Отбрана

Отбраната е критично важен и незаменим фактор за гарантиране на националната сигурност на държавата. Тя ще продължи да се планира, подготвя и осъществява в съответствие с Конституцията, законите на Република България и националните стратегически документи в областта на сигурността и отбраната и е ключова част от Системата за защита на националната сигурност. Отбраната е елемент от жизнено значение за защитата на националните интереси на България в днешния отворен и взаимнообвързан свят. За нашата страна ефективна отбрана е немислима без водещата и интегрираща роля на външната ни политика за осигуряване на надеждни съюзници и многонационални решения. Само с многонационален подход и със съвременни, оперативно ефективни и постоянно боеспособни въоръжени сили отбраната на България може да изпълни своята роля. Обратното я превръща в опасна илюзия за сигурност и в черна дупка за източване на ценен национален капитал – човешки, материален и финансов. Заедно с това превъоръжаването е мощен стимул за технологично обновление не само на армията и отбранителната индустрия, но и на цялата страна. Втората кариера на хората в униформа – в администрация, бизнес, академична сфера, политика е със съществен принос за успеха на България. Отбраната е основа за устойчивост на страната при кризи и за управление на цялостната промяна в цифровата ера, вкл. за гарантиране на кибер-устойчивост при атаки срещу критичната инфраструктура. Отбраната е и основа за укрепване на интегрирания сектор за сигурност, заедно с МВР и специалните служби на основата на сътрудничеството в НАТО и стратегическото партньорство със САЩ в рамките на ЕС.

Ние от Демократична България в 45-я Парламент предложихме Декларация по отбранителната политика и във връзка с предстоящите срещи на върха във формат Б9, НАТО, три морета, както и поемането на председателство на процеса на Срещи на министрите на отбраната в ЮИЕ. По наша инициатива бе ратифициран и протокола към споразумението с Румъния за противовъздушна и противоракетна отбрана в последния пленарен ден, което е ключово за укрепване на сигурността в Черноморския регион. Повдигнахме и редица други въпроси, вкл. по съпричастност на чужди служби към взривовете в наши военни складове.

Демократична България е единствената политическа сила, която поставя превъоръжаването като приоритет и затова в 46-я парламент инициирахме с други групи на разискване по оценка на изпълнението на Програма 2020 и адекватността на Програма 2032 и постигнахме решение на Парламента за изискване от МС на детайлен анализ с оценка за изпълнението на Програма 2020 до края на октомври 2021. Наши въпроси провокираха своевременни действия на МО, МВнР, МВР в сферата на изпълнение на решенията от срещата на върха на НАТО, завършване на пътна карта по Стратегията за киберсигурност, ангажиране на България в мрежата за иновации на НАТО, ефективно обсъждане в Парламента и комисията по отбрана на възможностите за ограничаване на зависимости и уязвимости спрямо страни извън НАТО и ЕС, ограничаване на корупционните практики при изразходване на неусвоени средства в последните месеци на годината. Получихме и признание в Парламента с избор на наш представител като ръководител на българската делегация в Парламентарната Асамблея на НАТО.

В 47-я Парламент сме готови да продължим изпълнението на нашата програма с фокус върху реализация на мерки за повишаване на прозрачността, отчетността, отговорността и интегритета в системата за отбранително планиране. Ще предложим изменения в ЗОВС за създаване на модерна система за управление на превъоръжаването, мотивация на личния състав, развитие на многонационални формирования, повишаване ролята на отбраната в технологична трансформация на страната, използване на иновации във всички области, вкл. киберустойчивостта.

Приоритетът „Отбрана“ включва следните процеси:

 • Повишаване на отбранителните способности на България;
 • Извършване на технологично обновление на армията;
 • Развитие на човешкия капитал чрез мотивиращ кадрови модел и ясна програма за обучение и усъвършенстване на квалифицирани кадри;
 • Усилено интегриране (не само обновление, но и стратегически избор на въоръжение с цел оперативна съвместимост и сигурност на системите) в НАТО и европейската отбрана;
 • Прилагане на Европейския зелен пакт (Зелената сделка) в отбраната.

Отбраната се завръща като един от основните приоритети на държавата:

 • В последните 10 години конфликтите се приближават все по-близо до България, а капацитета ни за активна външна политика не е на необходимото ниво;
 • Българската отбрана е изостанала в миналия век – както технологично, заради обвързаността със старото съветско оръжие, така и концептуално, заради реалната изолираност от процесите в НАТО и ЕС;
 • Мотивираните млади хора, които изберат военната професия, ще продължат да бъдат търсени квалифицирани кадри за обществото, администрацията, индустрията, академичната общност и политиката след приключването на договорните си отношения.

Готови сме с екип за политически кабинет, който подпомаган от общата и специализирана администрация на Министерството на отбраната и с отчитане на военната експертиза на Щаба на отбраната да ръководи изграждане и поддържане на адекватни на рисковете и заплахите отбранителни способности на Въоръжените сили на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС на основата на решителна модернизация и превъоръжаване на БА със съвременни бойни системи и задържане и привличане на високо мотивирани и класифицирани военнослужещи и цивилни служители. Ще постигнем стратегически баланс между Цели, Подходи и Средства за постигането им.

Изграждане на съвременна и ефективна отбранителна институция за защита на националните и общите (НАТО/ЕС) интереси е основа за:

 • Съвременни и боеспособни въоръжени сили чрез превъоръжаване и цифровизация;
 • Развиване на човешкия капитал, професионализъм и увереност;
 • Засилване на гражданския патриотизъм;
 • Реална готовност за действие в обща съюзна система за сигурност и отбрана;
 • Намаляване на отпечатъка на въоръжените сили върху околната среда.

Основната цел на отбранителната политика е създаването на боеспособни въоръжени сили, които са в състояние да възпрат всеки потенциален противник

Визия

Отбрана в системата на НАТО и ЕС с национални въоръжени сили от ново поколение чрез следните мерки:

 • Национална програма с основни и осигуряващи инвестиционни проекти, 2 – 2,2% от БВП за отбрана за следващите 10 години за извеждане от въоръжение на системите, наследени от Варшавския договор, и замяната им със съвременни образци (създаване на национален инвестиционен фонд „Превъоръжаване и устойчивост на отбраната“ за многогодишно финансиране на програмата) – всеки проект ще предвижда подготовка на персонала, придобиване на нова техника с гаранционна поддръжка и възмездно извеждане на старата техника;
 • Развитие у нас на поне една многонационална бригада, авиационна база и морска база с водещо българско участие;
 • Доброволен резерв тип национална гвардия и мобилизационен резерв с отделни бюджети от бюджета на МО;
 • Качествено по-високо равнище на подготовка, професионализъм и мотивация;
 • Дълбока интеграция в НАТО и европейската отбрана;
 • Преминаване към използване на чиста енергия и горива и устойчиво управление на отпадъците, „умни гарнизони“ на базата на цифровите и зелени технологии.

Стратегическа посока

 • Завършване на стратегическия преглед на отбраната като част от цялостния преглед на сектора за сигурност (вкл. прокуратура и съд) в началото на новия управленски мандат. Приемане на цялостна военна (отбранителна) доктрина, концепции и програми за развитие на трите вида въоръжени сили и комплексна дългосрочна национална програма за модернизация и превъоръжаване, съобразена с ресурсните възможности на страната по време и след кризата.
 • В рамките на година – разработване и започване на поне 10 дългосрочни проекта със срок за изпълнение 4 – 10 години, приоритетно стартиране на проекта за превъоръжаване на Сухопътни войски с фокус на технологичен преход към мрежови интелигентни способности.
 • Довършване на проекта за доставка на F-16, включително до пълна ескадрила и разширяването му с цел обхващане на цяла C4I система за противовъздушна отбрана.
 • Фокусиране върху развитието и привличането на човешки ресурс.
 • Зелен преход в армията с решителна подмяна на старите образци въоръжение и техника от времето на Варшавския договор с техника и апаратура, гарантиращи висока и ефективна консумация на горива и енергия. Ударно саниране на казармите като публични сгради със съвременни условия за живот и екологичност.

Как това ще се отрази на отделния човек, обществото, държавата

 • Поставяне на ясни приоритети с реалистични разчети преодолява хроничния проблем на „недофинансиране“ на „полупроекти“ в ключова сфера като националната сигурност.
 • Армията в XXI век е свързана с нов тип професионализъм и мотивация, повишени изисквания към персонала и адекватни възнаграждения. Тя изисква и нов модел за кариерно развитие на хората с ротация в НАТО, ЕС и многонационални формирования, което може да играе ролята на двигател за радикалната модернизация на цялата страната.
 • Усещане за пълноценност и гордост, постигнати чрез модернизация и интензивна бойна подготовка на въоръжените сили, ключово за мотивацията на личния състав. То трябва да се осъществи в пълно съответствие със съюзното планиране в НАТО и ЕС, активно участие в мисиите за защита на националния интерес и пр.
 • Модернизираната армия е важно условие за по-чиста и здравословна околна среда.

Контекст на промяната

 • Фундаментални политически, икономически и технологични промени, които директно засягат сигурността и отбранителните способности на държавите в целият свят.
 • Преминаване от еднополярен модел на сигурност (САЩ/НАТО) към дву- или мултиполярен модел, включващ и други участници (като например Русия и Китай) – важно за нас е да не допуснем зависимости от страни извън НАТО и ЕС, което създава уязвимости за хибридни и чисто военни атаки.
 • Конфликти и повишена военна активност в близост до нашите граници (агресията срещу Грузия от 2008 г., анексирането на Крим през 2014 г. и ускорена милитаризация от страна на Русия в Черноморския басейн, регионално напрежение между Турция и Гърция / ЕС в Източното Средиземноморие, постоянното напрежение в Близкия изток и т.н.).
 • Създаване и развитие на Европейската отбрана.
 • Ковид криза и усилие на ЕС за възстановяване и устойчивост, базирано на цифровизация, иновации, нови и революционни технологии.
 • Климатичните промени и Европейски зелен пакт (Зелена сделка), както и плановете за възстановяване и развитие, които подпомагат всички сфери извън отбраната – т.е. инвестицията в отбраната остава първостепенна национална задача.

Ситуацията в сектора 

 • Сухопътните войски боравят с оръжия, които по качество и функционалност значително отстъпват на съвременни сравними образци, въведени в други страни (както страни членки на НАТО, а също така и в трети страни).
 • Авиационната база се състои от ограничен брой самолети, произведени по времето на СССР), които не са в състояние да защитят суверенитета на българското въздушното пространство и за които държавата харчи значителни средства за поддръжка, без да им осигури базова съвместимост с техниката в НАТО при недопустима (след събитията и решенията в НАТО от 2014 г.) зависимост от Русия и близките й съюзници като Беларус..
 • Морската материална база е крайно ограничена, което чувствително възпрепятства изпълнението на основни функции (сдържане на агресия, защита на териториални водни пространства, спасителни операции, и т.н.).
 • Отрицателно въздействие на въоръжените сили върху околната среда и силна демотивация на хората в отбраната.

Основни проблеми

 • Неадекватна бойна техника и съоръжения и продължителна зависимост от Русия
  • С бюджета на МО се поддържа основно стара техника – Танкове Т-72, самолети Су-25, Миг-29, вертолети Ми-17, Ми-24, РЛС, ЗРК, придобити преди повече от 40 години. България се самозаблуждава, че е възможна модернизация на въоръжението и техниката от времето на Варшавския договор;
  • Необходимо е решително цялостно модернизиране, без което ще се достигне до технологичен колапс.
 • Маргинално използване на агенциите и другите инструменти на НАТО и ЕС
  • Ниско ниво на представителност в операциите и структурите на НАТО и ЕС при слабо използване на хората с опит от участие там, отсъствие на сериозни елементи от структурата на силите на НАТО на наша територия;
  • Липса на национална програма за превъоръжаване и индустриално-технологично развитие в НАТО и ЕС;
  • Маргинално участие в многонационални формирования, пренебрегване на DCM, NFIU, CoE, като единствени структури, свързани с НАТО в България, бавене на Центъра за морска сигурност.
 • Човешки ресурси
  • Недостиг на персонал поради демотивиращ кадрови модел на развитие на хората в отбраната;
  • Неадекватна политика за привличане на млади хора и студенти;
  • Липса на стимули и възможности след приключване на договорите;
  • Проблеми с възрастта и пенсионирането;
  • Липса на политики и работа с ветераните.
 • Загуба на човешки потенциал за бъдещето
  • Затъване на военнообразователната система в миналото (с малки изключения);
  • Липса на сертификация на военното образование по стандартите на НАТО и военното образование в ЕС;
  • Носталгия по наборна служба тип „Варшавски договор“, СВ (трудоваци), начално военно обучение, „доброволни отряди на трудещите се”, а в същото време липсва адекватен съвременен модел за участие на гражданите в отбраната на страната;
  • Липса на военни факултети в университетите. Няма съвместни проекти между водещи граждански и военни университети по теми в интерес на отбраната и обмяна на кадри.
 • Архаични, от времето на участието ни във Варшавския договор, гражданско-военни отношения.

Инициативи за промяна

Предложените инициативи са резултат от анализ на сектора (представяне на глобално ниво, спецификите на проблемите на местно ниво), коментари на експерти и опита на други държави в сферата.

Стратегически преглед на оперативните способности на въоръжените сили

 • Разработване и прилагане в действие на обстоен преглед на отбраната в самото начало на новия управленски мандат;
 • Разработване на политики, програми и планове за по-екологични въоръжени сили;
 • Привличане на професионалисти и експерти както от отбраната и въоръжените сили, така и от другите компетентни министерства, но също и от академичната общност, от отбранителната индустрия и от евроатлантическата и зелената общност в страната.

Разработване на инвестиционни проекти за повишаване на отбранителните способности на държавата, с приоритет превъоръжаване на сухопътните войски

 • Създаване на реално изпълними програми, съобразени с финансовите възможности на държавата, и използване на европейските инициативи / европейския фонд за отбрана за инвестиции въз основа на резултатите от прегледа на отбранителните способности;
 • Разработване на платформи, гарантиращи сигурност и устойчивост на информационните системи на отбраната, а така също и гарантиране на защита срещу кибер/хибридни заплахи.

Изпълнение на инициативи (залегнали в инвестиционните проекти) за модернизация, превъоръжаване в контекста на приоритети за технологично обновление и екологични норми за трите вида въоръжени сили

 • Реалистични програми за модернизация чрез приоритетно финансиране съобразно нуждите на отделни звена от отбраната, целящи цялостно подобряване на отбранителните способности;
 • Ускорено извеждане на остарялата техника и утилизацията й в сътрудничество с производителите и съюзниците от НАТО и ЕС , в съответствие с политиките за опазване на околната среда;
 • Придобиване на съвременна техника от съюзни държави;
 • Партниране с производители от НАТО/ЕС за създаване на условия за производство на модерно въоръжение в България.
 • Широко привличане на българската отбранителна промишленост и научноизследователски институции при изпълнението на инвестиционни проекти за модернизацията и превъоръжаването, включително и с използване на средства от Европейския фонд за отбрана.

Осигуряване на условия за повишаване на нивото на подготовка на служителите в отбраната 

 • Подобряване на процесите по привличане и ефективен подбор на кадри, увеличаване на възнаграждението, подобряване на социалните условия на военнослужещите и цивилните служители, създаване на политики за привличане на млади хора, както и предпоставки за ясно и мотивиращо кариерно развитие на военнослужещите в структурите на НАТО и/или ЕС;
 • Възобновяване на програми за развитие на доброволен резерв Национална гвардия и мобилизационен резерв, включително и на инициативи за популяризиране на военната кариера сред младежите;
 • Повишаване на привлекателността на военната кариера;
 • По-тясно взаимодействие с различни структури на гражданските власти с цел подобряване на взаимодействието между елементи от отбраната с граждански звена при кризисни или извънредни ситуации;
 • Обучения за важността на прилагане на зелени политики във въоръжените сили.

Усъвършенстване на гражданско-военните отношения с цел изграждане на ефективни и ефикасни въоръжени сили.

 • Управление на отбраната от страна на политическото ръководство с ясна визия и поемане на произтичащите отговорности.
 • Осигуряване на професионална и компетентна експертиза от страна на военното ръководство.

 

Задълбочаване на сътрудничеството и интеграцията със структури в НАТО и европейската отбрана

 • Увеличаване на участието на елементи от въоръжените сили в инициативи на НАТО/ЕС чрез създаване на специализирани подразделения и интегрирането им в многонационални сили като част от НАТО/ЕС. Ротация на многонационалните сили;
 • Активно участие в многонационални учения в рамките на НАТО, включително и провеждане на редовни учения на българска територия;
 • Изграждане и привеждане в готовност на елементи от отбраната, които да участват в умиротворителни международни мисии под егидата на НАТО/ООН;
 • Усъвършенстване на оперативната съвместимост и взаимодействието със структурата на силите на НАТО и ЕС;
 • Активно участие в технологичното и индустриялното сътрудничество в НАТО и ЕС с особено внимание към стратегията за нововъзникващи и революционни технологии, участие в Иновационния фонд на НАТО и отбранителния иновационен акселератор за Севeрния Aтлантик (DIANA);
 • Ускорено включване в инициативата на ЕС Military Green.

Активна антикорупционна политика

 • Решителни действия за премахване на предпоставките за корупция при управлението на ресурсите в системата на отбраната чрез повишаване на прозрачността, отчетността и контрола.

Принос към националната сигурност в мирно време

 • Продължаващо участие на Въоръжените сили за защита на населението при бедствия и аварии, както и при опазването на границата и противодействието на тероризма в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на РБ и Закона за противодействие на тероризма.

„Демократична България“ е единствената политическа сила, която е готова с програма за стратегическо планиране на отбраната още в началото на новия управленски мандат. Ние имаме експертизата и волята да наложим спешно необходими мерки за повишаване на капацитета на националната отбрана. Основните ни идеи са представени чрез Обществен договор за отбранителна политика до 2030 през септември 2018.

 

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK