Публични финанси

Приоритетът ефективни публични финанси се състои от:

 • Постигане на максимална обществена ефективност на публичните разходи;
 • Финансиране на държавата с възможно най-ниско обременяване на гражданите;
 • Постигане на действителен и видим за гражданите дългосрочен баланс между приходи и разходи;
 • Изграждане и поддържане на адекватни буфери за осигуряване на доверие у частния сектор и на подкрепа за него при кризисни процеси.

Повишаването на ефективността на публичните финанси ще доведе до:

 • Високо качество и подходящо количество на доставяните публични блага;
 • Стимулиране на частната инициатива и предприемачеството;
 • Повишаване на производителността на частния и на публичния сектор;
 • Намаляване на бедността;
 • Намаляване на стопанските неравенства.

Постигането на по-ефективни публични финанси е основа за:

 • Повишаване на качеството на държавните политики;
 • Засилване на частната инициатива и предприемачеството;
 • Повишаване на жизнения стандарт;
 • Реформа и модернизация на администрацията.

Визия 

 • Държавните приходи да са в размер, който оставя възможно най-много ресурс в ръцете на гражданите и бизнеса, и със структура, която изкривява възможно най-малко стимулите за съзидателно и иновативно стопанско действие.
 • Въз основа на задълбочени предварителни и последващи оценки на въздействието държавните разходи да са за политики, които гарантират възможно най-високо качество и най-адекватно количество публични блага.
 • Балансът между държавни приходи и разходи да е осигурен в средносрочен план. Само така ресурсното обезпечаване на държавните политики ще става по начин, който гарантира способността на обществото да ги поддържа устойчиво във възможно най-дълъг времеви хоризонт.
 • „Демократична България“ се стреми държавните разходи да бъдат до една трета от брутния вътрешен продукт. 

Стратегическа посока и радикалната промяна, която Демократична България ще допринесе в сектора

 • Демократична България ще допринесе за въвеждане на принципите на програмното бюджетиране във всички области на държавния бюджет.
 • Демократична България ще допринесе за значителното усилване на наличната рамка за предварителна оценка на въздействието на всички политики.
 • Демократична България ще допринесе за въвеждане на задължителна последваща оценка на въздействието за всички политики, която да е основание за разширяване на ефективните, видоизменяне на недостатъчно ефективните или прекратяване на неефективните политики.
 • За разлика от досегашните управляващи Демократична България ще изисква не намаляване, а увеличаване на твърдостта и надеждността на фискалните правила.

Как това ще се отрази на отделния човек, обществото, държавата

 • За отделните граждани по-ефективните публични финанси едновременно ще дадат достъп до по-качествени публични блага и ще осигурят по-богат достъп до различни стопански възможности.
 • За обществото като цяло по-ефективните публични финанси ще означават по-резултатно използване на оскъдните ресурси в стопанството в посока по-висока производителност, ускорено забогатяване и по-справедливо разпределение на благосъстоянието.
 • За държавата по-ефективните публични финанси ще гарантират по-висок управленски капацитет, способност за пълноценна интеграция на България в наднационални и глобални политики и легитимност в очите на гражданите.

Контекст и основни фактори в сектора

 • Държавните политики в България са с ниска обществена ефективност, в голяма своя част обслужват интересите на паразитни елити и изграждат зависимости.
 • Системата на осигуряване на държавни приходи е относително разумна. Единствената област, която изисква сериозна промяна, е общественото осигуряване.
 • Фискалните правила са в процес на разхлабване и дългосрочната устойчивост на публичните финанси не е гарантирана.
 • Това е свързано с високата степен на фискална централизация с много ниска способност на местното самоуправление да формулира и финансира свои политики.

Как се представя България в сектора в сравнение с други държави 

 • България е в добра относителна фискална позиция (размер, дефицит, дълг);
 • Ефективността на социалните разходи е ниска: по данни на Евростат българските пенсионни и социални трансфери допринасят много малко за намаляване на подоходното неравенство;
 • По данни на МВФ България е силно фискално централизирана, като по-централизирани от нея са само страни със значително по-малко население.

Основни проблеми 

 • Порочно планиране на разходите (предходна година плюс)
  • Липса на предварителна оценка на въздействието както за традиционни, така и за нови разходни пера;
  • Липса на последваща оценка на ефектите от политиките;
  • Липса на програмно бюджетиране.
 • Силни сезонни колебания в баланса
  • Регистриране на излишъци, последвани от ударни дефицити в последните месеци на годината;
  • Това поражда сериозни колебания в съвкупното търсене по месеци, което затруднява бизнес планирането;
  • Изразходването на натрупаните излишъци е непрозрачно, необсъдено, извън парламентарен контрол.
 • Рутинно жертване на капиталовите разходи
  • Предвиждат се капиталови разходи, които във висок процент не се изпълняват, което едновременно намалява създаването на публична инфраструктура и увеличава безконтролните решения на изпълнителната власт.
 • Данъчен натиск върху пазара на труда
  • Високи ставки върху тясна база в общественото осигуряване.
 • Увеличаване на случаите на чисто лобистки данъчни промени
  • Промените засягат както ставки за отделни лобиращи сектори, така и общата среда на събирането на данъците (напр. Наредба 18).
 • Поставяне на местното самоуправление в подчинено положение
  • Държавата отказва да укрепи основата за собствени приходи на местното самоуправление, като продължава да го товари косвено с разходи чрез механизма на делегирането.

Инициативи за промяна

Инициативи незабавно след изборите

 • Оценка на ефективността на досега възприетите спешни мерки, свързани с епидемията;
 • Изготвяне на промени в мерките въз основа на тази оценка;
 • Незабавно изясняване на приоритетите за бюджет 2022;
 • Незабавно изясняване на състоянието на Българската банка за развитие и привеждането на дейността й спрямо заложените изисквания за подпомагане на малките и средни предприятия;
 • Действия по поддържане на буфери срещу потенциални рискове, свързани с развитието на кризисните процеси;
 • Укрепване на съществуващата рамка за гарантиране на фискална устойчивост чрез:
  • Обръщане на тенденцията към разхлабване на фискалните правила при увеличено значение на индикаторите за циклично изгладен структурен баланс;
  • Въвеждане на формално изискване за предварителна оценка от Фискалния съвет за законопроекти;
  • Въвеждане на официално измерване и публикуване на всички (изрични и имплицитни) задължения на публичния сектор.

Инициативи с едногодишен хоризонт

 • Въвеждане на необлагаем доход от 500 лв. месечно, позволяващо да се спестят 600 лв. годишно от данък общ доход за всяко работещо лице.
 • Начало на подготовка за въвеждане на реално програмно бюджетиране.
 • Реално прилагане на съществуващите регламенти за оценка на въздействието, особено по отношение на законодателни предложения, инициирани в самото Народно събрание.
 • Изготвяне на времеви профил на нуждите от финансиране на реформите в различни сектори.
 • Действия по осигуряване на първоначално необходимото финансиране на началните стадии на реформи в секторите.
 • Изготвяне на набор от качествени и количествени индикатори за измерване на обществената ефективност на политиките във всички сфери на държавно участие в обществения живот.

Инициативи със средносрочен хоризонт

 • Изготвяне на методика и приемане на правила за последваща оценка на въздействието на всички държавни политики.
 • Налагане на принципа, че въз основа на оценките на въздействието на политики върху обществото те ще бъдат усилвани, видоизменяни или прекратявани.
 • Прекратяване на практиката на съзнателно задържане на разходи в началото на годината и ударно харчене в края на годината за неща, които не са изрично предвидени в Закона за бюджета.
 • Налагане на принципа, че всяка промяна в разходните приоритети изисква предварителна дискусия и одобрение от Народното събрание.
 • Прекратяване на практиката капиталовите разходи да служат за фискален буфер и рутинно да не се изпълняват и пренасочват.

Инициативи с дългосрочен хоризонт

 • Въвеждане на програмното бюджетиране като водещ принцип в изготвянето на бюджета.
 • Обвързване на необходимите реформи в пенсионната система с дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
 • Обвързване на необходимите реформи в системата на здравеопазване с дългосрочната устойчивост на публичните финанси.
 • Реална фискална децентрализация
  • Укрепване и усилване на собствените приходоизточници за местното самоуправление.
  • Прецизиране и разширяване на разходните правомощия на местните власти.
  • Промени в практиката на делегираните бюджети в посока изясняване на отговорностите между централна и местна власт.

Разгледайте програмата по подсектори

Основни сектори в програмата

Използваме бисквитки на нашия уебсайт, за да подобрим неговото представяне и вашето преживяване. Ако продължите, ще приемем, че сте съгласни с това. OK