Специални служби

Специални служби са цивилните и военните разузнавателни и контраразузнавателни и оперативно-технически структури, както и тези, охраняващи държавните длъжностни лица.

Същност на приоритета

 • Специалните служби (разузнавателна общност) са критичен инструмент на системата за национална сигурност, които са призвани да осигурят информационно превъзходство в интерес на обществото и държавата, получаването на точна, основана върху доказателства картина за разпространението и характера на актуални рискове, както и върху изграждане на институционална готовност за идентифициране и реагиране на тези рискове.

Визия 

 • Изграждане на интегрирана и ефективна система от служби за сигурност, под строг парламентарен и граждански контрол и отчетност, работещи в партньорство със специалните служби на страните в ЕС и НАТО;
 • Институционализиране на разузнавателната общност и създаване на възможности за координация и обмен на информация между тях при политическото ръководство и стратегическото планиране, осъществявано от Съвета за сигурност към Министерския съвет;
 • Въвеждане на пълноценен парламентарен и обществен контрол и отчетност върху дейността на всички специални служби.
 • Въвеждане на периодични проверки за зависимости и личностен интегритет на служителите и на заемащите ръководни длъжности в специалните служби;
 • Лустрация от второ поколение в службите за сигурност, като сегашните възможности, свързани с проверка за принадлежност към ДС и РУМНО, що се отнася до достъпа до класифицирана информация, бъдат разширени и свързани с проверките за интегритет и заемането на ръководни длъжности;
 • Подобряване на контрола върху специалните разузнавателни средства и ограничаване на произволното им използване;
 • Изграждане на секретариат към Съвета по сигурността, който да подобри координацията между службите и подобри контрола върху тях. Определяне на стратегическата посока на радикалната промяна, която Демократична България ще допринесе в сектора.

Ситуацията в сектора

 • Съвременните предизвикателства пред международната, регионалната и националната сигурност имат вътрешен, външен, политически, военен, икономически, финансов, ресурсов и социален аспект. Те изискват единен анализ и реакция от правителството, а не разпокъсани и хаотични действия на институциите.
 • Специалните служби функционират в противоречива законова среда, без ясни управленски отговорности за защита на обществените интереси и икономическите субекти в условия на динамична среда за сигурност и кризи.
 • Разузнавателната общност се управлява без прозрачност и отчетност за дейността и при дублиране на основни отговорности и задачи с различни дирекции в МВР и структури в сектор „Сигурност“.

Инициативи за промяна

Създаване на единна разузнавателна служба, която планира задачите за събиране на информация, интегрира продуктите от различните специални служби и гарантира надеждно и равно информиране на Президента, Председателя на НС и Председателя на МС.

 • Усъвършенстване координацията в разузнавателната дейност, планирането и представянето на информационни продукти;
 • Подобряване координацията и обратната връзка от Президента, Председателя на НС и Председателя на МС за взетите решения на база информационните продукти;
 • Развитие, оптимизиране и усъвършенстване на центровете за професионална подготовка и специализация;
 • Оптимизиране на плановете за действия при кризи. Подобряване на координацията и взаимодействието между службите за сигурност;
 • Провеждане на бюджетна реформа в специалните служби, въз основа на анализи и определяне на приоритети, цели и конкретни задачи. 

Създаване на интегрирана структура за анализ на открити източници и противодействие на хибридни заплахи, с което да се гарантира оптимално използване на ограничените ресурси и насочване на специалните служби към задачи, които са извън ползването на открити източници. 

 • Увеличаване капацитета за анализ на открити източници от администрацията, академичния сектор и други публични и частни структури, повишаване на качеството на информационните продуктите за работа по хибридни заплахи, вкл. кибер заплахи.
 • Повишаване на нивото на сътрудничество с разузнавателната общност в НАТО и ЕС, както и изграждане на всеобхватен подход към рисковете за повишаване на сигурността на военната част от системата за национална сигурност и увеличаване на сигурността на съюзната инфраструктура у нас; повишаване защитата на цивилната част от системата за национална сигурност.

Разгледайте програмата по подсектори

Законност и справедливост

Законност и справедливост

Свобода и гражданско участие

Свобода и гражданско участие

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Гаранции за политическата свобода, разделение на властите и отчетност на институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Освобождаване от зависимостите на миналото и подкрепа за почтеността и професионализма в институциите

Медийна свобода и плурализъм

Медийна свобода и плурализъм

Модернизация на администрацията и електронно управление

Модернизация на администрацията и електронно управление

Децентрализация на управлението

Децентрализация на управлението

Фискална децентрализация

Фискална децентрализация

Сигурност и обществен ред

Сигурност и обществен ред

Гражданска защита

Гражданска защита

Специални служби

Специални служби

Отбрана

Отбрана

Образование и наука

Образование и наука

Култура

Култура

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Здравеопазване и здравословен начин на живот

Спорт

Спорт

Социална политика

Социална политика

Демографска политика

Демографска политика

Голямата България: мобилната българска нация по света

Голямата България: мобилната българска нация по света

Устойчиво управление на ресурсите

Устойчиво управление на ресурсите

Чист въздух, почви и води

Чист въздух, почви и води

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на устойчиво селско стопанство

Развитие на иновациите

Развитие на иновациите

Малки и средни предприятия

Малки и средни предприятия

Модернизация и трансформация на енергетиката

Модернизация и трансформация на енергетиката

Транспорт

Транспорт

Пътна безопасност

Пътна безопасност

Строителство, архитектура и благоустройство

Строителство, архитектура и благоустройство

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Устойчив и социално отговорен туризъм с перспектива

Публични финанси

Публични финанси

Публична собственост

Публична собственост

Пенсионна реформа

Пенсионна реформа

България в ЕС

България в ЕС

Външна политика

Външна политика

Основни сектори в програмата

Социална политика

Социална политика

Свобода и справедливост

Свобода и справедливост

Публична администрация и сектор за сигурност

Публична администрация и сектор за сигурност

Човешки капитал

Човешки капитал

Околна среда и природни ресурси

Околна среда и природни ресурси

Модернизация и растеж на икономиката

Модернизация и растеж на икономиката

Публични финанси

Публични финанси

ЕС и външна политика

ЕС и външна политика

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK