане изисквания за качество на приеманите софтуерни системи с цел следване на добри практики, технологична неутралност, информационна сигурност, отворен код и др.;
 • Въвеждане на стандартизирани групи инструменти за информационна сигурност, които трябва да бъдат инсталирани и конфигурирани в администрациите;
 • Въвеждане на регулярни одити на информационната сигурност на администрациите;
 • Въвеждане на общи стандарти за поддръжка и обновяване на софтуера и ИТ инфраструктура в администрацията;
 • Въвеждане на централизирани обществени поръчки за лицензи за стандартни системи и компоненти с цел икономии от мащаба.

Краткосрочни мерки:

Структура и управление

 • Създаване на звена за управление на проекти във всички първостепенни разпоредители с бюджетни средства;
 • Реално въвеждане на възможността за заявяване на електронни услуги чрез посредници, в т.ч. “Български пощи”;
 • Изграждане на капацитет за проектни консултации в рамките на системния интегратор, чрез който да се налагат еднакви стандарти и добри практики във всички проекти за електронно управление;
 • Създаване на изследователски център към Народното събрание за оценка на въздействието. Задачите му са да прави експертни препоръки при законодателната процедура за подобряване на гласуваните текстове с оглед автоматизация на процеси, намаляване на административна тежест и др.

Приоритетни проекти

 • Въвеждане в експлоатация на национална схема за електронна идентификация и лесен и удобен достъп на всеки гражданин до средство за е-идентификация, в т.ч. интегриране на схеми от други държави членки и доставчици по модела, заложен в регламента eIDAS;
 • Стартиране на проект за единна входна точка за обявяване на финансови отчети;
 • Стартиране на проект за централизирана административна информационна система „Гражданска регистрация“;
 • Стартиране на проект за изграждане на адресен регистър;
 • Изграждане на електронна система за управление на работата на колективните органи, в т.ч. на Министерския съвет;
 • Въвеждане в реална експлоатация на централизираната система за общински електронни услуги;
 • Въвеждане на електронна трудова книжка и поетапно отпадане и дигитализиране на хартиените;
 • Стартиране на проект за централизирана система управление на административно-наказателната дейност;
 • Стартиране на проект за централизирана система за случайно разпределение на проверки и инспекции с публичен достъп до настоящи проверки и възможност за подаване на сигнали за нерегламентирани такива.
 • Оценка на възможностите за прилагане на естонската система X-Road в български контекст.

Методики, правила и стандарти

 • Стандартизиране на процесите по електронна идентификация и подписване, включително въвеждане на електронна идентификация за лесен, бърз, дистанционен достъп до електронни административни и здравни услуги; изграждане на готови компоненти за идентификация и подписване;
 • Създаване на програма за разширяване и повишаване на ефективността на обученията по електронно управление на администрацията;
 • Увеличаване на нивата на заплащане на ИТ специалисти в администрацията и обновяване на класификатора на длъжностите в администрацията;
 • Въвеждане на международно признати стандарти за планиране, организиране, управление и контрол на дейностите в рамките на електронното управление;
 • Създаване на механизъм за провеждане на регулярни фокус групи с гражданите и бизнеса за прецизиране на нуждите и целите на конкретни инициативи в рамките на електронното управление;
 • Предоставяне на над 200 софтуерни компонента и библиотеката за безплатна многократна употреба с цел по-качествено и бързо реализиране на системи за е-управление.

Нормативни изменения

 • Изменения в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и уреждане на вписването в структуриран вид на акционери с над определен процент от собствеността. Надграждане на търговския регистър със съответната функционалност и интеграция с Централния депозитар.
 • Нормативно уреждане на възможността частни субекти да предоставят електронни административни услуги на база на отворени програмни интерфейси;
 • Приемане на изменения в Закона за административните нарушения и наказания с цел уреждане на електронното връчване.

Отворено и прозрачно управление

 • Отваряне на минимум 500 масива от данни от публичния сектор и предоставяне в отворен формат за повторно ползване, с цел повишаване на отчетността и прозрачността, ангажиране на гражданското общество, улесняване на достъпа до информация;
 • Премахване на ограниченията на прозрачността на Търговския регистър и Имотния регистър и предоставяне на достъп до данните през програмни интерфейси в реално време; 
 • Надграждане на над 20 ключови системи с интерфейси и експорт за отворени данни, в т.ч. СЕБРА, обществени поръчки (АИС ЕОП), системата за мониторинг на качество на атмосферния въздух, регистъра на МПС, системата за административно-наказателна дейност на МВР;
 • Интеграция на финансови институции с публични регистри за целите на проверки, свързани с мерките срещу изпирането на пари и за избягване нуждата от представяне на удостоверения.

Средносрочни действия през следващите четири години

Структура и управление

 • Създаването на национална координационно-организационна мрежа за киберсигурност със съответните механизми, процеси и техническа платформа за мониторинг на състоянието на критичните комуникационно-информационни инфраструктури.

Проекти

 • Въвеждане в експлоатация на държавна хибридна облачна инфраструктура от вида „инфраструктура като услуга“, вкл. с възможност за включване на частни доставчици, за нуждите на администрацията и централизиране на инфраструктурата на почти всички министерства, агенции и общини;
 • Мигриране на основни системи и регистри към облачната инфраструктура и/или включване на съществуващи центрове за данни към облачната инфраструктура въз основа на рисков анализ и определяне на приоритети;
 • Изграждане на нов централизиран регистър на особените залози; 
 • Изграждане на регистър на пълномощните;
 • Надграждане на наличните електронни административни услуги с поддръжка на електронната идентификация;
 • Електронизация на законодателния процес както в рамките на изпълнителната власт, така и в Народното събрание. Въвеждане на „отворено законодателство“;
 • Одит на изпълнението и надграждане на приоритетни несъответстващи системи с отворени интерфейси за машинна комуникация.

Методики, правила и стандарти

 • Премахване в максимална степен на нуждата от квалифициран електронен подпис при заявяване на административни услуги за физически лица и използване на електронна идентификация; 
 • Предоставяне на всяка административна услуга по електронен път чрез неструктурирани канали (система за сигурно електронно връчване, система за електронни форми, електронна поща) и санкции за администрацията при отказ за предоставяне на административни услуги по електронен път;
 • Оптимизация на процесите и надграждане на най-често използваните услуги; предоставяне на двадесетте процента най-често използвани административни услуги по електронен път;
 • Консистентно спазване на изискването за еднократно събиране на информация във всички администрации;
 • Премахване на минимум 80% от удостоверенията и замяната им с вътрешни електронни административни услуги;
 • Въвеждане на тестове за потребителско изживяване с цел повишаване на удобството на услугите. Подобряване на централизирания портал за електронни услуги и синхронизиране с административния регистър;
 • Реализиране на подлежащите на пълно автоматизиране услуги в близо до реално време.

Дългосрочни действия и цели

 • Промотиране на електронни услуги с цел използването им от над 70% от гражданите;
 • Проактивно оптимизиране на процеси с цел 0 издадени удостоверения за целите на предоставяне на административни услуги в рамките на страната;
 • Изграждане на стабилни и удобни трансгранични електронни услуги за граждани на Европейския съюз;
 • Сериозна оптимизация на администрацията, която се занимава с обслужване на граждани и изпълнение на административни услуги;
 • Изграждане на система за автоматизирано подпомагане на процесите по оценка на въздействието на законодателството чрез използване на изкуствен интелект;
 • Предоставяне на всички административни услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“;
 • Изграждане на системи за идентифициране на проблемни сфери, които автоматично да следят данните от всички цифровизирани държавни регистри и да алармират за потенциални кризи в отделни сектори;
 • Изграждане на държавни и общински системи, базирани на IoT за управление на транспортната инфраструктура, ВиК и хидротехническата техническа инфраструктура и система за ранно предупреждаване при риск от бедствия и аварии;      
 • Въвеждане на „електронно гражданство“, базирано на националната схема за електронна идентификация;
 • Въвеждане на инструменти, позволяващи активна и удобна „демокрация на участието“ чрез въвеждане на инструменти, позволяващи на гражданите активно и удобно участие в обществени дебати и процесите на взимане на политически и управленски решения.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK